| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/709/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z wykonywaniem zadań Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w mieście Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 poz. 594 j.t.), art. 12 pkt 11, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013 poz. 595), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Dotacje przyznawane w trybie niniejszej uchwały są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z wykonywaniem zadań Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Mieście Gliwice.

§ 2. 1) Ochotnicza straż pożarna chcąca uzyskać dotację o której mowa w §1 składa wniosek (załącznik nr 1) do Prezydenta Miasta poprzez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zostanie wypłacona dotacja lub w trakcie roku budżetowego w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

2) Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) szczegółowe uzasadnienie, że dotacja ma związek z realizacją zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) dane OSP (nazwa, adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefon/faksu),

c) nazwę organu rejestrowego, numer rejestrowy, NIP, REGON,

d) numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym rachunek jest prowadzony,

e) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

f) kalkulacje przewidywanych kosztów zadania.

3) Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu OSP.

4) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych przekazuje wniosek do Centrum Ratownictwa Gliwice celem zaopiniowania.

4) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z miastem Gliwice w oparciu o uchwałę budżetową.

§ 3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadania będzie należał do wydziału nadzorującego funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych.

§ 4. Wydział Urzędu Miejskiego nadzorującego merytorycznie wykonanie zadania, sprawuje kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych środków zarówno w trakcie zadania realizacji jak i po jego zakończeniu.

§ 5. Kontrola będzie przeprowadzana przez pracowników upoważnionych przez Prezydenta Miasta w siedzibie ochotniczej straży pożarnej, jak i obejmować możliwość żądania dostarczenia określonych dokumentów do siedziby dotującego.

§ 6. Z przeprowadzonej kontroli będzie sporządzany protokół.

§ 7. Wyniki kontroli przedstawione będą Prezydentowi Miasta w terminie 14 dni po przeprowadzonej kontroli, a w przypadku zakończenia zadania w terminie 30 dni po przeprowadzonej kontroli.

§ 8. Dotowana jednostka ochotniczej straży pożarnej zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdania z rozliczenia wykorzystanej dotacji do dnia 30 grudnia danego roku budżetowego, w którym została udzielona dotacja .

§ 9. Dotacja zostanie rozliczona z chwilą zaakceptowania przez organ udzielający dotacji sprawozdania, o którym mowa w § 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/709/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »