| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/338/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę258.376,46zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi72.275.715,04zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę258.376,46zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 164.376,46 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 94.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi82.369.715,04zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2013”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 338 / 2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 338 / 2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX / 338 / 2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/338/2013
Rady Gminy Pawłowice z dnia 18.06.2013 r.

DOTACJE  UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

Dotacja  przedmiotowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

010

01010

Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy


1.513.380,00


1.513.380,00

600

60004

Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie


1.173.000,00


1.173.000,00

600

60013

Dotacja   celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego – udział w bieżącym utrzymaniu dróg


60.000,00


60.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo -  rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska z DW 9331.050.000,001.050.000,00

60014

Dotacja   celowa na pomoc finansową dla    Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg


80.000,00


80.000,00

Dotacja   celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie dróg i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych2.230.000,002.230.000,00

750

75023

Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim


30.000,00


30.000,00

754

75404

Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy


90.000,00


90.000,00

75411

Zakup samochodu dla PSP - dotacja

20.000,00

20.000,00

851

85154

Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j.s.t


14.550,00


14.550,00

921

92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury


1.500.000,00


1.500.000,00

92116

Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną


694.200,00


694.200,00

Dotacja celowa organizatora na wydatki inwestycyjne – zakupy urządzeń zabezpieczających


8.400,00


8.400,00

926

92695

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS


973.000,00


973.000,00

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – modernizacja boiska GOS


987.000,00


987.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

Dotacja  przedmiotowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

010

01008

Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice


170.000,00


170.000,00

01030

Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych

27.000,00

27.000,00

754

75412

Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP


8.500,00


8.500,00

Zakup samochodu przeciwpożarowego – dotacja dla jednostki OSP


100.000,00


100.000,00

801

80104

Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli


569.000,00


569.000,00

851

85121

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

5.000,00

5.000,00

85154

Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenia i Fundacje


15.000,00


15.000,00

853

85305

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek


300.000,00


300.000,00

900

90019

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacje dla mieszkańców
z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice25.000,0025.000,00

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców
z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice359.000,00359.000,00

90095

Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska przez stowarzyszenia


5.000,00

5.000,00

921

92195

Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia


45.000,00


45.000,00

926

92695

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.523.000,00523.000,00

DOTACJE RAZEM  /1+2/ z tego:
- zadania bieżące
- zadania majątkowe

12.575.030,00
6.307.250,00
6.267.780,00

973.000,00
973.000,00
-

2.194.200,00
2.194.200,00
-

9.407.830,00
3.140.050,00
6.267.780,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »