| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/315/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz. 594), art. 42 ust. 7   pkt 3   oraz art. 91 d pkt 1   Ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z   2006 r., poz. 674 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu oraz w   uzgodnieniu z   Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w   Ornontowicach,  

Rada Gminy Ornontowice  
Uchwala, co następuje:  

§   1.   Nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych należy określić obowiązkowy wymiar godzin zajęć zgodnie z   zasadą przedstawioną w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z   art. 35 ust. 2   Ustawy – Karta Nauczyciela.  

§   3.   Obliczone pensum w   ułamku dziesiętnym należy zaokrąglić (poniżej 0,5 – w   dół; a   od co najmniej 0,5 – w   górę).  

§   4.   Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i   ustalonego pensum.  

§   5.   Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorom gminnych jednostek oświatowych.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od dnia 1   września 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXI/315/13    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
 

§   1.   Wprowadza się zasady obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.  

§   2.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych w   § 1, ustala się proporcjonalnie w   odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, według wzoru:  

W = (x   1   + x   2   + ... + x   n   )   :   [(x   1   : y   1   ) + ( x   2   : y   2   ) + … + ( x   n   : y   n   )]  

              gdzie:  

              W   – obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, o   którym mowa w   § 1,  

              x   1   , x   2   , x   n   - ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w   ramach stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  

              y   1   , y   2   , y   n   - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3   Ustawy - Karty Nauczyciela  

2.   Otrzymany wynik stanowi obowiązkowy, tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela, o   którym mowa w   pkt 1. Wyżej wymieniony wynik ustalony ułamkowo, należy zaokrąglić (poniżej 0.5 – w   dół, a   od co najmniej 0,5 – w   górę).  

§   3.   Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi, o   którym mowa w   § 1, jest większa niż ustalony zgodnie z   treścią § 2   obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z   treścią § 2. Tak ustalone godziny stanowią pracę w   godzinach ponadwymiarowych.  

§   4.   1.   Przykładowy sposób naliczania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przedstawiono w   pkt: 2-4:  

2.   Nauczyciel realizuje 22 godziny, w   tym 9   godzin wg pensum 18 godzinnego i   13 godzin wg pensum 26 godzinnego:  

              W = (9 + 13) : [(9:18) + (13:26)] = 22 : [0,5 + 0,5] = 22 : 1   = 22  

              Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 22 godziny, brak godzin                 ponadwymiarowych;  

3.   Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w   tym 6   godzin wg pensum 18 godzinnego i   21 godzin wg pensum 26 godzinnego:  

              W = (6 + 21) : [(6:18) + (21:26)] = 27 : [0,33 + 0,81] = 27 : 1,14 = 23,68  

              1 etat                 stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3   godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.  

              Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 24 godziny (3 godziny ponadwymiarowe).  

4.   Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w   tym 12 godzin wg pensum 18 godzinnego i   15 godzin wg pensum 30 godzinnego:  

              W = (12 + 15) : [(12:18) + (15:30)] = 27 : [0,67 + 0,50] = 27 : 1,17 = 23,08  

              1 etat                 stanowi 23,08 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin – 23 godziny, pozostałe 4   godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.  

              Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe).  

§   5.   Odpowiedzialnymi za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o   których mowa w   § 1, są dyrektorzy gminnych jednostek oświatowych.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »