| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ; art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) ; art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 ) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego,

Rada Gminy Milówka

uchwala co następuje:

§ 1.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustala się wg następujących norm:Lp.


Stanowisko


Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczącego:
- do 3 oddziałów
- powyżej trzech oddziałów ( bez wicedyrektora )
- powyżej trzech oddziałów ( z wicedyrektorem )
- wicedyrektor18
6
12
18

2.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, które liczą:
- do 8 oddziałów
- od 9 do 17 oddziałów
- powyżej 17 oddziałów


8
5
3

3.

Dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

6

4.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem w szkole liczącej:
-  do 200 uczniów
- powyżej 200 uczniów22
20

§ 2.

Wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów szkolno – przedszkolnych obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych ( wychowawczych, opiekuńczych ) w wymiarze o 4 godz. wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.

§ 3.

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się wg następujących norm:


Lp.


Stanowisko


Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin


1.


Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych , których dzieci 6 letnie stanowią powyżej 30 % ogółu dzieci w grupie22


2.


Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy


26


3.


Nauczyciel logopeda


26

§ 5.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, oblicza się wg zasady proporcji i nalicza wg niżej podanego algorytmu:

infoRgrafika

x - pensum w etacie łączonym

a – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 18h

b – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 26h

c – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 30h

d -  ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 22h

e -  ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 25h

Tygodniowe pensum w etacie łączonym oblicza się jako: iloraz, której dzielna jest sumą  ilości godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przydzielonych do realizacji nauczycielowi w danym okresie roku szkolnego, a dzielnik sumą wartości ułamków, których liczniki stanowią ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przydzielonych do realizacji nauczycielowi w danym okresie, znów mianowniki stanowią pensum określone dla danego rodzaju zajęć, tj. 18 godz. zajęcia dydaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum; 26 godz. wychowawcy świetlic, psycholodzy, pedagodzy oraz logopedzi: 30 godz. nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej.

2. Tygodniowe pensum nauczycielskie w etacie łączonym zaokrągla się do pełnych godzin w

ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godz. pomija się, a co najmniej 0,5 godz. liczy się za pełną

godzinę.

3. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole, w celu uzupełnienia

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustala się wg zasad określonych w ust. 1

§ 6.

Traci moc :

1) Uchwała Nr XII /189/ 2000 Rady Gminy Milówka z dnia 14 lipca 2000r.

2) Uchwała Nr X /45/ 2007 Rady Gminy Milówka z dnia 25 maja 2007r.

3) Uchwała Nr XI /48/ 2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 maja 2011r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »