| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ; art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) ; art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 ) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego,

Rada Gminy Milówka

uchwala co następuje:

§ 1.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustala się wg następujących norm:Lp.


Stanowisko


Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczącego:
- do 3 oddziałów
- powyżej trzech oddziałów ( bez wicedyrektora )
- powyżej trzech oddziałów ( z wicedyrektorem )
- wicedyrektor18
6
12
18

2.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, które liczą:
- do 8 oddziałów
- od 9 do 17 oddziałów
- powyżej 17 oddziałów


8
5
3

3.

Dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

6

4.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem w szkole liczącej:
-  do 200 uczniów
- powyżej 200 uczniów22
20

§ 2.

Wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów szkolno – przedszkolnych obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych ( wychowawczych, opiekuńczych ) w wymiarze o 4 godz. wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.

§ 3.

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się wg następujących norm:


Lp.


Stanowisko


Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin


1.


Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych , których dzieci 6 letnie stanowią powyżej 30 % ogółu dzieci w grupie22


2.


Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy


26


3.


Nauczyciel logopeda


26

§ 5.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, oblicza się wg zasady proporcji i nalicza wg niżej podanego algorytmu:

infoRgrafika

x - pensum w etacie łączonym

a – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 18h

b – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 26h

c – ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 30h

d -  ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 22h

e -  ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji pensum 25h

Tygodniowe pensum w etacie łączonym oblicza się jako: iloraz, której dzielna jest sumą  ilości godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przydzielonych do realizacji nauczycielowi w danym okresie roku szkolnego, a dzielnik sumą wartości ułamków, których liczniki stanowią ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przydzielonych do realizacji nauczycielowi w danym okresie, znów mianowniki stanowią pensum określone dla danego rodzaju zajęć, tj. 18 godz. zajęcia dydaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum; 26 godz. wychowawcy świetlic, psycholodzy, pedagodzy oraz logopedzi: 30 godz. nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej.

2. Tygodniowe pensum nauczycielskie w etacie łączonym zaokrągla się do pełnych godzin w

ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godz. pomija się, a co najmniej 0,5 godz. liczy się za pełną

godzinę.

3. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole, w celu uzupełnienia

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustala się wg zasad określonych w ust. 1

§ 6.

Traci moc :

1) Uchwała Nr XII /189/ 2000 Rady Gminy Milówka z dnia 14 lipca 2000r.

2) Uchwała Nr X /45/ 2007 Rady Gminy Milówka z dnia 25 maja 2007r.

3) Uchwała Nr XI /48/ 2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 maja 2011r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »