| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Aleksandra Fuchs


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/209/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 21 czerwca 2013 r.

REGULAMIN   UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. § 3

Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę  możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów,  zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów               komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich               usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania               odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani  do wyposażenia tych terenów w pojemniki na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń

z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.

§ 8. 1. Gmina   zapewnia    wyposażenie   nieruchomości  na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki

służące   do     gromadzenia   odpadów   komunalnych o pojemności   uwzględniającej

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów  nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych

poniżej zasad.  Za utrzymywanie   pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki  służące do gromadzenia odpadów komunalnych  oraz  utrzymywanie   tych   pojemników w odpowiednim   stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki   przeznaczone   do   zbierania   odpadów   komunalnych   powinny   posiadać deklaracje

zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4. Na terenie gminy  odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi)
o pojemności co najmniej 25 l,

3) pojemnikach  ( kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej  120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru, oznaczonych napisem „Odpady Zmieszane”,

4) pojemnikach (workach) na zbierane odpady obejmujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji  pojemności  co  najmniej   120  l,

5. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące normy:

1) dla   nieruchomości    na    której   zamieszkuje od 1 do  15  osób  –   jeden pojemnik o               pojemności 120 l,

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób – jeden pojemnik o pojemności               1100 l, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

3) dla   nieruchomości   na   której   znajdują się   budynki   użyteczności   publicznej, poza

wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

4) dla  szkół   wszelkiego   typu – nie   mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

5) dla   żłobków i przedszkoli –  nie  mniej  niż 3 l na każde dziecko i pracownika,  nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

6) dla lokali  handlowych  –  nie  mniej  niż 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu

handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla lokali  gastronomicznych  –  nie  mniej  niż  10 l  na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

10) dla cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 1100 l, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych, nie mniej  niż jeden pojemnik o pojemności 7000 l.

§ 9. 1. Odpady     komunalne     segregowane      należy     gromadzić w pojemnikach uwzględniając następujące normy:

dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób :

a) pojemniki o pojemności   120 l  na zbierane odpady obejmujące   następujące  frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne,  szkło i opakowania  wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób :

a) pojemniki o pojemności      240 l     na   zbierane  odpady  obejmujące       następujące       frakcje:    papier,    metal,    tworzywa    sztuczne ,   szkło i opakowania   wielomateriałowe,

b) jeden      pojemnik o pojemności    120 l  na odpady ulegające   biodegradacji

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób :

a) pojemnik o pojemności   360 l na zbierane odpady obejmujące następujące frakcje:   papier,   metal,   tworzywa   sztuczne, szkło i opakowania  wielomateriałowe,

b) jeden     pojemnik o pojemności  120 l  na odpady ulegające               biodegradacji.

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób :

a) pojemniki o pojemności 1100 l na zbierane odpady obejmujące następujące               frakcje:   papier,   metal,   tworzywa   sztuczne, szkło i opakowania                             wielomateriałowe, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności               1100l.

b) jeden     pojemnik o pojemności  1100 l  na odpady ulegające               biodegradacji,               przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

§ 10. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 11. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 25 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są  wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej  – raz na cztery tygodnie,

2) dla nieruchomości niezamieszkałych –  nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje:   papier,   metal, tworzywa   sztuczne, szkło i opakowania  wielomateriałowe, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej  – raz na cztery tygodnie,

2) dla nieruchomości niezamieszkałych –  nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

3) dla punktu selektywnego zbierania  - według potrzeb nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

3. Odpady ulegające biodegradacji należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej  – raz na cztery tygodnie,

2) dla nieruchomości niezamieszkałych –  nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

3) dla punktu selektywnego zbierania  - według potrzeb nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

4.                             Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – na bieżąco do punktów selektywnego odbioru odpadów,

5.                             Odpady wielkogabarytowe - jeden  raz w roku,

6.                             Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,

7. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych
w ust. 2, mieszkańcy mogą  bezpłatnie pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie przekazując je  do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

8. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej  raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi)  co najmniej  raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie      dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość  usuwania odpadów.

§ 13. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki przeznaczone do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 14. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 15. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych porażonych chorobami, które wykluczają ich kompostowanie, jeżeli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Rozdział 5.

              Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami              

§ 16. 1. Gospodarka     odpadami      powinna     wypełniać     wszystkie   wymagania   zawarte w Planie

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 r.

2. Komunalne   osady   ściekowe   oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy

wykorzystać w instalacjach   służących   do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać

wykorzystany w celach nawozowych.

3. Odebrane   od   właścicieli   nieruchomości   zmieszane   odpady    komunalne,  odpady zielone oraz

pozostałości z sortowania   odpadów   należy   kierować   do  regionalnych instalacji przetwarzania

odpadów   komunalnych   właściwych   dla   Regionu I,   kierując   się    zasadą lepszej technologii.

4. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić   działania   promujące   postawy i działania   zmierzające   do ograniczenia ilości

odpadów  powstających na nieruchomościach.

2) informować,   szczególnie w okresie  poprzedzającym   sezon  grzewczy, o wpływie                                           spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki.

3) promować      kompostowanie      odpadów      ulegających     biodegradacji     powstających na

nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.              

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier
i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ .                            

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary;

1) zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa

spożywczego   bądź    przechowywania   produktów    rolno  -  spożywczych,   budynkami

produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

2) obszary zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

3. W przypadku pogorszenia się sytuacji, może być ustalony dodatkowy termin przeprowadzenia deratyzacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »