| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/429/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Racibórz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXVI/374/2013 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 lutego 2013 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   października 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zapisy Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Racibórz dotyczące średniej ilości wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zostały zbliżone do rzeczywistej ilości ich powstawania w   poszczególnych typach nieruchomości.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w   sentencji niniejszej uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXX/429/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Racibórz  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »