| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/303/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.182 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał  Rady Gminy  Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w brzmieniu określonym z załączniku nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/220/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach oraz Uchwała Nr XII/126/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/303/2013
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 20 czerwca 2013 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach (OPS) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej  Gminy Ożarowice.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 182
z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006r.  Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180,poz. 1493 z późn. zm.),

7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z 2013r., poz. 135 z późn. zm),

8. ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm),

9. innych właściwych  aktów prawnych,

10. niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Ożarowicach  przy ulicy Dworcowej 15, siedziba Ośrodka

jest oznakowana i posiada szyld z napisem:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 4. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Ożarowice.

§ 5. Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu,  adresem siedziby i numerem telefonu.

§ 6. Nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy  Ożarowice.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 8. 1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) wykonywanie zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

5) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania            przemocy w rodzinie Gminy Ożarowice,

6) pracę z rodziną w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8) organizację działania punktu prawno-psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie
i rodzin z problemem alkoholowym,

9) inne zadania wynikające z przepisów prawa i upoważnień stosownych organów gminy.

2. Ośrodek  realizuje zadania zgodnie z wymaganiami ustawowymi; zadania własne gminy zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy  Ożarowice i ustaleniami Wójta Gminy Ożarowice, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.

3. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,  Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie.

§ 9. 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy

4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

§ 10. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
w  indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy w zakresie prowadzonych zadań.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Kierownik  odpowiada za właściwą realizację przypisanych  Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

§ 11. 1. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku .

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej  są pracownikami samorządowymi
i w sprawach  pracowniczych  mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz ustawy o pomocy społecznej.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną  określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach „  zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa.

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Ożarowice na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, a dotyczących samorządowych jednostek budżetowych.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest  plan finansowy ustalany na rok budżetowy.

§ 14. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 15. Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o Zakładowy Plan Kont.

§ 16. Działalność Ośrodka  jest finansowana:

1. ze środków budżetu Gminy Ożarowice,

2. ze środków budżetu państwa,

3. z  innych prawem dopuszczalnych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 17. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy Ożarowice.

§ 18. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »