| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/428/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna przyjętego Uchwałą Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna”

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni około 1,51 ha określony
w Uchwale Nr XXIII/316/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) Załącznik Nr 1 w skali 1:1000 o nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie:

a) granic obszaru objętego planem,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) ustalonych symbolami rodzajów przeznaczenia terenów, pozostałe oznaczenia
na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu;

2) Załącznik Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego”;

3) Załącznik Nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.


3. Zastosowane na rysunku planu, symbole o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu w zbiorze przeznaczenia podstawowego, określonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

2) oznaczenia literowe – rodzaj przeznaczenia terenu.

4. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2, odpowiadają następującym rodzajom przeznaczenia terenów:

1) UM– tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;

2) KDP– tereny parkingów;

3) KDX– tereny ciągów pieszo-jezdnych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynkach o dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki na których nachylenie połaci dachowych jest nie mniejsze niż 200;

2) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu;

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji;

5) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji;

8) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:1000;

9) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian;

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

12) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania;

13) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia dla umieszczania reklam lub będące urządzeniem reklamowym;

14) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzień uchwalenia planu przepisy ustaw i rozporządzeń inne niż przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi;

15) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, na którego budowę może być wydane pozwolenie na budowę na podstawie niniejszego planu.

§ 3. 1. Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:

1) na terenie objętym planem nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);

2) ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

a) sposób postępowania z odpadami zgodny z planami gospodarki odpadami,

b) stosowanie proekologicznych paliw w wyposażeniu nowych budynków oraz zaopatrzenie w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem
lub minimalną emisją pyłu do powietrza;

3) ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację budynków w granicach działek,

b) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów spadzistych o kątach spadku połaci dachowych 200÷ 450oraz
200÷ 750w przypadku realizacji dachu mansardowego;

c) zabrania się realizacji wysokościowych dominant architektonicznych,

d) zabrania się realizacji dachów z przesunięciem poziomów połaci w kalenicy,

e) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu bądź grafitu;

4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nośniki reklamowe o powierzchni powyżej 5 m2nie mogą być umieszczane na terenach o symbolach1KDP, 2KDP
oraz1KDX÷3KDX;

5) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) dla terenu objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Gminę Pszczyna,

b) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości przy zachowaniu parametru minimalnej powierzchni działki budowlanej 60 m2, minimalnej szerokości frontu działki
10 m oraz ustaleniu kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 800÷ 1000,

6) zasady rozbudowy i modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:

a) dla planowanego programu przeznaczenia terenów o symbolach1UM÷3UMwymagana jest realizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilościach wyliczonych na podstawie następujących normatywów:

- 20 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej w obiektach usług handlu,

- 15 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej w pozostałych obiektach usługowych,

- 1 miejsce na 1 mieszkanie,

b) dopuszcza się zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych w odległości do 300 m od miejsca lokalizacji obiektów usługowych na terenach symbolach1UM÷3UM;

c) na terenach o symbolach1KDP,2KDPustala się możliwość realizacji parkingów pod warunkiem lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy miejscami postojowymi, a linią rozgraniczającą tereny o symbolu1KDPi2KDPprzylegające do terenów o funkcji mieszkaniowej,

d) na terenach o symbolach1KDXi3KDXdopuszcza się możliwość realizacji parkingów:

- pod warunkiem lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy miejscami postojowymi, a linią rozgraniczającą tereny o symbolu1KDXi3KDXprzylegające
do terenów o funkcji mieszkaniowej,

- przy zachowaniu szerokości ciągu pieszo-jezdnego minimum 4,5 m;

7) zasady rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej,

b) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i wód komunalnych ustala się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzaniem:

- ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej,

- wód komunalnych do kanalizacji deszczowej;

c) w zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się zaopatrzenie terenów poprzez istniejącą sieć kablową podziemną,

d) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie zabudowy z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia,

e) w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia terenów objętych planem.

2. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) obszar objęty planem znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego Kobiór – Pszczyna;

2) obszar objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych;

3) W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w związku z położeniem obszaru objętego planem w granicach wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta, nr rejestru - A/770/67 (w obrębie ulic: Żorskiej, wokół parku pałacowego, Katowickiej, Sznelowiec, Kopernika do ulicy Bielskiej, ulicą Bielską do ulicy Żorskiej), obszar objęty planem podlega ochronie na zasadach ustalonych przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące rodzaju przeznaczenia terenów

§ 4. 1. Dla terenów o symbolach1UM÷3UMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: budynki o wyłącznej funkcji usługowej oraz o funkcji mieszkaniowej pod warunkiem, że co najmniej pomieszczenia parteru budynku mieszkaniowego przeznaczone będą dla działalności usługowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) towarzyszące zabudowie usługowo – mieszkaniowej urządzenia budowlane,

b) obiekty i urządzenia małej architektury,

c) dojazdy, drogi wewnętrzne,

d) miejsca parkingowe, zieleń urządzona,

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji:

a) stacji paliw i obsługi samochodów,

b) wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są zlokalizowane;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy – 4,0,

b) minimalna intensywność zabudowy – 2,0,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 100% powierzchni działki budowlanej,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej – 1%,

e) maksymalna wysokość zabudowy:

-               budynki – 14,5 m,

-               budowle – 9 m,

-               obiekty małej architektury – 6 m;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - stanowią linie rozgraniczające terenów o symbolach1UM÷3UM,

g) gabaryty budynków muszą nawiązywać do gabarytów historycznego zespołu budowlanego na terenach otaczających;

2. Dla terenów o symbolach1KDPi2KDPustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: parkingi;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne,

b) obiekty i urządzenia niezbędne do utrzymania parkingów,

c) obiekty i urządzenia małej architektury, szalety,

d) zieleń urządzona i izolacyjna;

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem parkingów;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,

b) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami o których mowa w pkt 2
lit. a, b, – 5%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%,

e) maksymalna wysokość zabudowy – 6 m;

3. Dla terenów o symbolach1KDX÷3KDXustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo-jezdne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona,

d) tymczasowe urządzenia małej architektury (ławki, siedziska) nie związane
na stałe z gruntem;

3) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 5. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem w planie ustala się dotychczasowe użytkowanie terenów;

2) dopuszcza się na terenach o symbolach1UM÷3UMlokalizację miejsc postojowych.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/428/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/428/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego

Ze względu na brak złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego, Rada Miejska w Pszczynie nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647,
z późn. zm.)

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/428/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pszczynie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miejska w Pszczynie
ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego będą realizowane przez gminę i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu gminy,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Niniejsza uchwała zamyka procedurę formalno-prawną związaną ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie
przy ul. Chrobrego.

Prace nad planem podjęto na podstawie Uchwały Nr XXIII/316/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »