| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/350/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r.poz. 594), art. 13 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406), oraz art.11 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Nadać Statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta w Łaziskach Górnych.

§ 3.

Traci moc pkt 1 uchwały nr XXVIII/188/2000 z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych zadań powiatowej biblioteki publicznej, nadania nazwy „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych” oraz nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/350/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Statut
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łaziskach Górnych

I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r.poz.642 z późn. zm).

2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r., poz.406 z późn. zm).

3. Porozumienia z dnia 15 grudnia 1999r. Zarządu Miasta Łaziska Górne i Zarządu Powiatu Mikołowskiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych zadań powiatowej Biblioteki publicznej.

4. Niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Łaziska Górne a terenem jej działania powiat mikołowski w województwie śląskim.

§ 3.

1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę Miejską Łaziska Górne zwaną Organizatorem.

2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach, która udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

§ 4.

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez

Organizatora.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5.

Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczności miasta Łaziska Górne i powiatu mikołowskiego.

§ 6.

W celu realizacji zadań Biblioteka:

1. Gromadzi, opracowuje, chroni i przechowuje swoje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz i prowadzi wypożyczenia między biblioteczne oraz pełni funkcję ośrodka informacji bibliotecznej.

3. Tworzy i udostępnia własne bazy danych.

4. Organizuje imprezy popularyzujące wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

5. Udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej, organizuje szkolenia dla bibliotek publicznych działających na terenie powiatu.

6. Współdziała z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta Łaziska Górne, powiatu mikołowskiego.

Działania Biblioteki służą promowaniu i kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta Łaziska Górne.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7.

1. Dyrektora Biblioteki, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Organizator.

2. Dyrektor zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Biblioteki.

§ 8.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

a. Rocznego planu finansowego Biblioteki,

b. Sprawozdań finansowych biblioteki w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

c. Rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

d. Informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Łaziska Górne oraz oceny pracy Biblioteki,

e. Rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora.

2. Nadzór nad majątkiem Biblioteki.

§ 9.

1. W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji, obsługi oraz w miarę potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną .

2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

4. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje inny pracownik Biblioteki na podstawie udzielonego przez Dyrektora Pełnomocnictwa.

§ 10.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, a także organizuje inne formy działalności kulturalno-oświatowej.

2. W skład Biblioteki wchodzą:

a. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Świerczewskiego 1.

b. Filia Nr 1 ul. Wyszyńskiego 8.

c. Filia Nr 2 ul. Szkolna 4.

d. Oddział dla dzieci ul. Świerczewskiego 1.

§ 11.

Szczegółową organizację Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Organizatora, a także opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12.

1. Dyrektor może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.

2. Skład osobowy komisji jak również przedmiot ich działania ustala dyrektor zarządzeniem.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 13.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 14.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Łaziska Górne, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

§ 15.

Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Łaziska Górne:

a. podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów

b. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c. celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 16.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności, o których mowa w ust.1 innym osobom.

§ 17.

1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji zadań statutowych.

V. Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/350/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Nadanie nowego statutu wiąże się z nowelizacją ustaw: ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenie działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLV/595/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określania sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności oraz uchwały zmieniającej nr X/94/11 z dnia 21 czerwca 2011r. przeprowadzono przedmiotowe konsultacje.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »