| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r. poz. 594) i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturanlej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz w związku z art. 11 ustawy 1, 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach przyjętym uchwałą nr IV/50/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach jest samorządową instytujcją kultury działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu".

2. W § 4 wykreśla się pkt. 3.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. ”Działalność biblioteki ma na celu zachowanie dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światwej."

2. „Roczny program działalności musi uzyskać opinię Komisji Działalności Społeczenj Rady Gminy, po czym zostać zatwierdzony przez  Wójta Gminy".

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

1. „Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pawłowice w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dziłalności kulturalnej.

3. Dyrektor Biblioteki podejmuje samodzielnie wszelkie czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy względem podległych mu pracowników.".

5. § 13 otrzymuje brzmienie: „W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Centralna - ul. Zjednoczenia 65, Pawłowice

2. Filia "Osiedle" - ul. Ludowego Wojska Polskiego 11, Pawłowice

3. Filia Golasowice - ul. Kraszewskiego 2, Golasowice

4. Filia Pielgrzymowice - ul. Powstańców 6, Pielgrzymowice

5. Filia Warszowice - ul. Pszczyńska 2, Warszowice

6. Filia Krzyżowice - ul. Szkolna 7, Krzyżowice".

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

1. „Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora".

7. § 17 otrzymuje brzmienie:

1. „Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
- Dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Przychody z odpłatnej działalności kulturalnej,
- Przychody z działalności innej niż kulturalna,
- Darowizny,
- Inne prawnie dozwolone źródła.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki".

8. § 18 otrzymuje brzmienie: „Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia".

9. § 20 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy".

10. § 21 otrzymuje brzmienie: „Statut nadaje organizator Biblioteki".

11. Dodaje się § 22: „Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania". Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »