| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r. poz. 594) i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturanlej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz w związku z art. 11 ustawy 1, 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach przyjętym uchwałą nr IV/50/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach jest samorządową instytujcją kultury działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu".

2. W § 4 wykreśla się pkt. 3.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. ”Działalność biblioteki ma na celu zachowanie dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światwej."

2. „Roczny program działalności musi uzyskać opinię Komisji Działalności Społeczenj Rady Gminy, po czym zostać zatwierdzony przez  Wójta Gminy".

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

1. „Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pawłowice w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dziłalności kulturalnej.

3. Dyrektor Biblioteki podejmuje samodzielnie wszelkie czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy względem podległych mu pracowników.".

5. § 13 otrzymuje brzmienie: „W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Centralna - ul. Zjednoczenia 65, Pawłowice

2. Filia "Osiedle" - ul. Ludowego Wojska Polskiego 11, Pawłowice

3. Filia Golasowice - ul. Kraszewskiego 2, Golasowice

4. Filia Pielgrzymowice - ul. Powstańców 6, Pielgrzymowice

5. Filia Warszowice - ul. Pszczyńska 2, Warszowice

6. Filia Krzyżowice - ul. Szkolna 7, Krzyżowice".

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

1. „Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora".

7. § 17 otrzymuje brzmienie:

1. „Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
- Dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Przychody z odpłatnej działalności kulturalnej,
- Przychody z działalności innej niż kulturalna,
- Darowizny,
- Inne prawnie dozwolone źródła.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki".

8. § 18 otrzymuje brzmienie: „Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia".

9. § 20 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy".

10. § 21 otrzymuje brzmienie: „Statut nadaje organizator Biblioteki".

11. Dodaje się § 22: „Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania". Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »