| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/231/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2, pkt 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 4 ust. 1, art. 8
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm) i art. 75 ust. 1 Statutu Miasta Bytomia – załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia z późn. zm. (tekst jednolity: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1958)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Dzielnicy Miechowice stanowiącym załącznik do uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 2 lit. e – wykreśla się w całości dotychczasowy zapis

2) w art. 4 pkt 2 lit. f – wykreśla się w całości dotychczasowy zapis

3) w art. 5 ust. 3 – w pierwszym zdaniu po zwrocie „Rada ma ”wykreśla się słowo „wyłączne”

4) w art. 7 dotychczasowej treści nadaje się ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści: Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.

5) w art. 11 ust. 4 – po słowach „w przepisach ustawy” wykreśla się zwrot „Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” i wpisuje się zapis „Kodeks wyborczy” (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.)”.

6) w art. 20 ust. 1 – po słowach „między godziną”wykreśla się zapis „8 a 19” i wpisuje się zapis „7a 21”

7) w art. 20 ust. 8

W zdaniu pierwszym po słowach „z lewej strony obok ”wykreśla się słowo „nazwisk” i wpisuje się zwrot „nazwiska jednego kandydata na radnego” w wykreśla się zwrot „najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym”.

Zdanie drugie wykreśla się.

W zdaniu trzecim po słowach „liczby kandydatów” wykreśla się zwrot „niż jest wybieranych radnych w danym okręgu”

8) w art. 36 – w pierwszym zdaniu po słowach „nie może przekraczać” wykreśla się zapis cyfrowy „5” i wpisuje się zapis cyfrowy „10”

9) art. 38 pkt 4 – wykreśla się w całości dotychczasowy zapis

10) art. 57 – wykreśla się zapis „16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)” i wpisuje się zapis „5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/231/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy, jaką jest dzielnica, określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej powinien określać w szczególności: nazwę i obszar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów jej organów, organizację i zadania tych organów,zadania przekazywane jednostce pomocniczej do realizacji i sposób ich realizacji oraz zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice został opracowany przez powołaną w tym celu Komisję do spraw Dzielnic.

Zgodnie z wymogiem ustawowym projekt statutu został poddany konsultacjom w dniach 6-10 maja 2013 roku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »