| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIX.50.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art.40 ust.2, 41ust.1, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ) w związku z art. 110 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej( t.j. Dz.U. z 2013r., poz182 z późn. zm.)po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Rada Gminy w Krzyżanowicach
uchwala co następuje:

§ 1. .

1. Zmienia się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie w następujący sposób:

1) §1 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

2) ) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2013r., poz. 182 z późn. zm.),

3) ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1958, z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2013r. poz.135 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.);

2) W §4 dodaje się punkt 5 o treści następującej:

Zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIX.50.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie
(tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek utworzony został Uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr IX/14/90 w Krzyżanowicach z dnia 20 kwietnia 1990r.

3. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 594),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),

3) ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U 157, poz.1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych( Dz.U. Nr 223, poz. 1958, z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013r. poz.135 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. D.z.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

§ 2. 1. Teren działania Ośrodka obejmuje obszar Gminy Krzyżanowice:

Bieńkowice

Bolesław

Chałupki

Krzyżanowice

Nowa Wioska

Owsiszcze

Roszków

Rudyszwałd

Tworków

Zabełków

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Tworkowie przy ul. Zamkowej 50.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1. Wspieranie rodzin i osób w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4. Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności:

1) . Zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,

b) własne gminy,

c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,

2) . Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

3) . Realizacja zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4) . Realizowane są również zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5) . Zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 5. Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organy Ośrodka i jego organizacja

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik zatrudniony i zwalniany przez Wójta Gminy Krzyżanowice.

2. Kierownik wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Pracownicy Ośrodka zatrudniani i wynagradzani są zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania, ustalonym przez Kierownika Ośrodka z uwzględnieniem limitów środków na wynagradzania przewidzianych w uchwale budżetowej oraz rocznym planie finansowym Ośrodka.

4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych mu przez Wójta Gminy.

5. Strukturę organizacyjną Ośrodka określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy, ustalane przez Kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy.

2. Środki finansowe Ośrodka pochodzą z :

- Budżetu gminy,

- Budżetu państwa,

- Innych źródeł

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków na dany rok.

4. Propozycje dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie działalności Ośrodka Kierownik przedstawia Wójtowi w terminie do 15 września na następny rok budżetowy.

§ 8. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych ustawami o finansach publicznych, o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkowości.

2. Ośrodek prowadzi odrębny rachunek bankowy.

§ 9. Mienie powierzone Ośrodkowi do realizacji zadań stanowi własność Gminy Krzyżanowice.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany w postanowieniach niniejszego statutu dokonywane są w trybie i na zasadach określonych dla jego uchwalenia.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminy, ustawy o finansach publicznych oraz inne przepisy prawa.                                                       


Uzasadnienie

Zmiana Statutu została podyktowana nowym zadaniem z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zadanie to zostanie zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »