| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/426/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie Statutu Pszczyńskiego Centrum Kultury

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr 560/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28.02.2001 r. w sprawie nadania Statutu Pszczyńskiego Centrum Kultury (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 16, poz. 386
z dnia 3 kwietnia 2001 r.), zmienioną:

1) Uchwałą Nr 596/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47, poz. 1201 z dnia 16 lipca 2001 r.),

2) Uchwałą Nr XXXIII/298/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96, poz. 2643 z dnia 8 sierpnia 2005 r.).

§ 2. Nadać statut Pszczyńskiemu Centrum Kultury w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/426/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Statut Pszczyńskiego Centrum Kultury

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Pszczyńskie Centrum Kultury, zwane dalej w skrócie PCKul, jest wpisane do księgi rejestrowej Instytucji Kultury w Pszczynie pod Nr 2 i działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 406, z późn. zm.),

2) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. PCKul jest gminną instytucją kultury.

§ 3. 1. Siedzibą PCKul jest Pszczyna.

2. PCKul działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad PCKul sprawuje Burmistrz Pszczyny w imieniu Organizatora tj. Gminy Pszczyna.

§ 5. Pszczyńskie Centrum Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6. Prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, ochronie i upowszechnianiu kultury, jest podstawowym celem statutowym PCKul.

§ 7. W realizacji swoich zadań PCKul współdziała z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 8. 1. Do podstawowych zadań PCKul należy w szczególności:

a) rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

b) przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,

c) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja inicjatyw kulturalnych,

e) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz wspieranie twórczości folklorystycznej,

f) edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę.

2. Swoje zadania PCKul realizuje przede wszystkim przez:

a) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze poprzez prowadzenie sekcji, kół zainteresowań oraz zespołów artystycznych,

b) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,

c) organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności koncertów, wystaw i przeglądów,

d) organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej,

e) wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, chóralnych i innych działających na terenie gminy Pszczyna,

f) inicjowanie i prowadzenie innych działań związanych z realizacją celów statutowych.

3. PCKul może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

b) organizowaniu spektakli, koncertów, imprez, wystaw, odczytów, prowadzeniu nauki języków obcych,

c) prowadzeniu kursów,

d) prowadzeniu działalności wydawniczej,

e) świadczeniu usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, video - filmowych, plastycznych oraz innych usług z zakresu kultury,

f) prowadzeniu edukacji artystycznej w różnorodnych formach,

g) wypożyczaniu sprzętu technicznego i innego.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I KIEROWNICTWO

§ 9. 1. PCKul kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Pszczyny.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością,

b) reprezentowanie PCKul na zewnątrz,

c) zarządzanie majątkiem PCKul,

d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 10. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

§ 11. W PCKul może być utworzone jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor PCKul po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny.

§ 12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu PCKul upoważniony jest samodzielnie dyrektor, a w razie jego nieobecności zastępca dyrektora.

§ 13. Organizację wewnętrzną PCKul określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora PCKul po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny.

§ 14. Organizator może powołać Radę Programową PCKul w charakterze organu opiniodawczego i doradczego.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 15. 1. PCKul prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

2. Koszty działalności bieżącej i zobowiązania PCKul pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

3. Dyrektor i pracownicy PCKul otrzymują wynagrodzenie zgodnie z kwalifikacjami na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

4. Przychodami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

a) wpływy z prowadzonej działalności,

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) dotacje z budżetu,

d) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

e) odsetki od lokat bankowych,

f) inne źródła.

5. Podstawą gospodarki finansowej PCKul jest roczny plan działalności ustalany przez dyrektora z zachowaniem dotacji z budżetu gminy.

6. Wysokość rocznej dotacji na działalność PCKul ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

7. Roczne sprawozdanie finansowe PCKul podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Pszczyny.

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Statut PCKul nadaje Rada Miejska w Pszczynie.

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian zasadne jest ustalenie nowej treści statutu dla jego czytelności i przejrzystości w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymaga to uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Projekt uchwały w okresie od 7 do 16 czerwca 2013 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »