| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 204/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów

Na podstawie art.18  ust. 2 pkt 14a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady przyznawania stypendiów jako formę wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Gminy Świerklany z dnia 24.06.2008r. z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwałami Nr XXIII/143/08 z dnia 27.08.2008r. i Nr XXVI/159/08 z dnia 19.11.2008r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 204/XXVIII/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów

1. Stypendia mogą być przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Świerklany uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2. Stypendia mogą otrzymać uczniowie o których mowa w ust. 1, spełniający łącznie następujące warunki:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej:

a) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej  ocen wynoszącej co najmniej 5,0 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej,

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2) w przypadku uczniów gimnazjów:

a) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen wynoszącej co najmniej 5,0 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej,

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

a) uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej,

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendia otrzymać mogą także uczniowie nie spełniający warunków określonych w ust. 2.

4. Wzór wniosku ustali Wójt Gminy Świerklany.

5. Do wniosku winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w szczególności kopie świadectw szkolnych, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach. Kopie winny zostać potwierdzone przez dyrektora szkoły.

6. Do złożenia wniosku są uprawnieni:

1) dyrektor szkoły,

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

3) pełnoletni uczeń.

7. Wnioski winny zostać złożone w terminie do 20 września każdego roku w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.

8. Złożone wnioski podlegają  weryfikacji pod względem poprawności formalnej oraz zaopiniowaniu pod względem merytorycznym przez powołaną przez Wójta Gminy komisję stypendialną, w skład której wchodzą:

1) trzech radnych Rady Gminy Świerklany,

2) pracownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który pełni również funkcję przewodniczącego komisji.

9. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Wójt Gminy po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji stypendialnej.

10. Ilość przyznanych stypendiów i ich wysokość w każdym roku szkolnym uwarunkowana jest wielkością środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

11. Kwota  stypendium wynosić będzie:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej nie więcej niż  400,00 zł.,

2) w przypadku uczniów gimnazjum nie więcej niż 500,00 zł.,

3) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie więcej niż  600,00 zł..

12. O rozstrzygnięciu Wójta Gminy uczeń oraz osoba składająca wniosek winni zostać poinformowani na piśmie.

13. Stypendium przyznawane jest każdorazowo na okres roku szkolnego i wypłacane jednorazowo.

14. Wypłata stypendium następuje przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »