| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr PS.031.5.2012 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

(2012/108037)

Porozumienie nr PS.031.5.2012

w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

zawarte w dniu 21 marca 2013 r. w Rybniku pomiędzy:

Miastem Rybnik , z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej „Miastem Rybnik” , które reprezentuje:

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00535/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 października 2011 r.

a

Miastem Chorzów - miastem na prawach powiatu , z siedzibą w Chorzowie przy Rynek 1, zwanym dalej „Miastem Chorzów” , które reprezentują:

1. Wiesław Ciężkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa,

2. Lidia Stuchlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie:

- art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.),

- Uchwały Nr 391/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika,

- Uchwały Nr XXIX/500/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Miasto Chorzów zadania prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika,

strony porozumienia ustalają, co następuje:


§ 1. 1. Miasto Rybnik powierza, a Miasto Chorzów przyjmuje do wykonania zadanie publiczne w zakresie udzielania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie, w strukturze którego funkcjonuje Izba Wytrzeźwień w Chorzowie, znajdująca się przy Placu Świętego Jana 31a, zwana dalej "Izbą".

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i będą obejmować:

1) przyjęcie do wytrzeźwienia 300 osób z terenu Miasta Rybnika, będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

2) podejmowanie wobec ww. osób czynności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192 ze zm.).

3. Miasto Rybnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Izbę, związanych z pobytem osób dowiezionych z terenu Miasta Rybnika, o których mowa w ust. 2 pkt 1) pod warunkiem, że nie zostaną one uregulowane przez te osoby dobrowolnie ani ściągnięte w toku postępowania egzekucyjnego,
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

4. Miasto Chorzów zobowiązuje się za pośrednictwem Izby do przedstawienia Miastu Rybnik wykazu osób, wobec których postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Wykaz stanowił będzie załącznik
do rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.


§ 2. 1. Miasto Rybnik zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego dotacji w wysokości 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), na działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie, w strukturze którego funkcjonuje Izba Wytrzeźwień, celem pokrycia kosztów poniesionych przez Izbę, związanych z pobytem osób dowiezionych z terenu Miasta Rybnika, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1).

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta Chorzów w ING Bank Śląski S.A. nr 18 1050 1214 1009 0023 4669 2557 w terminie 14 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Środki na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie Miasta Rybnika na rok 2013
(dział 754, rozdział 75495, § 2310).

4. Wysokość opłaty za pobyt w Izbie nie może być wyższa niż 250 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdą osobę, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/770/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie.


§ 3. 1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 2 ust. 1, Miasto Chorzów jest zobowiązane wykorzystać w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. wyłącznie na realizację zadania.

2. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie, o którym mowa w ust. 1, Miasto Chorzów jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Miasta Rybnika, o numerze 20 1140 1179 0000 2224 1800 1003.

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, i przekazane na rachunek bankowy Miasta Rybnika wskazany w ust. 2, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.

4. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek bankowy Miasta Rybnika, wskazany w ust. 2, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

5. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia:

a) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

b) następującego po upływie terminu zwrotu, określonego w ust. 2, w przypadku dotacji niewykorzystanej w terminie, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.


§ 4. Miasto Chorzów zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od środków przekazanych przez Miasto Rybnik, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania,

2) prowadzenia dokumentacji oraz ewidencji osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1),

3) prowadzenia działalności profilaktycznej wobec osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), w tym rozmów motywujących, mających na celu nakłanianie do poddania się leczeniu odwykowemu.


§ 5. 1. Miasto Rybnik ma prawo kontroli prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego.

2. W ramach kontroli Miasto Chorzów jest zobowiązane do:

1) zapewnienia kontrolującym możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji zadania,

2) udzielania kontrolującym wszelkich informacji dotyczących działalności Izby, związanych z realizowanym zadaniem,

3) przedłożenia wszelkich dokumentów, dotyczących realizowanego zadania, w tym wykonania ich kopii na żądanie kontrolujących.

3. O zamierzonej kontroli Miasto Rybnik zobowiązane jest powiadomić Miasto Chorzów na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem kontroli.

4. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Miasto Rybnik.

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Miasto Rybnik poinformuje Miasto Chorzów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizowanego zadania, przekaże mu wnioski i zalecenia, mające na celu ich usunięcie.

6. Miasto Chorzów jest zobowiązane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o tym Miasta Rybnika.

7. Miasto Chorzów zobowiązuje się do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizowanego zadania.

8. Odmowa poddania się przez Miasto Chorzów kontroli, utrudnianie przeprowadzenia kontroli albo niedoprowadzenie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Miasto Rybnik, może skutkować wypowiedzeniem porozumienia w trybie natychmiastowym.


§ 6. 1. Miasto Chorzów zobowiązuje się w terminie do 31 stycznia 2014 r. do przedstawienia Miastu Rybnik rozliczenia  realizacji powierzonego zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie to powinno zawierać imię i nazwisko osoby doprowadzonej z terenu Miasta Rybnika objętej świadczeniami oraz datę udzielenia świadczenia.

2. W przypadku nieprzedłożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, Miasto Rybnik wzywa pisemnie Miasto Chorzów do jego złożenia. W razie niezastosowania się do wezwania Miastu Rybnik przysługuje prawo żądania zwrotu przekazanej dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1.


§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie porozumienia.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie z zachowaniem dwumiesięcznego wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku rozwiązania porozumienia skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w protokole.

4. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące.


§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Miasta Rybnika sądu powszechnego.


§ 11. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację porozumienia.


§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


§ 14. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


MIASTO RYBNIK                                                                                     MIASTO CHORZÓW

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika


Ewa Ryszka

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa


Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzowa


Lidia Stuchlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »