| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/315/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013 r., poz. 594), art. 42 ust. 7   pkt 3   oraz art. 91 d pkt 1   Ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z   2006 r., poz. 674 z   późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu oraz w   uzgodnieniu z   Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w   Ornontowicach,  

Rada Gminy Ornontowice  
Uchwala, co następuje:  

§   1.   Nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych należy określić obowiązkowy wymiar godzin zajęć zgodnie z   zasadą przedstawioną w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z   art. 35 ust. 2   Ustawy – Karta Nauczyciela.  

§   3.   Obliczone pensum w   ułamku dziesiętnym należy zaokrąglić (poniżej 0,5 – w   dół; a   od co najmniej 0,5 – w   górę).  

§   4.   Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i   ustalonego pensum.  

§   5.   Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorom gminnych jednostek oświatowych.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od dnia 1   września 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXI/315/13    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 19 czerwca 2013 r.  
 

§   1.   Wprowadza się zasady obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.  

§   2.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych w   § 1, ustala się proporcjonalnie w   odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, według wzoru:  

W = (x   1   + x   2   + ... + x   n   )   :   [(x   1   : y   1   ) + ( x   2   : y   2   ) + … + ( x   n   : y   n   )]  

              gdzie:  

              W   – obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, o   którym mowa w   § 1,  

              x   1   , x   2   , x   n   - ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w   ramach stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  

              y   1   , y   2   , y   n   - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i   opiekuńczych, o   których mowa w   art. 42 ust. 3   Ustawy - Karty Nauczyciela  

2.   Otrzymany wynik stanowi obowiązkowy, tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela, o   którym mowa w   pkt 1. Wyżej wymieniony wynik ustalony ułamkowo, należy zaokrąglić (poniżej 0.5 – w   dół, a   od co najmniej 0,5 – w   górę).  

§   3.   Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi, o   którym mowa w   § 1, jest większa niż ustalony zgodnie z   treścią § 2   obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z   treścią § 2. Tak ustalone godziny stanowią pracę w   godzinach ponadwymiarowych.  

§   4.   1.   Przykładowy sposób naliczania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przedstawiono w   pkt: 2-4:  

2.   Nauczyciel realizuje 22 godziny, w   tym 9   godzin wg pensum 18 godzinnego i   13 godzin wg pensum 26 godzinnego:  

              W = (9 + 13) : [(9:18) + (13:26)] = 22 : [0,5 + 0,5] = 22 : 1   = 22  

              Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 22 godziny, brak godzin                 ponadwymiarowych;  

3.   Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w   tym 6   godzin wg pensum 18 godzinnego i   21 godzin wg pensum 26 godzinnego:  

              W = (6 + 21) : [(6:18) + (21:26)] = 27 : [0,33 + 0,81] = 27 : 1,14 = 23,68  

              1 etat                 stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3   godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.  

              Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 24 godziny (3 godziny ponadwymiarowe).  

4.   Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w   tym 12 godzin wg pensum 18 godzinnego i   15 godzin wg pensum 30 godzinnego:  

              W = (12 + 15) : [(12:18) + (15:30)] = 27 : [0,67 + 0,50] = 27 : 1,17 = 23,08  

              1 etat                 stanowi 23,08 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin – 23 godziny, pozostałe 4   godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.  

              Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe).  

§   5.   Odpowiedzialnymi za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o   których mowa w   § 1, są dyrektorzy gminnych jednostek oświatowych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »