| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIX.47.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j . Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.2013, poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Krzyżanowice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.

1) W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki w następujących wysokościach:

a) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj. 110-120L – 22,00zł brutto,

b) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj. 240L – 40,00zł brutto,

c) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w kontenerze o poj.1100L – 80,00zł brutto.

2) W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, górne stawki opłat, o których mowa w pkt. 1 wynoszą:

a) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj.110-120L – 20,00zł brutto,

b) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj. 240L – 30,00zł brutto,

c) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w kontenerze o poj. 1100L – 65,00zł brutto.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 25,00zł brutto/ m³.

§ 3. Ustala się górną stawkę ponoszoną przez właścicieli nieruchomość w zakresie odbioru odpadów budowlanych i remontowych powstających we wszystkich nieruchomościach z terenu Gminy Krzyżanowice w wysokości 300,00zł. brutto/MG.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/63/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzyżanowice górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice.

Jedną z tych uchwał jest określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - tj. nieruchomości nie objętych systemem - położonych na terenie Gminy Krzyżanowice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej oraz górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. Ustalenia maksymalnych stawek dokonano po przeprowadzeniu analizy kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »