| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.264.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy KRZEPICE dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Krzepice przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu Gminy Krzepice na prowadzenie szkół niepublicznych i   przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Krzepice oraz tryb i   zakres kontroli ich wykorzystania.  

§   2.   Ilekroć w   treści uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:  

1.   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzepice;  

2.   Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krzepic;  

3.   Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę podstawową, gimnazjum i   przedszkole niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Krzepice ubiegającą się o   udzielenie dotacji z   budżetu gminy;  

4.   dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzieloną przez Gminę Krzepice szkole podstawowej, gimnazjum i   przedszkolu niepublicznemu oraz osobie prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego z   budżetu na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b i   2d ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);  

5.   szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową niepubliczną oraz gimnazjum niepubliczne o   uprawnieniach szkoły publicznej, w   której realizowany jest obowiązek szkolny, działającej na terenie gminy;  

6.   przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne, w   którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego na terenie gminy;  

7.   innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć zespół wychowania przedszkolnego i   punkt przedszkolny działający na terenie gminy;  

8.   placówkę – należy rozumieć szkołę, przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego.  

9.   wydatki bieżące- wydatki w   rozumieniu art.236 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.)  

§   3.   1.   Gmina udziela dotacji z   budżetu na prowadzenie szkoły , przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego na wniosek Wnioskodawcy.  

2.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1, może być udzielona pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży pisemny wniosek i   poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały )  

§   4.   1.   Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola, stanowi 75% ustalonych w   budżecie Gminy Krzepice wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   zastrzeżeniem ust.2  

2.   Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

§   5.   1.   Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolego , stanowi 40% ustalonych w   budżecie gminy Krzepice wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia z   zastrzeżeniem ust.2  

2.   Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

§   6.   Dotacje dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkól publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w   wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

§   7.   1.   Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Krzepic do 15-go dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o   aktualnej liczbie uczniów zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały  

2.   W przypadku zmiany ilości uczniów każdorazowo wnioskodawca informuje Burmistrza skąd przybył uczeń, bądź dokąd ubył uczeń.  

3.   Dotacje dla placówek o   których mowa § 1   przysługują za lipiec i   sierpień na każdego ucznia według liczby uczniów wykazanej w   informacji miesięcznej za miesiąc czerwiec.  

§   8.   Dotacja przekazywana jest w   12 miesięcznych częściach, nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący we wniosku o   udzielenie dotacji.  

§   9.   1.   W przypadku zmiany w   trakcie roku kalendarzowego, ustalonych w   budżecie gminy Krzepice wydatkow bieżących przewidzianych na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Krzepice, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji.  

2.   Zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w   związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Krzepice , i   tak w   okresie od stycznia do sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na 1   stycznia, od września do grudnia – według stanu na dzień 1   września danego roku kalendarzowego.  

3.   Gmina Krzepice, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania w   formie pisemnej organu prowadzącego o   zmianie wysokości kwoty należnej dotacji, w   przypadku wprowadzenia zmian do podstawy ustalenia wysokości dotacji, o   których mowa w   ust. 1   i 2.  

§   10.   1.   Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia z   wykorzystania udzielonej mu dotacji z   budżetu Gminy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały, w   następujących terminach:  

a)   do 15 lipca za za okres od 1   stycznia do 30 czerwca  

b)   do 15 stycznia roku następnego - za rok budżetowy, w   którym otrzymał dotację.  

2.   Rozliczenie powinno zawierać informacje o   kwocie przekazanej dotacji z   wyszczególnieniem kwot części dotacji przekazywanych w   poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie, informacje o   faktycznej liczbie uczniów w   poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie.  

3.   Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić - na żądanie Gminy - dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów.  

4.   Środki dotacji niewykorzystane przez Wnioskodawcę w   całości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w   terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji.  

5.   Od kwot dotacji zwróconych po terminie, o   którym mowa w   ust. 4   nalicza się odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w   którym upłynął termin zwrotu dotacji.  

6.   Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem lub pobrane w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   11.   1.   Burmistrzowi przysługuje w   każdym czasie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji i   kontroli dokumentów związanych z   liczbą uczniów.  

2.   Kontrole przeprowadzają osoby posiadające pisemne upoważnienie Burmistrza do jej przeprowadzenia wraz z   określeniem zakresu kontroli.  

3.   Kontrolujący mają prawo wstępu na teren kontrolowanej placówki oraz prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i   dokumentacji przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek, na potrzeby prowadzonej kontroli.  

4.   Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kierujący placówką lub osoba przez niego upoważniona.  

5.   Ewentualne stwierdzenie w   wyniku kontroli wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków innych niż wydatki bieżące placówki, powoduje obowiązek zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej części dotacji w   terminie 15 dni od zakończenia kontroli z   ustawowymi odsetkami w   przypadku zwłoki.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34.264.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał nr 1   wniosek  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34.264.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał Nr 2   miesięczna  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34.264.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3   szkoły niepubliczne  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »