| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/385/13 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594), w związku z art.400a ust.1 pkt 21 i 22 i art.403 ust.2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zmianami) art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Zasady udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze określa „Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze oraz uchwałę Nr XV/130/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 kwietnia 2011r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/385/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji  na terenie gminy Orzesze
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem dotacji jest likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze starych źródeł ciepła oraz wzrost wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

§ 2. Warunkiem uzyskania dotacji jest zrealizowanie inwestycji o których mowa w §3 zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

§ 3. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji do następujących rodzajów inwestycji:

1. wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.

a) kocioł węglowy retortowy,

b) kocioł gazowy,

c) kocioł elektryczny,

d) kocioł olejowy,

e) kocioł na biomasę,

2. montażu układu solarnego.

3. montażu pompy ciepła.

§ 4. 1. Dotacja będzie udzielane osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi oraz najemcom za zgodą właściciela nieruchomości, budynków mieszkalnych na terenie Gminy Orzesze.

2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu uprawnionej osobie części poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji po jej zakończeniu

§ 5. Ponowne uzyskanie dotacji do wymiany ekologicznego urządzenia grzewczego, kolektorów słonecznych lub pompy ciepła w tym samym budynku jest możliwa nie wcześniej niż po upływie 10 lat od daty przyznania wcześniejszej dotacji.

§ 6. Dotacja może być udzielona równocześnie na wymianę starego źródła ciepła oraz montaż układu solarnego lub pompy ciepła.

§ 7. Dotacja nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 8. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz tzw. podwójnego finansowania).


Wysokość przyznanej dotacji

§ 9. Do ekologicznych urządzeń grzewczych o których mowa w § 3 można uzyskać dotację w wysokości 30% poniesionych wydatków na zakup oraz montaż urządzenia grzewczego. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 4000,00 zł.

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej

§ 10. Dotacji udziela się na pisemny wniosek składany przez osoby spełniające warunki  określone w niniejszym regulaminie. Dotacja przyznawana jest i rozliczana w danym roku budżetowym.

§ 11. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego  na montaż  ekologicznego urządzenia grzewczego,

b) oświadczenie, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 12. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, w miarę posiadanych przez gminę środków.

§ 13. 1. Wnioski o dotację przyjmowane będą do 10 grudnia danego roku kalendarzowego                          lub do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta w danym roku na ten cel. Wnioski złożone          po 10 grudnia danego roku rozpatrzone zostaną po 1 stycznia roku następnego.

2. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 01 stycznia 2013r.

§ 14. Wnioski wraz z załącznikami podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego w Orzesze.

§ 15. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

1. W przypadku stwierdzenia nie kompletnego wniosku bądź uchybień formalno-prawnych wzywa                się podmiot do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.

2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji.

3. Umowa o której mowa w ust. 2 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Orzesze. Brak środków w budżecie skutkuje odmową udzielenia dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

4. Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o przyznaniu dotacji oraz terminie podpisania umowy lub odmowie przyznania dotacji.

5. Nie podpisanie umowy o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje nie przyznaniem dotacji.

Kontrola i rozliczanie dotacji

§ 16. Po realizacji inwestycji w terminie określonym w zawartej umowie o której mowa w §15 ust.2 Wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Miasta  następujące dokumenty:

- fakturę VAT lub rachunek na zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- protokół likwidacji, wyzłomowania starego urządzenia grzewczego,

- ważny certyfikat energetyczno-emisyjny kotła  wydany przez akredytowane laboratorium,

- opinię kominiarską.

§ 17. Upoważnieni pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego w Orzeszu dokonają kontroli zrealizowanego zadania.

§ 18. Na fakturze VAT/rachunku dokumentującym poniesione wydatki - zamieszczana jest adnotacja            dot. objęcia wydatku dotacją ze środków budżetu miasta Orzesze.

§ 19. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą , jednakże nie później niż do 31 grudnia roku budżetowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »