| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37.268.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r. poz. 594); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.)  

RADA MIASTA RYDUŁTOWY  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o   kwotę 154 981,02 zł tj. do kwoty 67   313   927,96   zł z   tytułu:  

1) zwiększenia w   dziale 750 "Administracja publiczna", w   grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o   kwotę 28 044,00 zł;  

2) zwiększenia w   dziale 801 "Oświata i   wychowanie", w   grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z   udziałem źródeł zagranicznych o   kwotę 82 335,60 zł;  

3) zmniejszenia w   dziale 900 "Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska", w   grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z   udziałem źródeł zagranicznych o   kwotę 52 313,15 zł;  

4) zwiększenia w   dziale 926 "Kultura fizyczna", w   grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z   udziałem źródeł zagranicznych o   kwotę 96 914,57 zł.  

2.   Zwiększa się limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o   kwotę 1   540 760,56 zł tj. do kwoty 71 647 258,28 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmiany, o   których mowa w   ust. 1   wprowadzić do § 1   ust. 1   oraz załączników nr 1, 8   i 9   do uchwały nr   31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 20 grudnia 2012 r. w   sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.  

4.   Zmiany, o   których mowa w   ust. 2   wprowadzić do § 1   ust. 2   oraz załączników nr 2   i 9   do uchwały budżetowej.  

§   2.  

1.   W § 6   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

"1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2013 w   wysokości 4   333 330,32 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 409 500,00 zł oraz część środków pochodzących z   emisji obligacji na kwotę 3   923 830,32 zł zgodnie z   załącznikiem nr 9."  

2.   W § 6   ust. 2   kwotę 5   602 174,78 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 12   613   630,32 zł.  

3.   W § 6   ust. 3   kwotę 2   654 624,00 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych rozchodów, zastąpić kwotą 8   280   300,00 zł.  

4.   W § 7   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

"2) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2013 rat kredytów i   pożyczek w   wysokości 9   500 000,00 zł;"  

5.   W § 8   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

"5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i   pożyczek, emisji obligacji oraz spłaty zobowiązań, o   których mowa w   § 6   i 7   niniejszej uchwały."  

§   3.  

1.   W załączniku nr 4   do uchwały budżetowej zwiększyć planowane do osiągnięcia dochody jednostek, o   których mowaw art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych i   wydatki nimi sfinansowane o   kwotę 75 000,00 zł z   tytułu zwiększenia omawianych wielkości:  

1) dla Zespołu Szkół o   kwotę 60 000,00 zł;  

2) dla Przedszkola Publicznego Nr 4   o kwotę 15 000,00 zł.  

2.   W załączniku nr 8   do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:  

1) dla zadania ujętego w   poz. 4   pod nazwą "Modernizacja budynków mieszkalnych" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w   roku 2013 oraz wkład własny z   budżetu miasta o   kwotę 29 000,00 zł;  

2) dla zadania ujętego w   poz. 9   pod nazwą "Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w   Rydułtowach " zwiększyć wkład własny z   budżetu miasta o   kwotę 52 313,15 zł oraz zmniejszyć o   tę samą kwotę wkład z   budżetu Unii Europejskiej;  

3) dla zadania ujętego w   poz. 16 pod nazwą "Modernizacja kładki nad torami" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w   roku 2013 oraz wkład własny z   budżetu miasta o   kwotę 20 000,00 zł;  

4) dla zadania ujętego w   poz. 24 pod nazwą "Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej" zmniejszyć wartość kosztorysową o   kwotę 52 150,00 zł oraz wydatki planowane w   roku 2013 i   wkład własny z   budżetu miasta o   kwotę 52 100,00 zł;  

5) dla zadania ujętego w   poz. 25 pod nazwą "Modernizacja instalacji hydrantowej w   budynku SP 3" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w   roku 2013 oraz wkład własny z   budżetu miasta o   kwotę 17   000,00 zł;  

6) dla zadania ujętego w   poz. 32 pod nazwą "Oświetlenie parku USC" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w   roku 2013 oraz wkład własny z   budżetu miasta o   kwotę 17   000,00 zł;  

7) wprowadzić w   poz. 43 zadanie pod nazwą "Objęcie udziałów w   Rydułtowskim Parku Przedsiębiorczości Sp. z   o.o." z   wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w   roku 2013 oraz wkładem własnym z   budżetu miasta na kwotę 1   400 000,00 zł.  

3.   Załącznik nr 8   do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w   2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   W załączniku nr 9   do uchwały budżetowej kwotę 2   892 674,78 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 2   704 130,32 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.  

5.   Załącznik nr 9   do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i   rozchodów związanych z   finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Uchwałę ogłasza sie przez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planie wydatków budżetu na 2013 r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »