| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIX.48.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz ze środków uzyskanych z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.), w związku z art. 400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Krzyżanowice także realizując zadania zawarte w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2014” przyjętej Uchwałą 0007.XII.80.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011r.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje osobom fizycznym na wymienione zadania:

1) wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice,

2) montaż instalacji solarnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację na zadania określone w § 2 składają pisemne wnioski.

2. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Wnioskodawcą.

3. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona merytoryczny referat Urzędu Gminy Krzyżanowice.

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Krzyżanowice.

5. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz montażu instalacji solarnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pochodzić będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. Wysokość środków na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIX.46.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz ze środków uzyskanych z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIX.48.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Regulamin podziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Programie - rozumie się przez to Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.80.2011 z dnia 29 grudnia 2011roku.

2. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Krzyżanowice.

3. Operatorze - rozumie się przez to wybrany przez Urząd podmiot posiadający wszelkie upoważnienia do realizacji Programu.

4. Inwestorze - rozumie się przez to osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej posiadającą tytuł prawny do budynku mieszkalnego albo nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej na terenie Gminy Krzyżanowice

5. Wykonawcy - rozumie się przez to firmę zarejestrowaną u Operatora, dokonującą wymiany źródła ciepła/ montażu instalacji solarnej.

6. Dostawcy – rozumie się przez to producenta/pośrednika dostarczającego nowe źródło ciepła.

7. Starym źródle ciepła – rozumie się przez to nieekologiczny kocioł lub piec węglowy.

8. Nowym źródle ciepła – rozumie się przez to ekologiczny kocioł gazowy, węglowy retortowy, olejowy, ogrzewanie elektryczne, a także pompy ciepła i inne czyste technologie pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego dopuszczone przez Operatora.

9. Instalacji solarnej - rozumie się przez to instalację zawierającą kolektory słoneczne umożliwiającą wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby c.w.u. lub jako wspomaganie c.o.

10. Budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna.

§ 2.

Program

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzyżanowice.

2. Program przewiduje wymianę 25 źródeł ciepła oraz montaż 25 instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2013 roku.

3. Koszty wymiany źródeł ciepła pokrywane będą w wysokości minimum 25 % przez Inwestora oraz w wysokości do 75 % przez Gminę Krzyżanowice (w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości) z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Kwota dotacji przyznawana przez Gminę Krzyżanowice (ze środków własnych i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do montażu instalacji solarnych stanowić będzie max. 50 % wartości zadania z zastrzeżeniem ust. 6.Dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez Inwestoraprzy realizacji zadania montażu instalacji solarnej.

5. Kwota poniesiona przez Gminę Krzyżanowice na realizację dotacji do wymiany źródła ciepła nie może przekroczyć 9.000zł, z czego kwota 4.600zł pochodzi z pożyczki WFOŚiGW, a kwota 4.400zł z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

6. Kwota poniesiona przez Gminę Krzyżanowice na realizację dotacji do montażu instalacji solarnych nie może przekroczyć 6.000zł, z czego kwota 4.600zł pochodzi z pożyczki WFOŚiGW, a kwota 1.400zł z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

7. Koszty całkowitych nakładów związanych z pracą Operatora (netto) na realizację poszczególnych zadań (wymian nieekologicznych źródeł ciepła) nie mogą przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro wg kursu średniego NBP w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania pn. „Pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice w zadaniu: „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Krzyżanowice w roku 2013”.

8. Koszty związane z pracą Operatora podczas realizacji zadania wymiany źródła ciepła pokrywane będą w wysokości 25 % przez Inwestora oraz w wysokości 75 % przez Gminę Krzyżanowice z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

9. Koszty związane z pracą Operatora podczas realizacji zadania montażu instalacji solarnych pokrywane będą w całości przez Inwestora.

§ 3.

Warunki uczestniczenia Inwestora w Programie

1. Inwestor, aby wziąć udział w Programie musi spełnić następujące warunki:

1) być właścicielem lub władającym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U. 2010 r.Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zlokalizowanym na terenie gminy Krzyżanowice;

2) posiadać zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła;

3) nie posiadać zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła węglowego, gazowego, olejowego, przyłącza do sieci ciepłowniczej);

4) w przypadku montażu instalacji solarnych Inwestor musi mieć zainstalowany w budynku kocioł ekologiczny jako jedyne źródło ciepła.

2. Inwestor musi umożliwić dostęp do budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu, osobom upoważnionym ze strony Urzędu, Operatora lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji poszczególnych etapów modernizacji, ustalonych przez Urząd i Operatora z uwzględnieniem § 7a i 7b.

4. Inwestor przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych dla potrzeb tego Programu.

§ 3a.

Warunki uczestniczenia Inwestora w Programie - wymiana nieekologicznych źródeł
ciepła

1. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na ekologiczny Inwestor musi na własny koszt:

1) zlecić wykonanie wstępnej i końcowej opinii kominiarskiej;

2) przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu wstępnego kotłowni, wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Wykonawcy.

2. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na gazowe Inwestor dodatkowo musi na własny koszt:

1) uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę bądź przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydanej przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu;

2) przedłożyć informację o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych;

3) po zakończeniu zadania zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

o zakończeniu robót budowlanych.

§ 3b.

Warunki uczestniczenia Inwestora w Programie-
Montaż instalacji solarnej

1. W przypadku montażu instalacji solarnych oprócz wniosku Inwestor:

1) składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane,

2) w przypadku instalacji urządzeń wolno stojących z fundamentem składa również

kopię pozwolenia na budowę,

3) składa kopię atestu/ certyfikatu ekologicznego wydanego dla danego typu

zamontowanego węglowego kotła ekologicznego, w przypadku posiadania kotła

gazowego certyfikatu nie wymaga się.

§ 4.

Warunki dopuszczenia kotłów węglowych oraz instalacji solarnych do Programu

1. Do Programu może zostać dopuszczony kocioł węglowy z automatycznym podawaniem paliwa, posiadający:

1) aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (wydane przez laboratorium akredytowane IChPW w Zabrzu, lub inne akredytowane laboratoria uznawane przez WFOŚiGW),

2) aktualny certyfikat bezpieczeństwa,

3) dopuszczenie do obrotu handlowego w kraju.

2. Konstrukcja kotła węglowego nie może umożliwiać spalania odpadów oraz paliw innych niż przewidziane w dokumentacji techniczno- ruchowej kotła.

3. Kocioł węglowy musi posiadać minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa.

4. Do Programu może zostać dopuszczona instalacja solarna posiadająca odpowiedni certyfikat zgodności.

§ 5a.

Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie – wymiana nieekologicznych źródeł ciepła

1. Wykonawca, aby wziąć udział w Programie musi spełnić następujące warunki:

1) zarejestrować swój udział w Programie u Operatora przedstawiając:

a) adres, REGON, NIP,

b) odpis z KRS,

c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i Gminy (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),

d) dokumentację potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót (uprawnienia dot. wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru, dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu itp.),

e) listę referencyjną wykonanych przez wykonawcę modernizacji o charakterze zbliżonym do objętych Programem,

f) oświadczenie o dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora (w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego),

g) wzór karty gwarancyjnej - udzielnie 2 letniej gwarancji na wszystkie wykonane roboty elektryczne i mechaniczne montażu urządzenia (podpisany przez Wykonawcę),

h) wzór karty gwarancyjnej - udzielenie 5 letniej gwarancji na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń (podpisany przez Wykonawcę).

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.

2) po zarejestrowaniu u Operatora dostarczyć:

a) ofertę proponowanych urządzeń spełniających wymogi Programu wraz z dokumentacją techniczno - ruchową, kartami serwisowymi, a w przypadku kotłów węglowych również dokumentami wymienionymi w § 4 pkt. 1) oraz potwierdzeniem spełnienia warunków § 4 pkt.2) i 3),

b) autoryzacje Dostawców, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie oraz upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Dostawców, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż Dostawca zna i akceptuje treść oferty i zakres gwarancji,

c) wzór karty gwarancyjnej - udzielenie 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne dostarczonego urządzenia (podpisany przez Dostawcę),

d) wzór karty gwarancyjnej - udzielenie 5 letniej gwarancji na wszystkie pozostałe elementy dostarczonego urządzenia (podpisany przez Dostawcę),

e) oświadczenie o zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu,

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.

3) posiadać na terenie powiatu raciborskiego lub wodzisławskiego siedzibę firmy i punkt serwisowy;

4) ustalić z Operatorem zakres prac objętych Programem i wzór kosztorysu ofertowego;

5) terminowo wywiązywać się z podpisanych umów;

6) działać zgodnie z zasadami wolnej konkurencji;

7) w relacjach z Inwestorami oraz innymi podmiotami Programu działać w sposób kulturalny i zgodnie z zasadami dobrego wychowania;

8) zgodzić się na udostępnianie informacji nt. firmy, ilości wykonanych montaży, ilości skarg, zażaleń, pochwał – Operator sporządzi listę w/w informacji, która będzie udostępniona Inwestorom.

§ 5b.

Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie – montaż instalacji solarnych

1. Wybrany przez Inwestora Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia

budowlane do wykonania montażu instalacji solarnych.

§ 6a.

Procedura – wymiana nieekologicznych źródeł ciepła

1. Realizację Programu koordynuje Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanowice.

2. Nadzór nad wykonaniem poszczególnych zadań prowadzi Operator.

3. Operator przyjmuje zgłoszenia Wykonawców do Programu – sporządza listę w/w oraz urządzeń spełniających wymogi Programu.

4. Udział Inwestora w Programie następuje na podstawie pisemnego wniosku.

5. Wniosek należy złożyć w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanowice.

6. Wniosek o udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

8. Kwalifikacji wniosku do Programu dokonuje Operator po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu kotłowni.

9. Wyboru nowego źródła ciepła oraz Wykonawcy z listy dopuszczonych do Programu sporządzonej przez Operatora i zatwierdzonej przez Urząd dokonuje Inwestor.

10. Po dokonanym wyborze Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy.

11. Po akceptacji przez Operatora przedstawionego kosztorysu podpisana zostanie umowa trójstronna pomiędzy Gminą Krzyżanowice (w imieniu której działa Operator), Inwestorem a Wykonawcą.

12. Realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w umowie po wpłaceniu przez Inwestora swojej części nakładów na konto Wykonawcy oraz Operatora.

13. Po zakończeniu prac, przedstawieniu protokołów odbioru kominiarskiego, odbioru końcowego i likwidacji starego źródła ciepła (złomowania), na podstawie wystawionej faktury Gmina Krzyżanowice pokryje za Inwestora pozostałą część należnej kwoty z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 5, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

14. Wszelkie usterki po dokonanym odbiorze prac Inwestor zgłasza Wykonawcy zgodnie z podpisaną umową, o której mowa ust. 11.

15. Ostateczny termin zakończenia zadania –15 listopada 2013r.

§ 6b.

Procedura – montaż instalacji solarnej

1. Realizację Programu koordynuje Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

Krzyżanowice.

2. Nadzór nad wykonaniem poszczególnych zadań prowadzi Operator.

3. Udział Inwestora w Programie następuje na podstawie pisemnego wniosku.

4. Wniosek należy złożyć w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

Krzyżanowice.

5. Wniosek o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

7. Operator na podstawie wizji lokalnych dokonuje weryfikacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz sprawdzenia montażu i funkcjonowania instalacji solarnej po zgłoszeniu zakończenia zadania.

8. Gwarancją przyznania dotacji jest podpisanie umowy.

9. Do podpisania umowy niezbędne jest złożenie pisemnej deklaracji (na druku wniosku) odnośnie wyboru producenta, rodzaju i ilości kolektorów z uwzględnieniem ich powierzchni czynnej oraz dostarczenie atestu/ certyfikatu wydanego dla wybranego typu kolektora.

10. Wypłata dotacji nastąpi zgodnie z zapisami umowy po:

1) zgłoszeniu zakończenia zadania w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Gruntami – zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie,

2) złożeniu pisemnej zgody (na druku wniosku) na przeprowadzenie przez pracowników

RROŚiGG w okresie 5 lat od daty montażu kontroli eksploatowania systemu objętego

dotacją,

3) potwierdzeniu zakończenia zadania przez pracowników RR,OŚiGG na podstawie

opinii Operatora Programu,

4) dostarczeniu:

a) kopii protokołu odbioru końcowego podpisanego przez osobę posiadającą stosowne

uprawnienia budowlane – sporządzony przez wykonawcę robót z wyszczególnieniem

całkowitej powierzchni czynnej kolektorów wchodzących w skład zamontowanej

instalacji,

b) kopii faktury zakupu i montażu kolektorów ( w oryginale do zwrotu).

11. Ostateczny termin zakończenia zadania –15 listopada 2013r.

12. Przekroczenie terminu wykonania zadania określonego w umowie skutkować będzie

obniżeniem przyznanej kwoty dotacji o 0,5% za każdy dzień zwłoki.

13. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 8 jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji

przez wnioskodawcę o eksploatacji instalacji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zamontowania.

14. Dotacja stanowi refundację części poniesionych kosztów w związku z zainstalowaniem w obiektach lub ich częściach kolektorów słonecznych.

§ 7a.

Odstąpienie od Programu i wykluczenie z niego – wymiana nieekologicznych
źródeł ciepła

1. Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem umowy, o której mowa w § 6a ust. 11.

2. Inwestor ma prawo do maksymalnie jednej zmiany terminu realizacji modernizacji.

3. W przypadku odstąpienia od podpisanej umowy Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę i Operatora.

4. Jeżeli, w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Inwestor usunie nowe źródło ciepła, zainstaluje inne (drugie) źródło, bądź zaniecha korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie zwróci on kwotę poniesioną przez Gminę Krzyżanowice za Inwestora z ustawowymi odsetkami naliczonymi od daty jej zapłaty.

5. Wykreślenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego złożenia wniosku nastąpi w przypadku:

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku (potwierdzonych oględzinami zweryfikowanymi opiniami Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Górnośląskiego Zakładu Energetycznego – Zakład Gazowniczy w Zabrzu);

2) nieprzystąpienia Inwestora, mimo pisemnego wezwania Operatora, do realizacji wniosku;

3) złamania bądź niedopełnienia warunków umowy o której mowa w § 6a ust. 11 Regulaminu.

§ 7b.

Odstąpienie od Programu i wykluczenie z niego – montaż instalacji solarnej

1. Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem umowy, o której mowa w § 6b

ust. 8.

2. Inwestor ma prawo do maksymalnie jednej zmiany terminu realizacji modernizacji.

3. Niedotrzymanie przez Inwestora warunków eksploatacji określonych w § 6b ust. 13 jak

również pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i podpisanej

umowy dotacji skutkować będzie zwrotem całej kwoty dotacji wraz z ustawowymi

odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania.

4. Osoby, które podpisały umowę, a które z własnej winy nie wywiązały się z wykonania

zadania nie mogą ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych dwóch lat.

5. Dotacja do wymiany kotła może być przyznana jednorazowo na dany obiekt raz na 10 lat.

6. Dotacja do montażu instalacji solarnej może być przyznana jednorazowo na dany obiekt raz na 10 lat.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIX.48.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wniosek o dotację do modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji".

Część I.
wypełniana przez Inwestora w chwili składania wniosku

Nazwisko i imię..................................................................................................................................

Adres zamieszkania.........................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Adres modernizacji............................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy............................................................................................................................

Rodzaj istniejącego źródła ciepła....................................................................................................

Rodzaj planowanego  źródła ciepła po modernizacji....................................................................

.............................................................................................................................................................

Planowany termin realizacji modernizacji rok...................................................................... …....

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice i przyjmuję warunki w nim określone.

Przystępując do Programu wyrażam zgodę na:

1. przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG Krzyżanowice, upoważnionych pracowników Operatora lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia Programu,

             

oraz zobowiązuję się do:

3. przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła zgodnie zaleceniami wynikającymi z przeglądu wstępnego kotłownioraz wykonanej na własny koszt z wstępnej opinii kominiarskiej,

4. pokrycia części kosztów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Programu, w formie zaliczki przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem zadania w moim budynku mieszkalnym w terminie i wysokości określonej w umowie.

podpis ........................................

Oświadczam, że:

1. nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła węglowego, gazowego, olejowego, przyłącza do sieci ciepłowniczej),

2. w ciągu ostatnich 10 latnie korzystałem z dotacji na modernizację źródła ciepła w budynku wymienionym w niniejszym wniosku ze środków GFOŚ i GW (do końca roku 2009)  lub środkówbudżetu gminy (od 2010 roku)  pochodzących z wpływów z tytułu opłat  za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania  ze środowiska.

podpis ........................................

Upoważniam Operatora do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących Programu i przekazanie ich Urzędowi Gminy Krzyżanowice

podpis ........................................

Załączam:

1. aktualny tytuł prawny do władania nieruchomością/ wypis z księgi wieczystej

Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe

Krzyżanowice, dnia  ..........................                                          ......................................

(Podpis Inwestora)

Część II.
wypełniana przez Inwestora po wyborze instalatora i źródła ciepła

Dokonałem wyboru :

urządzenia grzewczego typu.............................................firmy.........................................

firmy instalacyjnej................................................................................................................

dostawcy................................................................................................................................

Krzyżanowice, dnia  ..........................                                                        ......................................

                                                                                                                (Podpis Inwestora)

Część III.
wypełniana przez Operatora

1. Zakwalifikowanie wniosku do Programu przez inspektora nadzoru/ Operatora

data ....................................                             podpis ........................................

2. Rok realizacji............................................................................................................................

3. Numer pozycji w harmonogramie do WFOŚ i GW...............................................................

4. Zawarta umowa numer...................................data................................................................

5. Termin realizacji zadania.........................................................................................................

6. Uwagi..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Potwierdzenie zakończenia realizacji zadania

Krzyżanowice, dnia  ..........................                                                        ......................................

                                                                                                                (Podpis Operatora)

Część IV.
wypełniana przez RROŚ i GG

1. Zatwierdzenie przez Kierownika RROŚiGG przyznanego dofinansowania  do wypłaty

w kwocie.........................................................

data ....................................                             podpis ........................................

2. Protokół z kontroli pracy zmodernizowanego źródła ciepła.................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXIX.48.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

Część I.
-wypełniana przez Wnioskodawcę

Nazwisko i imię ..............................................................................................................................

Adres zameldowania .....................................................................................................................

Lokalizacja  zadania

..........................................................................................................................................................

Telefon  kontaktowy ...................................................................

Dotychczasowy sposób przygotowywania wody użytkowej:

sezon grzewczy...............................................................................................................
poza sezonem grzewczym ............................................................................................

Liczba osób mieszkających w obiekcie ....................................

Termin  realizacji  zadania  do dnia ...........................................

Załączniki:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) *zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę /pozwolenie na budowę

z dnia   ........................................

*jeśli dotyczy

data ....................................                             podpis ........................................

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" oraz Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację "Programu ogrqaniczenia niskiej emisji              na terenie Gminy Krzyżanowice"i zgadzam się z ich postanowieniami.

data ....................................                             podpis ........................................

Oświadczam, iż budynek, w którym planowana jest inwestycja, której dotyczy wniosek, jest oddany do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

data ....................................                             podpis ........................................

Część II.
wypełniana w trakcie realizacji zadania

Dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy gwarantującej środki:

data ....................................                             podpis ........................................

Dokonałem wyboru:

kolektorów................................................................................................................….. producent.......................................................................................................................

data ....................................                             podpis ........................................

Część III.
wypełniana po zakończeniu zadania

Zgłoszenie do Urzędu Gminy wykonania prac:

data ....................................                             podpis ........................................

Wykonawca / kierownik budowy (nr uprawnień):

..........................................................................................................................................................

Potwierdzenie przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami (RROŚiGG)  ukończenia montażu instalacji solarnej:

data ....................................                             podpis ........................................

Zgoda na przeprowadzenie przez pracowników RROŚiGG kontroli eksploatowania instalacji solarnej:

data ....................................                             podpis ........................................

Zatwierdzenie przez pracowników RROŚiGG przyznanej dotacji do wypłaty

data ....................................                             podpis ........................................

Protokół z kontroli eksploatacji instalacji solarnej ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXIX.48.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1).......................................................................................................................

zamieszkały(a) w …............................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

legitymujący(a) się ..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a) ......................................... w ...........................................................................................

(data)      (miejsce)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomościąoznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ................... w obrębie ewidencyjnym................................... w jednostce ewidencyjnej .................................................. na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności ..............................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko  lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie instalacji solarnej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

...................................................         .................................................................................

(miejscowość, data)                                               (podpis właściciela /podpisy współwłaścicieli)

__

1) 1)Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane


Uzasadnienie

Gmina Krzyżanowice pragnie kontynuować rozpoczęte w latach ubiegłych zadania z zakresu ochrony środowiska związane z udzielaniem dotacji właścicielom budynków znajdujących się na terenie gminy Krzyżanowice, którzy podejmą się proekologicznych inwestycji wymiany starych nieekologicznych pieców CO na piece ekologiczne bądź montażu instalacji solarnych w tych budynkach. Zadania te ujęte są w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2014”. Regulamin przyjmowany niniejszą uchwałą określa zasady przyznawania i rozliczania dotacji, warunkuje prawidłowe postępowanie z przyznanymi w formie pożyczki środkami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środkami budżetu gminy pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »