| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/350/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r.poz. 594), art. 13 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406), oraz art.11 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Nadać Statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta w Łaziskach Górnych.

§ 3.

Traci moc pkt 1 uchwały nr XXVIII/188/2000 z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych zadań powiatowej biblioteki publicznej, nadania nazwy „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych” oraz nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/350/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Statut
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łaziskach Górnych

I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r.poz.642 z późn. zm).

2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r., poz.406 z późn. zm).

3. Porozumienia z dnia 15 grudnia 1999r. Zarządu Miasta Łaziska Górne i Zarządu Powiatu Mikołowskiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych zadań powiatowej Biblioteki publicznej.

4. Niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Łaziska Górne a terenem jej działania powiat mikołowski w województwie śląskim.

§ 3.

1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę Miejską Łaziska Górne zwaną Organizatorem.

2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach, która udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

§ 4.

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez

Organizatora.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5.

Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczności miasta Łaziska Górne i powiatu mikołowskiego.

§ 6.

W celu realizacji zadań Biblioteka:

1. Gromadzi, opracowuje, chroni i przechowuje swoje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz i prowadzi wypożyczenia między biblioteczne oraz pełni funkcję ośrodka informacji bibliotecznej.

3. Tworzy i udostępnia własne bazy danych.

4. Organizuje imprezy popularyzujące wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

5. Udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej, organizuje szkolenia dla bibliotek publicznych działających na terenie powiatu.

6. Współdziała z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta Łaziska Górne, powiatu mikołowskiego.

Działania Biblioteki służą promowaniu i kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta Łaziska Górne.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7.

1. Dyrektora Biblioteki, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Organizator.

2. Dyrektor zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Biblioteki.

§ 8.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta w przewidzianych terminach:

a. Rocznego planu finansowego Biblioteki,

b. Sprawozdań finansowych biblioteki w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

c. Rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

d. Informacji finansowych i merytorycznych w zakresie i terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Łaziska Górne oraz oceny pracy Biblioteki,

e. Rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora.

2. Nadzór nad majątkiem Biblioteki.

§ 9.

1. W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji, obsługi oraz w miarę potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną .

2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

4. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje inny pracownik Biblioteki na podstawie udzielonego przez Dyrektora Pełnomocnictwa.

§ 10.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, a także organizuje inne formy działalności kulturalno-oświatowej.

2. W skład Biblioteki wchodzą:

a. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Świerczewskiego 1.

b. Filia Nr 1 ul. Wyszyńskiego 8.

c. Filia Nr 2 ul. Szkolna 4.

d. Oddział dla dzieci ul. Świerczewskiego 1.

§ 11.

Szczegółową organizację Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii Organizatora, a także opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12.

1. Dyrektor może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.

2. Skład osobowy komisji jak również przedmiot ich działania ustala dyrektor zarządzeniem.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 13.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 14.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Łaziska Górne, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

§ 15.

Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1. Dotacje przekazane przez Gminę Łaziska Górne:

a. podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów

b. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c. celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

2. Dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów z innych źródeł.

3. Przychody własne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

5. Inne źródła określone przepisami prawa.

§ 16.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności, o których mowa w ust.1 innym osobom.

§ 17.

1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji zadań statutowych.

V. Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/350/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Nadanie nowego statutu wiąże się z nowelizacją ustaw: ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenie działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLV/595/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określania sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności oraz uchwały zmieniającej nr X/94/11 z dnia 21 czerwca 2011r. przeprowadzono przedmiotowe konsultacje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »