| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 594.), art. 90 ust. 1, 1a, 2b, 2c, 3d, 3e i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art. 131 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Boronów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym na terenie gminy Boronów niepubliczne przedszkola.

2. Uprawnionym do otrzymywania dotacji z budżetu gminy Boronów w danym  roku budżetowym są osoby prowadzące niepubliczne przedszkole wpisane – zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty – do ewidencji prowadzonej przez gminę Boronów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie  - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

2) przedszkolu – rozumie się przez to przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Boronów,

3) uczniach – rozumie się przez to wychowanków niepublicznego przedszkola,

4) organie prowadzącym – rozumie się przez to osoby prawne lub fizyczne prowadzące przedszkole niepubliczne,

5) wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

§ 3. 1. Dotacja z budżetu gminy Boronów przyznawana jest pod warunkiem, że organ prowadzący  składa Wójtowi - nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - wniosek o udzielenie dotacji zawierający następujące dane:

1) nazwę osoby prowadzącej wraz z adresem,

2) nazwę przedszkola i adres,

3) regon przedszkola,

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin oraz dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola właściwego do przekazania dotacji,

6) zobowiązanie do składania miesięcznej informacji o aktualnej rzeczywistej liczbie uczniów.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przedszkole otrzymuje z budżetu gminy Boronów dotację ustaloną według następujących zasad:

1) Kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 75 % ustalonych w budżecie gminy Boronów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Boronów na dany rok budżetowy.

2. W przypadku organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkole otrzymuje dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Boronów na dany rok budżetowy.

§ 5. 1. W przypadku zmiany, w trakcie roku budżetowego, ustalonych w budżecie gminy Boronów wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Boronów, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji.

2. Zmiana  podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w związku ze zmianą liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez gminę Boronów. W okresie od stycznia do sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1 stycznia, a od  września do grudnia – według stanu na dzień 1 września w roku udzielania dotacji.

3. Gmina Boronów zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji w przypadkach wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 6. 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do:

1) złożenia do  10 dnia każdego miesiąca informacji o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją według stanu na  pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) dołączenia - do  pierwszej (po przyjęciu ucznia lub zmianie jego adresu zamieszkania) składanej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów - oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna dziecka w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Boronów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) złożenia w terminie do 15 dnia następującego po upływie każdego półrocza  rozliczenia otrzymanej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

4) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o rzeczywistej liczbie uczniów,

5) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

6) zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, zmian danych zawartych w Statucie przedszkola, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku  bankowego przedszkola.

2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 dotyczy także przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

§ 7. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustala się jako  średnią liczbę uczniów z sześciu miesięcy – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec z roku udzielania dotacji z tym, że niepełną liczbę zaokrągla się zgodnie z regułą matematyczną.

§ 8. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia wskazanego w informacji miesięcznej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 składanej przez organ prowadzący.

2. Dotacja przekazywana jest w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy, na rachunek bankowy przedszkola wskazany przez organ prowadzący.

3. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

4. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia w bieżącym roku następuje wyrównanie kwoty dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej – kwota ta zostaje wyrównana.

5. Brak informacji, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej raty dotacji. Złożenie zaległej informacji jest podstawą do przekazania zaległej raty dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola w terminie do 10 dni od daty złożenia informacji.

§ 9. W przypadku zakończenia działalności – organ prowadzący powinien przekazać niezwłocznie Wójtowi ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.

§ 10. Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 11. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

2. O przeprowadzeniu kontroli planowanej powiadamia się organ prowadzący co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli.

3. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzone bez uprzedniego powiadamiania o kontroli w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub innych okoliczności wskazujących na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji,

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej przedszkolu dotacji,

3) zgodność złożonych półrocznych rozliczeń wykorzystania dotacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały z dokumentacją organizacyjną i finansową przedszkola.

5. W ramach kontroli przedszkole jest obowiązane do:

1) zapewnienia warunków sprawnego przeprowadzenia kontroli,

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów,

3) udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz potwierdzenia zgodności odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków.

§ 12. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi – kontrolowany.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imiona i nazwiska kontrolujących,

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą,

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

6) wymienienie załączników do protokołu,

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu,

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Boronów kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 13. Traci moc uchwała nr 72/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY BORONÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA
o rzeczywistej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie wykorzystania dotacji

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »