| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIX.57.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. 5b ust.1,2,3 i art. 7 ust.1 pkt. 8,17,18,19, oraz art. 23 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy w Krzyżanowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Młodzieżowej Rady Gminy w Krzyżanowicach nadany uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr IX/95/2003 z dnia 04.09.2003 roku w sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIX.57.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice, zwanej Radą. Rada ma charakter konsultacyjny.

§ 2. 1. Młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna Gminy Krzyżanowice tworzy wspólnotę będącą wspólnotą społeczności uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Działa przez swój organ, jakim jest Rada.

2. Siedziba Rady mieści się w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 5.

§ 3. Celem Rady jest:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych.

2. Włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego.

3. Kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku.

4. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych.

5. Postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży.

6. Promowanie idei społeczeństwa demokratycznego.

7. Promowanie kultury.

8. Promowanie samorządności wśród ludzi młodych.

§ 4. Rada Realizuje swoje zadania poprzez:

1. Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie, a w szczególności w zakresie

nauki, kultury i sportu.

2. Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami, które zajmują

się problemami młodzieży.

3. Organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących idee Rady.

4. Organizowanie akcji charytatywnych oraz promowanie wartości wolontariatu

§ 5. Do zadań Rady należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży gminy.

2. Powołanie doraźnych komisji do wykonywania określonych zadań oraz ustalenie przedmiotu działania, a także składu osobowego poszczególnych komisji.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Młodzieżowymi Radami Gmin lub podobnego typu organizacjami.

4. Formułowanie stanowisk w kwestiach dotyczących spraw młodzieży.

5. Wybór Prezydium Rady.

Rozdział 2.
Organizacja wewnętrzna Rady

§ 6. 1. Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży zameldowanej w Gminie Krzyżanowice, uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. W skład Rady wchodzi 16 radnych, w tym:

- dwóch przedstawicieli ze szkół gimnazjalnych

- dwóch przedstawicieli ze szkół ponadgimnazjalnych będących absolwentami danego

gimnazjum.

3. Zasady powoływania do Rady określa Ordynacja Wyborcza stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 7. 1. Radnych powołuje młodzież szkolna na okres dwuletniej kadencji w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół, z corocznym uzupełnieniem składu Rady o tych radnych, którzy kończą szkołę ponadgimnazjalną.

2. Wybory uzupełniające do Rady organizuje samorząd uczniowski szkoły, w której mandat radnego wygasa.

§ 8. 1. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

1) Przewodniczący Rady, zwany dalej Przewodniczącym,

2) Wiceprzewodniczący, zwany dalej Wiceprzewodniczącym,

3) Sekretarz Rady, zwany dalej Sekretarzem,

4) Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium,

5) komisje doraźne powoływane przez Radę do określonych zadań.

2. W skład Prezydium wchodzi z urzędu:

1) Przewodniczący,

2) Wiceprzewodniczący,

3) Sekretarz,

3. Prezydium jest organem wykonawczym Rady.

§ 9. 1. Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji,

2. Czynności związane z zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

b) przygotowanie projektu porządku obrad,

c) dokonanie otwarcia sesji,

d) powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

§ 10. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:

1) organizuje pracę Rady, a w szczególności:

a) zwołuje sesje,

b) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu;

2) prowadzi obrady Rady, a w szczególności:

a) przewodniczy obradom,

b) sprawuje policje sesyjną,

c) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

d) podpisuje uchwały Rady;

3) reprezentuje Radę na zewnątrz.

§ 11. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

§ 12. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace doraźnych komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust.1 dokonuje Przewodniczący.

§ 13. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych w Statucie dla Przewodniczącego w razie nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na stanowisko Przewodniczącego.

§ 14. 1. Rada na wniosek 1/3 jej składu, może odwołać Prezydium lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji, bezwzględną większością ustawowego składu Rady, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze Statutem oraz gdy szkodzi interesom młodzieży.

2. Odwołanie członka Prezydium jest równoznaczne z odwołaniem go z pełnionej funkcji.

3. W razie odwołania Prezydium lub poszczególnych jego członków, Rada w głosowaniu tajnym w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty odwołania powołuje nowe Prezydium, bądź uzupełnia jego skład. Brak wyboru w tym terminie powoduje odwołanie Rady.

§ 15. 1. Do zadań Prezydium należy:

1) przygotowanie projektów uchwał Rady,

2) przygotowanie deklaracji, oświadczeń, apeli oraz opinii Rady,

3) określenie sposobu wykonywania uchwał podjętych przez Radę.

2. Prezydium obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku.

3. Podczas prowadzenia posiedzeń Prezydium stosuje przepisy § 9 Statutu.

§ 16. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może powołać doraźne komisje.

2. Skład i zakres działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

3. Przewodniczący powołanej komisji doraźnej przedkłada Radzie sprawozdanie z jej działalności.

Rozdział 3.
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 17. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w statucie.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) czynności proceduralne,

2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

3) oświadczenia- zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele – zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany

w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 18. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością niezbędną do wypełnienia zadań Rady, nie rzadziej niż 3 razy w roku; z pominięciem miesięcy lipca i sierpnia.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, które wymagają niezwłocznego rozstrzygnięcia.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej ¼ składu Rady w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do Przewodniczącego. Przewodniczący powiadamia radnych o terminie i projekcie porządku obrad, nie później niż na dwa dni przed terminem sesji w formie pisemnej lub telefonicznej.

5. Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz uroczystości państwowych lub gminnych.

2. Przygotowanie i prowadzenie sesji.

§ 19. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) dostarczenie radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący powiadamiając radnych najpóźniej 7 dni przed terminem obrad, w formie pisemnej lub telefonicznej, za wyjątkiem § 17 ust.4.

4. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.

§ 20. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

§ 21. Posiedzenia Rady są jawne. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad ogłasza się publicznie podając między innymi informację na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach gimnazjalnych.

§ 22. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania się posiedzenia Rady spadnie poniżej składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 23. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący

§ 24. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice.”

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 25. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie porządku obrad.

2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji,

2) interpelacje i zapytania radnych,

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

4) odpowiedzi na zgłoszone interpelacje,

5) wolne wnioski i informacje.

§ 26. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Przewodniczącego. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego pytania.

2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Prezydium. Jeżeli nie istnieje możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi jest ona udzielana, na najbliższej sesji.

§ 27. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,

2) ograniczenia czasu wystąpienia mówców,

3) zamknięcie listy mówców lub kandydatów,

4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

5) zarządzenia przerwy,

6) przeliczenia głosów,

7) przestrzegania zasad obrad zawartych w Statucie.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie niebędącej radnym po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby do listy mówców. Listę mówców prowadzi wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.

6. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad czyniąc uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. Ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

7. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji.

§ 28. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice”.

§ 29. 1. Z Każdej sesji sporządzany jest protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych gości oraz teksty podjętych przez Radę uchwał. Protokoły z sesji przechowywane są w Biurze Rady Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5.

2. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Rady.

3. Za sporządzenie protokołu oraz dokumentacji z obrad Rady i Prezydium odpowiedzialny jest Sekretarz. W razie jego nieobecności lub wakatu na stanowisku Sekretarza, Przewodniczący wskazuje spośród członków Prezydium osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu.

4. Protokół podlega przyjęciu przez radę na następnej sesji.

3. Uchwały

§ 30. 1. Uchwały a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 31. 1. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować radni Rady.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej w Radzie mogą występować do podmiotów wymienionych w ust.1 samorządy uczniowskie oraz organizacje młodzieżowe działające na terenie Gminy Krzyżanowice.

3. Każda inicjatywa projektu uchwały musi być zgłoszona na co najmniej 14 dni przed sesją Przewodniczącemu, który może skierować projekt do odpowiedniej komisji i Prezydium.

4. Projekty uchwał są przygotowane przez ich wnioskodawców.

§ 32. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał, przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem Prezydium.

2. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) treść uchwały – postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały oraz sprawującego nadzór nad jej wykonaniem,

6) termin wejścia uchwały w życie oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

7) uzasadnienie.

§ 33. 1. Uchwały opatruje się numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbę sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, a kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami sesji.

4. Jeden egzemplarz uchwały przesyła się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzyżanowice w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

4. Tryb głosowania

§ 34. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.

§ 35. 1. W sytuacjach, kiedy nie ma zastrzeżonego w Statucie trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący. Radni głosują przez podniesienie ręki. Przewodniczący przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych, tj. wyboru bądź odwołania poszczególnych radnych funkcyjnych lub całego Prezydium.

4. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym.

§ 36. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”, w obecności co najmniej połowy składu Rady. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” i „przeciw”.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Organem nadzoru Rady jest Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice, który może wyznaczyć radnych do sprawowania nadzoru w jego imieniu.

2. Jeżeli działania Rady zawarte w uchwale wykraczają poza jej statutowe cele i zadania Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice może w terminie 14 dni od jej otrzymania zawiesić wykonanie uchwały Rady.

§ 38. Opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem Rady może sprawować osoba pełnoletnia zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice na wniosek Rady.

§ 39. Działalność Rady może być finansowana z:

1) budżetu Gminy Krzyżanowice,

2) dotacji jednostek samorządu terytorialnego,

3) środków pozyskanych dzięki pomocy organizacji pozarządowych,

4) zapisów i darowizn oraz składek członkowskich.

§ 40. 1. Radni reprezentują młodzież swoich szkół, utrzymują stałą więź przez kontakt z wyborcami, zbierając ich wnioski, opinie i postulaty.

2. Radni reprezentujący interesy młodzieży gminy zobowiązani są, w miarę swoich możliwości, brać udział w pracach Rady i jej organów, do których zostali wybrani.

3. Prawa i obowiązki radnego reguluje niniejszy Statut.

§ 41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy Krzyżanowice.

§ 42. Statut wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Gminy Krzyżanowice.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIX.57.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Ordynacja Wyborcza

§ 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków do Rady.

§ 2. 1. Radnym może być każda osoba zameldowana w gminie Krzyżanowice, która uczęszcza do gimnazjum na terenie gminy Krzyżanowice (załącznika nr 2 do Statutu) lub uczeń szkoły ponadgimnazjalnej będący absolwentem tego gimnazjum.

2. Wybory do Rady przeprowadza się zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół, z corocznym uzupełnionym składu Rady o tych radnych, którzy opuszczają szkoły.

3. Wybór uzupełniający do Rady organizuje samorząd uczniowski szkoły, w której mandat radnego wygasa.

§ 3. Poszczególnym szkołom przysługuje następująca liczba mandatów:

1) Uczniowie szkoły gimnazjalnej – 2 mandaty,

2) Absolwenci szkoły gimnazjalnej- 2 mandaty.

§ 4. Wybory zwykłe przeprowadza się na jesień roku kalendarzowego, w którym kończy się kadencja Rady.

§ 5. Informacje z podaniem nazwisk osób wybranych do Rady samorząd uczniowski szkoły (zespołu szkół) przesyła do Rady w terminie 7 dni od daty wyborów na adres siedziby Rady.

§ 6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:

1) zrzeczenia się mandatu,

2) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy,

4) wykluczenia z Rady na skutek działania sprzecznego z prawem lub statutem Rady.

§ 7. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się zgodnie z §2 wybory uzupełniające do Rady w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy od daty wygaśnięcia mandatu radnego do daty wyborów zwykłych upłynęłoby mniej niż 90 dni.

§ 8. Zmiany w regulaminie przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXIX.57.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wykaz szkół stacjonarnych na terenie Gminy Krzyżanowice.

Szkoły Gimnazjalne:

1. Gimnazjum w Bieńkowicach ul. Szkolna 1

2. Gimnazjum w Chałupkach ul. Szkolna 7

3. Gimnazjum w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12

4. Gimnazjum w Tworkowie ul. Zamkowa 13


Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów prawa oraz zmianami Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Krzyżanowicach zaistniała konieczność aktualizacji Statutu i dostosowania do obowiązujących przepisów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »