| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/314/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu, Promocji i Rekreacji w Ornontowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2, art 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013r., poz. 594.), oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 z   późń. zm.) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala:  

§   1.   Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Sportu, Promocji i   Rekreacji w   Ornontowicach, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIX/392/09 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 21 grudnia 2009 r. w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i   Rekreacji w   Ornontowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXI/314/13    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

1.   Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i   Rekreacji w   Ornontowicach, zwany dalej GOSPiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ornontowice.  

2.   GOSPiR służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb sportowych i   rekreacyjnych społeczeństwa, w   zakresie merytorycznym i   szkoleniowym współpracuje z   ośrodkami, klubami, placówkami, oświatowymi, stowarzyszeniami i   związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i   kraju.  

3.   GOSPiR działa na podstawie przepisów prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594),  

2)   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127, poz.857 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

4)   niniejszego Statutu.  

4.   GOSPiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ornontowice nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w   formie jednostki budżetowej.  

5.   Siedziba GOSPiR mieści się w   Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 7   b.  

6.   Nadzór nad działalnością GOSPiR sprawuje Wójt Gminy Ornontowice.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania GOSPiR  

1.   Celem działalności GOSPiR jest realizacja zadań z   zakresu kultury fizycznej i   sportu oraz turystyki i   rekreacji, w   tym utrzymanie terenów sportowych i   rekreacyjnych oraz urządzeń i   obiektów sportowych, realizowanych w   ramach zadań własnych.  

2.   Do podstawowych zadań GOSPiR należy w   szczególności:  

1)   gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w   głównej mierze prowadzenie działalności eksploatacyjno – remontowej, dbanie o   należytą eksploatację i   modernizację obiektów jak i   znajdującego się w   nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,  

2)   organizowanie imprez sportowych, turystycznych i   rekreacyjnych,  

3)   rozwijanie i   pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy,  

4)   tworzenie warunków uczestnictwa w   życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,  

5)   współpraca z   placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,  

6)   współpraca z   innymi instytucjami i   organizacjami, dla których działalność w   dziedzinie kultury fizycznej i   sportu oraz rekreacji i   turystyki jest działalnością statutową,  

7)   tworzenie odpowiednich warunków prawno - ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w   szczególności do uprawiania masowego sportu i   wydarzeń o   charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i   okolicznościowym,  

8)   zapewnianie bezpiecznych i   prawidłowych warunków przebiegu organizowanych przez GOSPiR imprez,  

9)   pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,  

10)   promocja gminy w   zakresie jej walorów turystycznych, rekreacyjnych i   sportowych poprzez:  

a)   organizowanie i   współorganizowanie imprez mających na celu rozpowszechnienie i   prezentację dorobku Gminy;  

b)   współpracę z   innymi jednostkami lub osobami fizycznymi przy organizacji imprez sportowych i   rekreacyjnych w   Gminie;  

c)   opracowywanie rocznego kalendarza uroczystości o   charakterze promocyjno - sportowym Gminy;  

d)   współpracę z   odpowiednimi Komisjami Rady Gminy;  

e)   prowadzenie zleconych przez organy Gminy spraw dotyczących polityki informacyjnej oraz przygotowywanie informacji do publikacji w   mediach i   na stronach internetowych;  

f)   inspirowanie i   rozpowszechnianie form aktywności fizycznej.  

3.   GOSPiR może tworzyć sekcje sportowe i   inne w   ramach własnej struktury organizacyjnej.  

Rozdział 3.
Organizacja GOSPiR  

1.   Na czele GOSPiR stoi Dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy Ornontowice.  

2.   Dyrektor w   rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w   GOSPiR pracowników i   reprezentuje GOSPiR na zewnątrz.  

3.   Dyrektor GOSPiR odpowiada przed Wójtem Gminy Ornontowice za właściwą realizację przypisanych GOSPiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.  

4.   Dyrektor działa w   granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Ornontowice.  

5.   Szczegółowe zasady funkcjonowania GOSPiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i   odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i   samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny GOSPiR zatwierdzony przez Wójta Gminy Ornontowice.  

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa GOSPiR  

1.   Majątek przekazany w   gospodarowanie GOSPiR stanowi własność Gminy Ornontowice.  

2.   W skład majątku GOSPiR wchodzą:  

1)   boisko sportowe z   zapleczem przy ul. Zwycięstwa,  

2)   obiekty rekreacyjne (place zabaw),  

3)   kompleksy boisk typu Orlik 2012,  

4)   park gminny.  

Na wniosek jednostki mogą być przekazywane inne nowe obiekty o   charakterze sportowo – rekreacyjnym w   trybie i   na zasadach przewidzianych prawem.  

3.   GOSPiR otrzymuje mienie Gminy niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w   ustawie o   gospodarce nieruchomościami. GOSPiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z   jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i   ochronę.  

4.   GOSPiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu gminy, pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów gminy.  

5.   Podstawą gospodarki finansowej GOSPiR jest roczny plan dochodów i   wydatków.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w   trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »