| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 204/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów

Na podstawie art.18  ust. 2 pkt 14a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady przyznawania stypendiów jako formę wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Gminy Świerklany z dnia 24.06.2008r. z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałami Nr XXIII/143/08 z dnia 27.08.2008r. i Nr XXVI/159/08 z dnia 19.11.2008r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 204/XXVIII/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów

1. Stypendia mogą być przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Świerklany uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2. Stypendia mogą otrzymać uczniowie o których mowa w ust. 1, spełniający łącznie następujące warunki:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej:

a) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej  ocen wynoszącej co najmniej 5,0 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej,

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2) w przypadku uczniów gimnazjów:

a) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen wynoszącej co najmniej 5,0 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej,

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

a) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej,

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendia otrzymać mogą także uczniowie nie spełniający warunków określonych w ust. 2.

4. Wzór wniosku ustali Wójt Gminy Świerklany.

5. Do wniosku winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w szczególności kopie świadectw szkolnych, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach. Kopie winny zostać potwierdzone przez dyrektora szkoły.

6. Do złożenia wniosku są uprawnieni:

1) dyrektor szkoły,

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

3) pełnoletni uczeń.

7. Wnioski winny zostać złożone w terminie do 20 września każdego roku w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.

8. Złożone wnioski podlegają  weryfikacji pod względem poprawności formalnej oraz zaopiniowaniu pod względem merytorycznym przez powołaną przez Wójta Gminy komisję stypendialną, w skład której wchodzą:

1) trzech radnych Rady Gminy Świerklany,

2) pracownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który pełni również funkcję przewodniczącego komisji.

9. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Wójt Gminy po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji stypendialnej.

10. Ilość przyznanych stypendiów i ich wysokość w każdym roku szkolnym uwarunkowana jest wielkością środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

11. Kwota  stypendium wynosić będzie:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej nie więcej niż  400,00 zł.,

2) w przypadku uczniów gimnazjum nie więcej niż 500,00 zł.,

3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie więcej niż  600,00 zł..

12. O rozstrzygnięciu Wójta Gminy uczeń oraz osoba składająca wniosek winni zostać poinformowani na piśmie.

13. Stypendium przyznawane jest każdorazowo na okres roku szkolnego i wypłacane jednorazowo.

14. Wypłata stypendium następuje przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »