| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/432/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Dębniki

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art.8 ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tj. Dz.U. z   2013 r., poz. 260) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwę ulica   Dębniki   drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 546 obręb Markowice k.m. 4, będącej własnością Gminy Miasta Racibórz.  

§   2.   Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Z powołanych w   podstawie prawnej przepisów wynika, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawie nazw dróg wewnętrznych. Nazwa "Dębniki" nie jest sprzeczna z   zasadami nazewnictwa ulic, dlatego też Rada Miasta postanawia jak w   sentencji niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 30 maja 2013 roku do 12 czerwca 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXX/432/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik.pdf

Dębniki  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »