| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII.196.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy Przystajń uchwala:

§ 1. 1. Określić szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za te usługi oraz tryb ich pobierania.

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) podmiot realizujący usługi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni lub podmiot realizujący usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie zawartej umowy z gminą Przystajń.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przyznawana osobom po spełnieniu przesłanek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

2) konieczność ponoszenia opłaty przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

3) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

4) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie:

a) z potrzebami mieszkaniowymi;

b) z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupów leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, stosowania diety, zapewnieniu świadczeniobiorcy dodatkowej opieki, po przedstawieniu dowodu zakupu lub opłat;

5) zdarzenie losowe.

2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 5. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze pobiera się z dołu do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usług.

2. Należność za świadczone usługi wpłacane są na rachunek bankowy GOPS przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi. Dowód wpłaty opiekunka zobowiązana jest przekazać świadczeniobiorcy w czasie kolejnego terminu świadczenia usług.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr X/33/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r., Nr 130, poz. 2581).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.196.2013
Rady Gminy Przystajń
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.


Wysokość dochodu w %
w stosunku do kryterium
dochodowego ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej


Wysokość opłaty w %
w odniesieniu do kosztu jednej godziny usługi dla osoby samotnie gospodarującej


Wysokość opłaty w % w odniesieniu do kosztu jednej godziny usługi dla osoby w rodzinie

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

do 120 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 120 % do 150 %

5 %

7 %

7 %

15 %

Powyżej 150 %  do 180 %

10 %

12 %

12 %

20 %

Powyżej 180 %  do 210 %

15 %

17 %

18 %

26 %

Powyżej 210 %  do 240 %

20 %

22 %

30 %

40 %

Powyżej 240 %  do 270 %

30 %

32 %

40 %

50 %

Powyżej 270 %  do 300 %

40 %

45 %

50 %

60 %

Powyżej 300 %  do 350 %

50 %

55 %

70 %

80 %

Powyżej 350 %  do 400 %

70 %

75 %

80 %

90 %

Powyżej 400 %

100 %

100 %

100 %

100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »