| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.),Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) a zwanymi dalej właścicielami nieruchomości.

§ 2.

1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 3, w wysokości brutto (łącznie z podatkiem VAT):

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 50 l - 11,00 zł;

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 l - 22,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 l - 120,00 zł.

2. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości: 80,00 zł za 1m3.

§ 3.

1. W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 2 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych nie podlegających segregacji z jednego pojemnika o objętości 50 l - 8,50 zł;

2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych nie podlegających segregacji z jednego pojemnika o objętości 110 l - 17,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych nie podlegających segregacji z jednego pojemnika o objętości 1100 l - 90,00 zł;

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 2 ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie zebranych odpadów określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranego popiołu z jednego pojemnika o objętości 110 l - 15,50 zł;

2) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów, tj. papier i tektura z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

3) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów, tj. szkło z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

4) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów, tj. tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

5) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów zielonych z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

6) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych przeterminowanych leków do 1 kg - 4,50 zł;

7) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych baterii i akumulatorów do 1 kg - 4,50 zł;

8) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do 1 m3- 30,00 zł;

9) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych mebli i odpadów wielkogabarytowych do 1 m3- 30,00 zł;

10) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych chemikaliów do 5 kg - 4,50 zł;

11) za jednokrotne odebranie 1 szt. selektywnie zebranych opon - 4,50 zł;

12) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 1 tony - 150,00 zł.

§ 4.

Opłata za usługi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 - 12 podlega zwiększeniu proporcjonalnie do ciężaru lub objętości poszczególnych frakcji odpadów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXXIX/345/06 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wilamowice oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »