| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/432/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Dębniki

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art.8 ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tj. Dz.U. z   2013 r., poz. 260) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwę ulica   Dębniki   drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 546 obręb Markowice k.m. 4, będącej własnością Gminy Miasta Racibórz.  

§   2.   Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Z powołanych w   podstawie prawnej przepisów wynika, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawie nazw dróg wewnętrznych. Nazwa "Dębniki" nie jest sprzeczna z   zasadami nazewnictwa ulic, dlatego też Rada Miasta postanawia jak w   sentencji niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 30 maja 2013 roku do 12 czerwca 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXX/432/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik.pdf

Dębniki  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »