| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/314/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu, Promocji i Rekreacji w Ornontowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2, art 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 594.), oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 z   późń. zm.) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Sportu, Promocji i   Rekreacji w   Ornontowicach, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIX/392/09 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 21 grudnia 2009 r. w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i   Rekreacji w   Ornontowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXI/314/13    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

1.   Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i   Rekreacji w   Ornontowicach, zwany dalej GOSPiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ornontowice.  

2.   GOSPiR służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb sportowych i   rekreacyjnych społeczeństwa, w   zakresie merytorycznym i   szkoleniowym współpracuje z   ośrodkami, klubami, placówkami, oświatowymi, stowarzyszeniami i   związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i   kraju.  

3.   GOSPiR działa na podstawie przepisów prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594),  

2)   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127, poz.857 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

4)   niniejszego Statutu.  

4.   GOSPiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ornontowice nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w   formie jednostki budżetowej.  

5.   Siedziba GOSPiR mieści się w   Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 7   b.  

6.   Nadzór nad działalnością GOSPiR sprawuje Wójt Gminy Ornontowice.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania GOSPiR  

1.   Celem działalności GOSPiR jest realizacja zadań z   zakresu kultury fizycznej i   sportu oraz turystyki i   rekreacji, w   tym utrzymanie terenów sportowych i   rekreacyjnych oraz urządzeń i   obiektów sportowych, realizowanych w   ramach zadań własnych.  

2.   Do podstawowych zadań GOSPiR należy w   szczególności:  

1)   gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w   głównej mierze prowadzenie działalności eksploatacyjno – remontowej, dbanie o   należytą eksploatację i   modernizację obiektów jak i   znajdującego się w   nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,  

2)   organizowanie imprez sportowych, turystycznych i   rekreacyjnych,  

3)   rozwijanie i   pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy,  

4)   tworzenie warunków uczestnictwa w   życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,  

5)   współpraca z   placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,  

6)   współpraca z   innymi instytucjami i   organizacjami, dla których działalność w   dziedzinie kultury fizycznej i   sportu oraz rekreacji i   turystyki jest działalnością statutową,  

7)   tworzenie odpowiednich warunków prawno - ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w   szczególności do uprawiania masowego sportu i   wydarzeń o   charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i   okolicznościowym,  

8)   zapewnianie bezpiecznych i   prawidłowych warunków przebiegu organizowanych przez GOSPiR imprez,  

9)   pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,  

10)   promocja gminy w   zakresie jej walorów turystycznych, rekreacyjnych i   sportowych poprzez:  

a)   organizowanie i   współorganizowanie imprez mających na celu rozpowszechnienie i   prezentację dorobku Gminy;  

b)   współpracę z   innymi jednostkami lub osobami fizycznymi przy organizacji imprez sportowych i   rekreacyjnych w   Gminie;  

c)   opracowywanie rocznego kalendarza uroczystości o   charakterze promocyjno - sportowym Gminy;  

d)   współpracę z   odpowiednimi Komisjami Rady Gminy;  

e)   prowadzenie zleconych przez organy Gminy spraw dotyczących polityki informacyjnej oraz przygotowywanie informacji do publikacji w   mediach i   na stronach internetowych;  

f)   inspirowanie i   rozpowszechnianie form aktywności fizycznej.  

3.   GOSPiR może tworzyć sekcje sportowe i   inne w   ramach własnej struktury organizacyjnej.  

Rozdział 3.
Organizacja GOSPiR  

1.   Na czele GOSPiR stoi Dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy Ornontowice.  

2.   Dyrektor w   rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w   GOSPiR pracowników i   reprezentuje GOSPiR na zewnątrz.  

3.   Dyrektor GOSPiR odpowiada przed Wójtem Gminy Ornontowice za właściwą realizację przypisanych GOSPiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.  

4.   Dyrektor działa w   granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Ornontowice.  

5.   Szczegółowe zasady funkcjonowania GOSPiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i   odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i   samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny GOSPiR zatwierdzony przez Wójta Gminy Ornontowice.  

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa GOSPiR  

1.   Majątek przekazany w   gospodarowanie GOSPiR stanowi własność Gminy Ornontowice.  

2.   W skład majątku GOSPiR wchodzą:  

1)   boisko sportowe z   zapleczem przy ul. Zwycięstwa,  

2)   obiekty rekreacyjne (place zabaw),  

3)   kompleksy boisk typu Orlik 2012,  

4)   park gminny.  

Na wniosek jednostki mogą być przekazywane inne nowe obiekty o   charakterze sportowo – rekreacyjnym w   trybie i   na zasadach przewidzianych prawem.  

3.   GOSPiR otrzymuje mienie Gminy niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w   ustawie o   gospodarce nieruchomościami. GOSPiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z   jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i   ochronę.  

4.   GOSPiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu gminy, pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów gminy.  

5.   Podstawą gospodarki finansowej GOSPiR jest roczny plan dochodów i   wydatków.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w   trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »