| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/428/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Racibórz nr IV/39/2011 z dnia 23 lutego 2011r . w sprawie przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz. 594) i   art. 400a ust.1 pkt 5   i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. nr 25, poz. 150, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W "Regulaminie przyznawania dotacji z   budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej" stanowiącym załącznik do Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 23 lutego 2011r. w   sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2:  

a)   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2. W   przypadku budynków nowobudowanych dotację do montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można otrzymać pod warunkiem potwierdzenia oddania budynku do użytkowania, z   zastrzeżeniem ust.2a. ,

b)   po ust. 2   dodaje się ust. 2a w   brzmieniu:  

2a. Budynki, o   których mowa w   ust. 2   muszą zostać oddane do użytkowania do dnia 15 grudnia roku, w   którym wnioskodawca ubiega się o   dotację. W   przypadku przekroczenia przedmiotowego terminu zawarta umowa dotacji wygasa. ;

2)   w § 3:  

a)   w ust. 11 pkt 1   i 2   otrzymują brzmienie:  

1) Dla zadań polegających na modernizacji źródła ciepła:  

a) 3.000 zł, z   zastrzeżeniem lit.b  

b) dla obiektów o   powierzchni ogrzewanej powyżej 200m 2 kwota dotacji ulegnie zwiększeniu o   15 zł na każdy metr kwadratowy powierzchni powyżej 200 m 2 .  

2) Dla zadań polegających na montażu instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   pojedynczych lokali mieszkalnych:  

a) 3   000 złotych (niezależnie od powierzchni czynnej kolektorów słonecznych). ,

b)   w ust. 15 w   pkt 2   po lit. d dodaje się lit. e w   brzmieniu:  

e) dla instalacji solarnych oraz pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w   budynkach nowowybudowanych  

- zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o   nie wniesieniu sprzeciwu co do użytkowania budynku lub złożonego w   Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadmomienia o   zakończeniu budowy wraz z   oświadczeniem wnioskodawcy o   nie wniesieniu przez ten organ, w   ustawowym terminie, sprzeciwu co do przystapienia do jego użytkowania. ;

3)   Załącznik nr 1   pn. Wniosek o   udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

4)   Załącznik nr 2   pn. Wniosek o   udzielenie dotacji do montażu ekologicznego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Tryb i   zasady udzielania dotacji do modernizacji źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych lub pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w   budynkach zlokalizowanych na terenie Raciborza określa Uchwała nr IV/39/2011 z   dnia 23 lutego 2011r. w   sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011r. Nr 70 poz. 1239) zmieniona uchwałą nr XXV/359/2013 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 stycznia 2013r. W   obowiązującym regulaminie wysokość dotacji do modernizacji źródła ciepła uzależniona jest od mocy nowego źródła ciepła (3 000 złotych dla źródeł o   mocy do 24 kW, 5   000 złotych dla źródeł o   mocy w   przedziale 25 kW – 40 kW i   10 000 złotych dla źródeł o   mocy powyżej 40 kW). W   ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie mieszkańców kotłami gazowymi o   modulowanej mocy. Nominalna moc tych kotłów zawiera się w   bardzo szerokim zakresie, jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb danego budynku/lokalu w   trakcie pierwszego uruchomienia lub później w   trakcie jego eksploatacji. Zmiana zapisów regulaminu pozwoli na wyeliminowanie dotowania kotłów o   wyższej mocy, niż wynikałoby to z   zapotrzebowania cieplnego budynku. Duże zainteresowanie dotacjami do montażu instalacji solarnych oraz ograniczone możliwości budżetu spowodowały również koniecznośc obniżenia wysokości dotacji do tych inwestycji. Zmiana pozwoli na skorzystanie z   dofinansowania większej grupie mieszkańców. Doprecyzowany został również zapis odnośnie udzielania dotacji do budynków w   trakcie budowy. Wyraźnie zaznaczono, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić do dnia 15 grudnia danego roku, co umożliwi wypłatę zagwarantowanych umową środków dotacji w   danym roku budżetowym.Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 3   czerwca do16 czerwca 2013r.nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/428/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/428/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji do montażu ekologicznego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »