| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/219/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku , nr 197 poz. 1172 z poźn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której gmina Bytom posiada udziały lub akcje, spółkę tworzoną przez gminę albo do której gmina przystępuje;

2) udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością gminy Bytom w spółce lub obejmowane przez gminę.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy lub zbywalnych praw obligacyjnych (wierzytelności).

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Gmina Bytom może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez gminę.

4. Wniesienie wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2 przez Prezydenta Miasta wymaga zasięgnięcia opinii komisji Rady Miejskiej w Bytomiu, właściwych w sprawach finansów i gospodarki komunalnej.

5. Opinie, o których mowa w ust. 4 nie mają charakteru wiążącego. Brak opinii komisji w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Prezydenta Miasta do Rady Miejskiej uważa się za wyrażenie opinii pozytywnej.

§ 3. 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własności rzeczy ruchomych, własność urządzeń i sieci, udział we współwłasności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współużytkowaniu wieczystym, ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych oraz wszelkie inne prawa majątkowe posiadające zdolność aportową.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego, z zastrzeżeniem ust. 3. Wycena ta musi być przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego uprawnionego do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

3. Wyceny, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się w przypadku, gdy przedmiot wkładu posiada wartość księgową jako składnik mienia komunalnego gminy, jest efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość wkładu określa się na podstawie wartości księgowej netto.

4. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być zarówno prawa do nieruchomości będących w posiadaniu spółek na dzień podjęcia uchwały (na podstawie innych tytułów aniżeli własność lub użytkowanie wieczyste), jak i prawa do innych nieruchomości.

5. Celem przekazywania wkładów niepieniężnych powinno być efektywne zagospodarowanie majątku gminy.

§ 4. O każdym wniesieniu wkładu do spółki Prezydent Miasta informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu wkładu. Informacja powinna zawierać dane o rodzaju, ilości i wartości wniesionych wkładów, ilości objętych w zamian udziałów, a także firmę spółki, do której wkłady zostały wniesione.

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do cofania udziałów w spółkach.

2. Cofanie udziałów w spółkach następuje poprzez ich umorzenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zbywania udziałów lub akcji w spółkach.

2. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach następuje w trybie określonym w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z poźn. zm.).

3. Zbycie udziałów lub akcji powodujące wystapienie gminy Bytom ze spółki, albo utratę statusu większościowego udziałowca lub akcjonariusza (obniżenie liczby posiadanych udziałów lub akcji w spółce do lub poniżej 50 %) wymaga uchwały Rady Miejskiej.

4. W innych przypadkach niż określone w ust. 3, do zbycia udziałów lub akcji w spółkach stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4 i ust. 5 oraz § 4 niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała nr XI/159/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek z udziałem gminy Bytom.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/219/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego należy m.in. podejmowanie uchwał majątkowych, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz doktryną, organy stanowiące powinny określać ogólne normy postępowania, którymi powinien kierować się organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przy wnoszeniu, cofaniu i zbywaniu udziałów i akcji. Zasady wnoszenia wkładów do spółek przez Prezydenta Miasta reguluje uchwała nr XI/159/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 maja 2011 r., a zasady cofania i zbywania udziałów nie zostały jeszcze określone.

Przedłożony projekt uchwały reguluje całościowo tę sprawę poprzez przeniesienie do jego treści zasad wnoszenia wkładów do spólek określonych w przywołanej powyżej uchwale Rady Miejskiej oraz wprowadzenie w § 5 i w § 6 nowych uregulowań dotyczących zasad cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta udziałów i akcji posiadanych przez gminę Bytom w spółkach. Zapisana w § 6
ust. 2 generalna zasada wynika z faktu, iż przepisy art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, do zbycia udziałów lub akcji posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w spółkach nakazują stosować przepisy działu IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która zawiera szczegółowe uregulowania, dotyczące trybów, w jakich może odbywać się zbywanie udziałów lub akcji. Uregulowania zawarte w niniejszej uchwale określają również zakres i tryb przekazywania informacji Radzie Miejskiej o wniesionych wkładach do spółek, jak również o cofnięciu lub zbyciu udziałów. Jednocześnie należy nadmienić, iż zbycie udziałów skutkujace wystąpieniem gminy Bytom ze spółki wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedłożonej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »