| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIX.50.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art.40 ust.2, 41ust.1, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ) w związku z art. 110 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej( t.j. Dz.U. z 2013r., poz182 z późn. zm.)po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Rada Gminy w Krzyżanowicach
uchwala co następuje:

§ 1. .

1. Zmienia się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie w następujący sposób:

1) §1 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2) ) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2013r., poz. 182 z późn. zm.),

3) ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1958, z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2013r. poz.135 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.);

2) W §4 dodaje się punkt 5 o treści następującej:

Zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIX.50.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie
(tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek utworzony został Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr IX/14/90 w Krzyżanowicach z dnia 20 kwietnia 1990r.

3. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 594),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),

3) ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U 157, poz.1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych( Dz.U. Nr 223, poz. 1958, z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013r. poz.135 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. D.z.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

§ 2. 1. Teren działania Ośrodka obejmuje obszar Gminy Krzyżanowice:

Bieńkowice

Bolesław

Chałupki

Krzyżanowice

Nowa Wioska

Owsiszcze

Roszków

Rudyszwałd

Tworków

Zabełków

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Tworkowie przy ul. Zamkowej 50.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1. Wspieranie rodzin i osób w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4. Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:

1) . Zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,

b) własne gminy,

c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,

2) . Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

3) . Realizacja zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4) . Realizowane są również zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5) . Zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 5. Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organy Ośrodka i jego organizacja

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik zatrudniony i zwalniany przez Wójta Gminy Krzyżanowice.

2. Kierownik wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Pracownicy Ośrodka zatrudniani i wynagradzani są zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania, ustalonym przez Kierownika Ośrodka z uwzględnieniem limitów środków na wynagradzania przewidzianych w uchwale budżetowej oraz rocznym planie finansowym Ośrodka.

4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych mu przez Wójta Gminy.

5. Strukturę organizacyjną Ośrodka określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy, ustalane przez Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy.

2. Środki finansowe Ośrodka pochodzą z :

- Budżetu gminy,

- Budżetu państwa,

- Innych źródeł

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków na dany rok.

4. Propozycje dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie działalności Ośrodka Kierownik przedstawia Wójtowi w terminie do 15 września na następny rok budżetowy.

§ 8. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych ustawami o finansach publicznych, o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkowości.

2. Ośrodek prowadzi odrębny rachunek bankowy.

§ 9. Mienie powierzone Ośrodkowi do realizacji zadań stanowi własność Gminy Krzyżanowice.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany w postanowieniach niniejszego statutu dokonywane są w trybie i na zasadach określonych dla jego uchwalenia.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminy, ustawy o finansach publicznych oraz inne przepisy prawa.                                                       


Uzasadnienie

Zmiana Statutu została podyktowana nowym zadaniem z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zadanie to zostanie zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »