| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIX.47.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j . Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.2013, poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Krzyżanowice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.

1) W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki w następujących wysokościach:

a) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj. 110-120L – 22,00zł brutto,

b) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj. 240L – 40,00zł brutto,

c) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w kontenerze o poj.1100L – 80,00zł brutto.

2) W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, górne stawki opłat, o których mowa w pkt. 1 wynoszą:

a) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj.110-120L – 20,00zł brutto,

b) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku o poj. 240L – 30,00zł brutto,

c) za każdy wywóz odpadów zgromadzonych w kontenerze o poj. 1100L – 65,00zł brutto.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 25,00zł brutto/ m³.

§ 3. Ustala się górną stawkę ponoszoną przez właścicieli nieruchomość w zakresie odbioru odpadów budowlanych i remontowych powstających we wszystkich nieruchomościach z terenu Gminy Krzyżanowice w wysokości 300,00zł. brutto/MG.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/63/2008 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 września 2008 roku sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzyżanowice górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice.

Jedną z tych uchwał jest określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - tj. nieruchomości nie objętych systemem - położonych na terenie Gminy Krzyżanowice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej oraz górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. Ustalenia maksymalnych stawek dokonano po przeprowadzeniu analizy kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »