| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZSO.0719/2-1-1/13/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna

z dnia 9 maja 2013r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

§   1.   Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:  

1)   Pani Karina Bekus zam. gmina Poczesna, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka – Soni Bekus,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił ilość godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godzin tygodniowo w   okresie od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Poczesnej a   ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez kierownika Ośrodka.  

§   2.   Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem nr 172/12 z   dnia 28.11.2012 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto Częstochowa do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§   3.   1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,30 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 30/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto Częstochowa zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie   przysługują odsetki ustawowe.  

§   4.   1.   Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w   drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta Częstochowy, w   terminie 14   dni od otrzymania Faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Poczesnej, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78   1050 1142   1000 0022   7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§   5.   Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   §   4   Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§   6.   W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§   7.   Porozumienie obowiązuje nie   dłużej niż do ukończenia przez S.B. pesel 06260200589   18. roku życia.  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§   9.   Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.  

§   10.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  

§   11.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w   tym dwa egzemplarze dla Miasta.  

§   12.   Porozumienie zostanie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt Gminy Poczesna  

 

 

Krzysztof   Ujma  

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy  

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  

 

 

Przemysław   Koperski  

 

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy  

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i   Spraw Społecznych  

 

 

Adrian   Staroniek  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »