| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/722/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice

Na podstawie art. 90 f i 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ), na wniosek Prezydenta Miasta

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/790/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/722/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA GLIWICE

Rozdział 1.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 1. 1. Ustala się stypendium szkolne w wysokości:

1) 115 zł - jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia jest większa lub równa 75 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 poz.182).

2) 130 zł - jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi mniej niż 75 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 poz.182).

2. Wysokość stypendium zwiększa się o 10 złotych jeżeli w rodzinie ucznia występuje co najmniej jedna z okoliczności takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeśli rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego

§ 2. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w szczególności:

a) wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

b) wyrównawczych,

c) specjalistycznych,

d) realizowanych poza szkołą,

e) innych, poszerzających wiedzę, zdolności i rozwijających zainteresowania,

f) wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,

g) wycieczek szkolnych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakupu podręczników,

b) zakupu pomocy naukowych,

c) zakupu wyposażenia szkolnego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2 oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie określonej w pkt 3 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów o których mowa w pkt 3, nie jest celowe.

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone:

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,

2) dokumenty stwierdzające okoliczności określone w § 1 ust. 2,

3) informacja o innych stypendiach socjalnych otrzymywanych przez ucznia lub słuchacza ze środków publicznych.

§ 4. 1. Realizacja stypendium szkolnego udzielonego w formie pieniężnej następuje poprzez przekazanie pieniędzy na wskazane konto lub wypłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a od dnia 1.08.2014 r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

2. Realizacja stypendium udzielonego w formach określonych w § 2 ust. 1, 2 i 3 następuje odpowiednio poprzez:

1) przekazanie środków na konto podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub refundację kosztów uczestnictwa w zajęciach,

2) refundację kosztów poniesionych na zakup pomocy rzeczowej,

3) przekazanie środków na konto internatu lub bursy albo refundację kosztów zakwaterowania,

4) refundację kosztów dojazdu, po przedstawieniu imiennych biletów.

3. Koszty refundowane są do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

4. Pokrycie i refundacja kosztów są dokonywane do wysokości przyznanego stypendium.

5. Refundacja nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

6. Refundacja będzie dokonywana w formie przelewu na konto lub na podstawie wystawionego czeku.

7. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

Rozdział 4.
Tryb oraz sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:

1) pożar, powódź, zalanie domu lub mieszkania, albo inne działanie sił przyrody,

2) kradzież,

3) nieszczęśliwy wypadek,

4) nagła choroba w rodzinie ucznia,

5) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

6) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Udzielenie zasiłku szkolnego w formie pieniężnej następuje poprzez przekazanie pieniędzy na wskazane konto lub wypłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a od dnia 1.08.2014 r. w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

3. W wypadku udzielenia zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym nastąpi refundacja kosztów poniesionych na zakup pomocy.

4. Do udzielania zasiłków szkolnych stosuje się odpowiednio § 4 ust.3, 4, 5, 6 i 7.

§ 8. Przyznanie świadczeń w ramach pomocy materialnej w danym roku szkolnym odbywa się w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice oraz środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »