| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536),

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Sprawy w zakresie inicjatywy lokalnej prowadzi właściwa merytorycznie co do treści wniosku komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu.

2. Wniosek wnosi się do Zarządu Powiatu Mikołowskiego, który:

1) dokonuje oceny formalnej wniosku i w przypadku stwierdzenia uchybień lub błędów formalnych wzywa wnioskodawców do uzupełnienia lub poprawienia wniosku,

2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w uchwale,

3) dokonuje oceny celowości realizacji zadania publicznego z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

4) przyjmuje wniosek do realizacji lub odrzuca go z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od daty wpływu.

§ 3. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) określenie wnioskodawcy ( imiona i nazwiska lub nazwa),

2) informacje o wnioskodawcy,

3) nazwę i opis zadania publicznego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej,

4) miejsce realizacji zadania,

5) termin realizacji zadania,

6) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

7) opis przygotowań oraz działań planowanych przy realizacji zadania,

8) opis korzyści zadania dla społeczności lokalnej, w tym określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

9) kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym:

a) całkowity koszt,

b) wkład własny w tym:

- wkład w postaci pracy społecznej wolontariuszy,

- środki finansowe wnioskodawcy lub z innych źródeł,

- świadczenia rzeczowe ( w szczególności dokumenty projektowe, kosztorysy inwestorskie, projekty budowlane, usługi transportowe, materiały, inne),

c) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jego wydatkowania,

10) ewentualne koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej ponoszone przez Powiat Mikołowskiego po jej zrealizowaniu,

11) informację na temat zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną,

12) wskazanie danych osoby upoważnionej do kontaktów ( adres korespondencyjny, numer telefonu),

13) imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawcę wraz z podpisami.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie wnioskodawców zawierające deklarację udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ( ze wskazaniem sposobu wniesienia udziału),

2) jeżeli wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciąg z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

§ 5. 1. Do oceny wniosku Zarząd Powiatu może powołać komisję.

2. Oceny merytorycznej wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2) wkład własny Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

3) liczba osób zaangażowanych w realizację inicjatywy lokalnej,

4) udział środków z budżetu Powiatu Mikołowskiego niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej,

5) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,

6) możliwości długotrwałego korzystania z rezultatów wynikających z realizacji zadania,

7) ewentualne koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej ponoszone przez Powiat Mikołowski po jej zrealizowaniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 19 c ust. 1 nej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy powiatu z jej mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy powiatu bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych w art. 19 b wskazanej ustawy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »