| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 374/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 546/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego dla niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co nastepuje:

§ 1.

W uchwale Nr 546/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego dla niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się nastepujące zmiany:

1. zmienia się treść § 7 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Podmioty określone w§ 5 ust. 1 i 3 sporządzają informację, o której mowa w ust. 1, wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

2. w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Podmioty określone w § 5 ust. 2 sporządzają informację, o której mowa w ust. 1, wg. wzoru określonego w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały”,

3. w § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu: „Dotacja za grudzień zostanie skorygowana w rozliczeniu rocznym”,

3. w § 7 skreśla się ust. 9,

4. dodaje się załącznik nr 2a, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały Nr 546/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego dla niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Lidia Kucharczyk


Załącznik do uchwały Nr 374/XXI/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 26 czerwca 2013 r.

załącznik nr 2a do uchwały

nr 546/XXXVII/2009

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 17 grudnia 2009 r.

............................................ ..................................................

pieczęć organu prowadzącego miejscowość, data

Zarząd Powiatu w Lublińcu
za pośrednictwem
Starosty Lublinieckiego
ul. Paderewskiego 7
42 - 700 Lubliniec

Informacja o liczbie uczniów/wychowanków, stanowiąca podstawę przekazania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego na miesiąc ...................... .................. roku.

1. Nazwa i adres szkoły / placówki:...................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:............................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

3. REGON szkoły / placówki:..............................................................................................................................

4. NIP szkoły / placówki:.....................................................................................................................................

Lp.

Wyszczególnienie

Dane

1.

Dane ilościowe (rzeczowe)

Liczba uczniów/wychowanków na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie informacji, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Przewidywana ilość uczniów/wychowanków na ostatni dzień miesiąca

2.

Dane finansowe w zł:

Kwota dotacji otrzymana w miesiącu poprzedzającym złożenie informacji

Kwota dotacji otrzymana od początku roku kalendarzowego do końca poprzedniego miesiąca

-

Przyczyny zmiany rzeczywistej liczby uczniów / wychowanków w stosunku do poprzedniej informacji:

Nowoprzyjętych do szkoły/ placówki

Rezygnujących ze szkoły/ placówki

Skreślonych z listy

Nie promowanych

Zwiększenie liczby miejsc

Inne (jakie?) ..................

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu Karnego za podawanie nieprawdy - potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

......................................................................

pieczęć i podpis osoby wnioskujacej o dotację

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »