| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/358/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego RADA GMINY PILCHOWICE u c h w a l a : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

2) pojemnikach - należy przez to rozumieć również worki z tworzyw sztucznych lub materiałów biodegradowalnych,

3) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)– rozumie się przez to wyznaczone przez Wójta Gminy Pilchowice miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,

4) publicznym miejscu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Wójta Gminy Pilchowice miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie takich jak: szkło, tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe, metal.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 3. Ustanawia się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) papier,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest),

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia,

13) zużyte baterie i zużyte akumulatory.

14) żużel i popiół z palenisk domowych

§ 4. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady selektywnie zbierane, o których mowa w § 3 należy pozbyć się poprzez ich przekazanie uprawnionemu przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania na ich terenie porządku i czystości,

2) zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi właściwymi przepisami prawa,

3) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych,

4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Na terenie nieruchomości poza zajmowanymi na myjnie i warsztaty samochodowe dopuszcza się mycie wyłącznie osobowych pojazdów samochodowych, tylko w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

3. Poza warsztatami naprawczymi na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Przy czym poza warsztatami naprawczymi zabrania się prowadzenia prac blacharsko-lakierniczych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 80l,

2) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 120l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100l,

5) pojemniki na odpady o pojemności 2200l,

6) pojemniki na odpady o pojemności 5000l,

7) pojemniki na odpady o pojemności 7000l.

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki w następującej kolorystyce:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier, makulaturę,

2) zielone – z przeznaczeniem na szkło,

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych dopuszcza się pojemniki w kolorze czarnym.

3. Do gromadzenia żużla i popiołu z palenisk domowych należy stosować pojemniki o odpowiedniej wytrzymałości.

4. Dla potrzeb zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków w kolorystyce określonej w ust. 1 i 2.

5. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona w worki (niebieskie, zielone, żółte, brązowe) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona w brązowy pojemnik do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w ilości:

1) min. 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3dla każdej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,

2) min. 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3dla każdej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

7. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, żużlu i popiołu z palenisk domowych, a także przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów poprzez indywidualny zakup. Ilość i pojemność pojemników uzależniona jest od rzeczywistej ilości wytworzonych odpadów z zachowaniem częstotliwości określonej w § 14 ust. 1.

8. W przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w workach, worki te powinny być szczelne (niepodziurawione), a po ich napełnieniu związywane.

9. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do zbierania odpadów winny być ustawione na wyznaczonych do tego celu miejscach, w których winny się znajdować pojemniki na niesegregowane odpady komunalne oraz do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

11. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon na nieruchomościach zamieszkałych, nie wymaga stosowania pojemników. Odpady te należy przygotować do odbioru w terminie określonym w harmonogramie sporządzonym przez firmę odbierającą odpady komunalne wyłonionej w postępowaniu przetargowym.

§ 8. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji są przez zarządców dróg obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na drogach publicznych kosze rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w obrębie przystanku,

3) pojemność koszy ulicznych rozstawionych na drogach i przystankach powinna wynosić od 10l do 60l,

4) kosze należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

§ 9. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych przyjmuje się następującą normatywną ilość produkowanych w skali miesiąca odpadów komunalnych:

1) 80 litrów na mieszkańca,

2) 80 litrów na jedno łóżko dla szpitali, pensjonatów itp.,

3) 50 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych,

4) 20 litrów na każde dziecko, każdego ucznia i pracownika dla przedszkoli lub szkół,

5) 120 litrów na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,

6) 200 litrów na każde 10m2powierzchni całkowitej dla lokali handlowych branży spożywczej,

7) 110 litrów na każde 10m2powierzchni całkowitej dla pozostałych lokali handlowych,

8) 10 litrów na każdego pracownika dla obiektów użyteczności publicznej.

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – 80l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych – 240l.

§ 11. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 1 - 6 – 80l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 1 - 6 – 240l.

§ 12. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych – 80l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt. 1 – 6 – 80l.

§ 13. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy i na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzystają osoby z części nieruchomości niezamieszkałej – 120l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy i na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 1 – 6 – 120l.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 14. 1. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne niesegregowane:

a) w okresie od stycznia do marca oraz od października do grudnia 1 raz w miesiącu z gospodarstw domowych, obiektów związanych z działalnością gospodarczą oraz obiektów użyteczności publicznej, a w miesiącach od kwietnia do września 2 razy w miesiącu,

b) 1 raz w miesiącu odbiór żużla i popiołu z palenisk domowych, z wyjątkiem: maja, lipca oraz sierpnia,

c) 1 raz w miesiącu z cmentarzy,

2) odpady zbierane selektywnie:

a) 1 raz w miesiącu odbiór szkła, tworzyw sztucznych, papieru, opakowań wielomateriałowych, metali,

b) 1 raz w miesiącu odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

c) 2 razy w roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) 1 raz w roku odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wystawiać odpady przed nieruchomością w workach lub pojemnikach w czasie ustalonego wywozu odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór.

3. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości podlegają obowiązkowo wywozowi zgodnie z harmonogramem firmy odbierającej odpady komunalne wyłonionej w postępowaniu przetargowym.

4. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.

5. Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy. Lista aptek wyposażona w pojemnik do gromadzenia przeterminowanych lekarstw podana jest na stronie internetowej www.bip.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy.

6. Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych obiektach na terenie Gminy. Lista obiektów wyposażonych w pojemnik do gromadzenia zużytych baterii podana jest na stronie internetowej www.bip.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy.

7. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsca wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

8. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 3 pkt. 1 do 13, jest konieczne poza harmonogramem, właściciel nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do PSZOK.

9. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 3 pkt. 1 do 5, jest konieczne poza harmonogramem, właściciel nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do publicznego miejsca selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 15. 1. W pojemnikach i workach w kolorze niebieskim przeznaczonych na papier i makulaturę zabrania się zbierać:

1) zabrudzonego, tłustego papieru,

2) kartonów po mleku, napojach i sokach,

3) papierów higienicznych,

4) pieluch jednorazowych,

5) podpasek,

6) kalek,

7) zdjęć,

8) papierowych worków z odkurzaczy,

9) tapet,

10) worków po klejach budowlanych, cemencie i wapnie,

11) kartonów powlekanych folią.

2. W pojemnikach i w workach w kolorze zielonym przeznaczonych na szkło zabrania się zbierać:

1) ceramiki (porcelana, fajans, talerze, doniczki),

2) luster,

3) lamp fluorescencyjnych,

4) szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością,

5) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

6) szyb samochodowych.

3. W pojemnikach i w workach w kolorze żółtym przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe zabrania się zbierać:

1) zabrudzonych, tłustych folii,

2) gumy,

3) styropianu,

4) baterii i akumulatorów,

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) metalowych opakowań po chemikaliach z zawartością,

7) opakowań z tworzyw sztucznych po lekach i chemikaliach z zawartością,

8) opakowań po środkach ochrony roślin.

4. W pojemnikach i workach o których mowa w ust. 1-3 właściciel nieruchomości zbiera właściwe odpady komunalne bez zanieczyszczeń.

§ 16. Opróżnianie koszy ulicznych i na przystankach odbywać się będzie 1 raz w tygodniu i każdorazowo w przypadkach wcześniejszego ich zapełnienia przez podmiot zajmujący się bieżącym utrzymaniem czystości dróg i przystanków.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością wynikającą z pojemności tych zbiorników i w sposób wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczenia ich do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie Gminy.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki oraz zabezpieczenia przed samodzielnym wydostaniem się zwierząt z terenu nieruchomości.

§ 20. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia nieruchomości dla psów wolno biegających przed wydostaniem się ich,

2) niewprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

3) niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku. Zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności nie dotyczy psów będących przewodnikami dla inwalidów,

4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich i ptactwa hodowlanego na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w obrębie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej.

§ 22. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w § 21, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi budowlane określone odrębnymi przepisami,

2) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

2. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich mają obowiązek przekazania ich do utylizacji.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Ustala się stałe terminy przeprowadzenia corocznych powszechnych akcji deratyzacji na terenie Gminy Pilchowice.

1) w okresie wiosennym w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia,

2) w okresie jesiennym w terminie od 1 października do 31 października.

2. W razie zwiększonej ilości gryzoni Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wyda zarządzenie, w którym określi dodatkowe terminy i obszary przeprowadzenia deratyzacji.

3. Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi oraz w gospodarstwach rolnych.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 24. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Pilchowice.

§ 25. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/307/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2013 poz. 2704).

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »