| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 204 400,00 zł, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 437 615,00 zł,

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie ztabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 170 518,82 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 403 733,82 zł

§ 3. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Zmiany tabeli Nr 8 ujętej w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

                           

§ 5. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,                                                       

§ 6. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 52 942 066,22 zł,

- wydatków wynosi 55 432 135,86 zł,

- przychodów wynosi 3 820 274,64 zł,

- rozchodów wynosi 1 330 205,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Nazwa

Kwota

1

2

3

bieżące

801

Oświata i wychowanie

8 280,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 280,00

Dotacje celowe w ramach programów finansopwanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

8 280,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

196 120,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

196 120,00

Wpływy z usług

6 120,00

Dotacje celowe w ramach programów finansopwanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

190 000,00

bieżące razem

204 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

204 400,00

majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

175 097,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

175 097,00

Dotacje celowe w ramach programów finansopwanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

175 097,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

-317 998,00

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-317 998,00

926

Kultura fizyczna

-294 714,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

-294 714,00

majątkowe razem

-437 615,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

175 097,00

Ogółem

-233 215,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

379 497,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

440 140,18

60016

Drogi publiczne gminne

440 140,18

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

440 140,18

750

Administracja publiczna

80 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

80 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

80 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 002,00

80110

Gimnazja

4 002,00

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4 002,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

173 016,82

85305

Żłobki

173 016,82

B4SUZ

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

166 516,82

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

6 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 800,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- 800,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 800,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

66 800,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

66 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

66 000,00

92195

Pozostała działalność

800,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

800,00

926

Kultura fizyczna

- 996 374,00

92601

Obiekty sportowe

- 996 374,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 996 374,00

Razem:

- 233 215,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 3 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

926

Kultura fizyczna

996 374,00

92601

Obiekty sportowe

996 374,00

Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej - etap II - budowa trybun

Ogółem zmniejszenia

996 374,00

ZWIĘKSZENIA

600

Transport i łączność

440 140,18

60016

Drogi publiczne gminne

440 140,18

Modernizacja drogi gminnej

750

Administracja publiczna

80 000,00

75023

Urzędy gmin

80 000,00

Przebudowa budynku administracyjnego Urzędy Gminy Miedźna

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 500,00

85305

Żłobki

6 500,00

Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w ramach projektu "Kubusiowe Maluchy"

921

Kultura fizyczna

66 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

66 000,00

Zakup i montaż wymiennikowni w Centrum Kultury w Woli

Ogółem zwiększenia

592 640,18


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 4 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2013

Dział

Rozdział

Wola

Ogółem

Zmniejszenia

wydatki bieżące

900

90003

800,00

800,00

Ogółem zmniejszenia

800,00

800,00

Zwiększenia

wydatki bieżące

921

92195

800,00

800,00

Ogółem zwiększenia

800,00

800,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publicznych

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publicznych

w tym:

celowa

podmiot

przedmiot

celowa

podmiot

przedmiot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wydatki bieżące

ZWIĘKSZENIA

801

Oświata i wychowanie

4 650,00

4 650,00

4 650,00

0

0

0

0

0

0

80104

Przedszkola

4 650,00

4 650,00

4 650,00

0

0

0

0

0

0

dotacja dla jst - przedszkole

4 650,00

4 650,00

4 650,00

0

0

0

0

0

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

92109

Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

Ogółem zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące

34 650,00

34 650,00

34 650,00

0

0

0

0

0

0

Wydatki majątkowe

ZMNIEJSZENIA

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

92109

Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

dotacja - instytucje kultury na wkład własny

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

Ogółem zmniejszenia planu dotacji na zadania majątkowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »