| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 594.), art. 90 ust. 1, 1a, 2b, 2c, 3d, 3e i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art. 131 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Boronów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym na terenie gminy Boronów niepubliczne przedszkola.

2. Uprawnionym do otrzymywania dotacji z budżetu gminy Boronów w danym  roku budżetowym są osoby prowadzące niepubliczne przedszkole wpisane – zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty – do ewidencji prowadzonej przez gminę Boronów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie  - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

2) przedszkolu – rozumie się przez to przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Boronów,

3) uczniach – rozumie się przez to wychowanków niepublicznego przedszkola,

4) organie prowadzącym – rozumie się przez to osoby prawne lub fizyczne prowadzące przedszkole niepubliczne,

5) wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

§ 3. 1. Dotacja z budżetu gminy Boronów przyznawana jest pod warunkiem, że organ prowadzący  składa Wójtowi - nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - wniosek o udzielenie dotacji zawierający następujące dane:

1) nazwę osoby prowadzącej wraz z adresem,

2) nazwę przedszkola i adres,

3) regon przedszkola,

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin oraz dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola właściwego do przekazania dotacji,

6) zobowiązanie do składania miesięcznej informacji o aktualnej rzeczywistej liczbie uczniów.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przedszkole otrzymuje z budżetu gminy Boronów dotację ustaloną według następujących zasad:

1) Kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 75 % ustalonych w budżecie gminy Boronów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Boronów na dany rok budżetowy.

2. W przypadku organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkole otrzymuje dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Boronów na dany rok budżetowy.

§ 5. 1. W przypadku zmiany, w trakcie roku budżetowego, ustalonych w budżecie gminy Boronów wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Boronów, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji.

2. Zmiana  podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w związku ze zmianą liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez gminę Boronów. W okresie od stycznia do sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1 stycznia, a od  września do grudnia – według stanu na dzień 1 września w roku udzielania dotacji.

3. Gmina Boronów zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji w przypadkach wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 6. 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do:

1) złożenia do  10 dnia każdego miesiąca informacji o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją według stanu na  pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) dołączenia - do  pierwszej (po przyjęciu ucznia lub zmianie jego adresu zamieszkania) składanej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów - oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna dziecka w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Boronów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) złożenia w terminie do 15 dnia następującego po upływie każdego półrocza  rozliczenia otrzymanej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

4) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o rzeczywistej liczbie uczniów,

5) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

6) zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, zmian danych zawartych w Statucie przedszkola, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku  bankowego przedszkola.

2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 dotyczy także przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

§ 7. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustala się jako  średnią liczbę uczniów z sześciu miesięcy – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec z roku udzielania dotacji z tym, że niepełną liczbę zaokrągla się zgodnie z regułą matematyczną.

§ 8. 1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia wskazanego w informacji miesięcznej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 składanej przez organ prowadzący.

2. Dotacja przekazywana jest w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy, na rachunek bankowy przedszkola wskazany przez organ prowadzący.

3. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

4. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia w bieżącym roku następuje wyrównanie kwoty dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej – kwota ta zostaje wyrównana.

5. Brak informacji, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1 stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej raty dotacji. Złożenie zaległej informacji jest podstawą do przekazania zaległej raty dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola w terminie do 10 dni od daty złożenia informacji.

§ 9. W przypadku zakończenia działalności – organ prowadzący powinien przekazać niezwłocznie Wójtowi ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.

§ 10. Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 11. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

2. O przeprowadzeniu kontroli planowanej powiadamia się organ prowadzący co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli.

3. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzone bez uprzedniego powiadamiania o kontroli w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub innych okoliczności wskazujących na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji,

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej przedszkolu dotacji,

3) zgodność złożonych półrocznych rozliczeń wykorzystania dotacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały z dokumentacją organizacyjną i finansową przedszkola.

5. W ramach kontroli przedszkole jest obowiązane do:

1) zapewnienia warunków sprawnego przeprowadzenia kontroli,

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów,

3) udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz potwierdzenia zgodności odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków.

§ 12. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi – kontrolowany.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imiona i nazwiska kontrolujących,

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą,

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

6) wymienienie załączników do protokołu,

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu,

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Boronów kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 13. Traci moc uchwała nr 72/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY BORONÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA
o rzeczywistej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 61/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie wykorzystania dotacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »