| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/428/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Racibórz nr IV/39/2011 z dnia 23 lutego 2011r . w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz. 594) i   art. 400a ust.1 pkt 5   i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. nr 25, poz. 150, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W "Regulaminie przyznawania dotacji z   budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej" stanowiącym załącznik do Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 23 lutego 2011r. w   sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2:  

a)   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2. W   przypadku budynków nowobudowanych dotację do montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można otrzymać pod warunkiem potwierdzenia oddania budynku do użytkowania, z   zastrzeżeniem ust.2a. ,

b)   po ust. 2   dodaje się ust. 2a w   brzmieniu:  

2a. Budynki, o   których mowa w   ust. 2   muszą zostać oddane do użytkowania do dnia 15 grudnia roku, w   którym wnioskodawca ubiega się o   dotację. W   przypadku przekroczenia przedmiotowego terminu zawarta umowa dotacji wygasa. ;

2)   w § 3:  

a)   w ust. 11 pkt 1   i 2   otrzymują brzmienie:  

1) Dla zadań polegających na modernizacji źródła ciepła:  

a) 3.000 zł, z   zastrzeżeniem lit.b  

b) dla obiektów o   powierzchni ogrzewanej powyżej 200m 2 kwota dotacji ulegnie zwiększeniu o   15 zł na każdy metr kwadratowy powierzchni powyżej 200 m 2 .  

2) Dla zadań polegających na montażu instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   pojedynczych lokali mieszkalnych:  

a) 3   000 złotych (niezależnie od powierzchni czynnej kolektorów słonecznych). ,

b)   w ust. 15 w   pkt 2   po lit. d dodaje się lit. e w   brzmieniu:  

e) dla instalacji solarnych oraz pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w   budynkach nowowybudowanych  

- zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o   nie wniesieniu sprzeciwu co do użytkowania budynku lub złożonego w   Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadmomienia o   zakończeniu budowy wraz z   oświadczeniem wnioskodawcy o   nie wniesieniu przez ten organ, w   ustawowym terminie, sprzeciwu co do przystapienia do jego użytkowania. ;

3)   Załącznik nr 1   pn. Wniosek o   udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

4)   Załącznik nr 2   pn. Wniosek o   udzielenie dotacji do montażu ekologicznego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Tryb i   zasady udzielania dotacji do modernizacji źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych lub pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w   budynkach zlokalizowanych na terenie Raciborza określa Uchwała nr IV/39/2011 z   dnia 23 lutego 2011r. w   sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011r. Nr 70 poz. 1239) zmieniona uchwałą nr XXV/359/2013 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 stycznia 2013r. W   obowiązującym regulaminie wysokość dotacji do modernizacji źródła ciepła uzależniona jest od mocy nowego źródła ciepła (3 000 złotych dla źródeł o   mocy do 24 kW, 5   000 złotych dla źródeł o   mocy w   przedziale 25 kW – 40 kW i   10 000 złotych dla źródeł o   mocy powyżej 40 kW). W   ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie mieszkańców kotłami gazowymi o   modulowanej mocy. Nominalna moc tych kotłów zawiera się w   bardzo szerokim zakresie, jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb danego budynku/lokalu w   trakcie pierwszego uruchomienia lub później w   trakcie jego eksploatacji. Zmiana zapisów regulaminu pozwoli na wyeliminowanie dotowania kotłów o   wyższej mocy, niż wynikałoby to z   zapotrzebowania cieplnego budynku. Duże zainteresowanie dotacjami do montażu instalacji solarnych oraz ograniczone możliwości budżetu spowodowały również koniecznośc obniżenia wysokości dotacji do tych inwestycji. Zmiana pozwoli na skorzystanie z   dofinansowania większej grupie mieszkańców. Doprecyzowany został również zapis odnośnie udzielania dotacji do budynków w   trakcie budowy. Wyraźnie zaznaczono, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić do dnia 15 grudnia danego roku, co umożliwi wypłatę zagwarantowanych umową środków dotacji w   danym roku budżetowym.Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 3   czerwca do16 czerwca 2013r.nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/428/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/428/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji do montażu ekologicznego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »