| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/211/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                                85000,00

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę                                                                                                                85000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                    45907335,84
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                              31660739,84 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                          347306,13                     mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                              14246596,00                     zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                      7226579,14
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                24572873,59 w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                                        17747015,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                        6825858,59

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                2490640,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    3695920,12

d) obsługa długu                                                                                                                                            554000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                          347306,13             

§ 2. W Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy wraz z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

I. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie8818781,00zł, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na kwotę355168,00zł,  emisji obligacji komunalnych na wysokości7800000,00zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z razliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych w kwocie663613,00

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości10049905,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie1231124,00zł jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013:

a) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie7800000,00zł,
b) przychodów z emisji obilgacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego w kwocie7800000,00zł,                                                                                                   c)  pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie355168,00zł,

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów
i emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych z ust. 3, któych obciążenia w okresie ich
spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

II. Wykreśla się § 9, a kolejne § otrzymują numery od 9 do 12,

III. § 9 pkt a otrzymuje nowe brzmienie:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu
budżetowego do wysokości 7800000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.                                                                                                                             

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/13 Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/211/13 Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/211/13 Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »