| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/303/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.182 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał  Rady Gminy  Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w brzmieniu określonym z załączniku nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/220/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach oraz Uchwała Nr XII/126/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/303/2013
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 20 czerwca 2013 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŻAROWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach (OPS) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej  Gminy Ożarowice.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 182
z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006r.  Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180,poz. 1493 z późn. zm.),

7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z 2013r., poz. 135 z późn. zm),

8. ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm),

9. innych właściwych  aktów prawnych,

10. niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Ożarowicach  przy ulicy Dworcowej 15, siedziba Ośrodka

jest oznakowana i posiada szyld z napisem:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 4. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Ożarowice.

§ 5. Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu,  adresem siedziby i numerem telefonu.

§ 6. Nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy  Ożarowice.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 8. 1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) wykonywanie zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

5) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania            przemocy w rodzinie Gminy Ożarowice,

6) pracę z rodziną w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8) organizację działania punktu prawno-psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie
i rodzin z problemem alkoholowym,

9) inne zadania wynikające z przepisów prawa i upoważnień stosownych organów gminy.

2. Ośrodek  realizuje zadania zgodnie z wymaganiami ustawowymi; zadania własne gminy zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy  Ożarowice i ustaleniami Wójta Gminy Ożarowice, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.

3. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,  Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie.

§ 9. 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy

4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

§ 10. 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
w  indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy w zakresie prowadzonych zadań.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Kierownik  odpowiada za właściwą realizację przypisanych  Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

§ 11. 1. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku .

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej  są pracownikami samorządowymi
i w sprawach  pracowniczych  mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz ustawy o pomocy społecznej.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną  określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach „  zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa.

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Ożarowice na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, a dotyczących samorządowych jednostek budżetowych.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej jest  plan finansowy ustalany na rok budżetowy.

§ 14. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 15. Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o Zakładowy Plan Kont.

§ 16. Działalność Ośrodka  jest finansowana:

1. ze środków budżetu Gminy Ożarowice,

2. ze środków budżetu państwa,

3. z  innych prawem dopuszczalnych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 17. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy Ożarowice.

§ 18. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »