| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 374/XXXVI/13 Rady Miasta Żory

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Uchwała niniejsza określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Żory oraz jej jednostkom podległym.

§ 2. Należność może być umorzona z urzędu w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z któregomożna by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3. Należność może być umorzona na wniosek w całości, jeżeli:

1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić tej należności;

2) na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika pozbawiłoby jego i jego rodzinę środków utrzymania;

3) na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że w wyniku postępowania egzekucyjnego uzyska się nie więcej niż wyniosą przewidywane koszty dochodzenia należności;

4) zaistnieją inne szczególne okoliczności uzasadniające zastosowanie umorzenia.

§ 4. W sytuacjach opisanych w § 2 i § 3 należność może zostać także umorzona w części,w szczególności gdy zastosowanie takiej ulgi przyczyni się do spłaty przez dłużnika pozostałej części należności. W takim przypadku zastosowanie umorzenia winno zostać obwarowane możliwością jego cofnięcia w przypadku niespłacenia w terminie części należności pozostałej do zapłaty.

§ 5. Określone w postanowieniach § 2 i § 3 okoliczności mogą stanowić podstawę umorzenia postępowania także w stosunku do spadkobierców zmarłego dłużnika.

§ 6. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ upoważniony do wydania zarządzeniaw sprawie, z urzędu lub na wniosek zobowiązanego, postanowi inaczej.

§ 7. Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.

§ 8. Umorzenie należności wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej, jeżeli:

1) kwota należności podlegająca umorzeniu przekracza 100,00 zł, a umorzenie następuje z powodów określonych w § 2 pkt 5 oraz w § 3 pkt 4 niniejszej Uchwały;

2) przedmiotem umorzenia są naliczone odsetki za zwłokę w kwocie przekraczającej1 000,00 zł, w sytuacji gdy należność główna została przez dłużnika zapłacona. Opinie komisji powinny zawierać merytoryczne uzasadnienie.

§ 9. W wypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na jego wniosek lub z urzędu płatność należności miasta, jej części, odsetek od tej należności lub kosztów może zostać odroczona bądź rozłożona na raty z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika, jego sytuacji rodzinnej i innych okoliczności.

§ 10. Odroczenie płatności nie powinno być w zasadzie dalsze niż na dwa lata. Rozłożenie na raty nie powinno być dalsze niż na 24 miesięczne raty. Jednakże w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odroczenie na czas dłuższy niż 2 lata lub rozłożenie na większą liczbę rat, na raty kwartalne lub raty płatne przez czas dłuższy niż 2 lata.

§ 11. Rozstrzygnięcie w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności bądź jej rozłożenia na raty może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia w formie i na zasadach uzgodnionych z dłużnikiem.

§ 12. Rozstrzygnięcie wydane w sprawie odroczenia należności, bądź jej rozłożenia na raty winno zawierać warunek, że należność stanie się natychmiast wymagalna, łącznie z odsetkami, i to także w przypadku zaniechania ich naliczania, w razie nieterminowej zapłaty nawet jednej raty, albo doprowadzenia do sytuacji, w której dane zabezpieczenie stało się pozorne.

§ 13. Odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenia należności na raty nie powoduje przerwania obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, chyba że odraczając termin płatności, bądź rozkładając należność na raty postanowiono inaczej.

§ 14. Rozstrzygnięcia w sprawach o których mowa w powyższych paragrafach podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzeń zawierających uzasadnienie wydawanychz uwzględnieniem poniższych postanowień.

§ 15. Zarządzenie podjęte w sprawie należności miasta podlega doręczeniu dłużnikowi,z wyjątkiem umorzeń określonych w § 2 pkt 1, 2, 4 i w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały oraz w przypadku gdy wysokość kwoty umorzonej nie przekracza dwukrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej.

§ 16. Od zarządzenia Prezydenta Miasta stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Miasta. Od uchwał podjętych w drugiej instancji odwołanie nie służy. O możliwości wniesienia odwołania lub o ostateczności uchwały podjętej w drugiej instancji dłużnik powinien zostać pouczony. Termin odwołania wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia zarządzenia.

§ 17. Postanowienia niniejszej uchwały mają odpowiednie zastosowanie do należności miasta realizowanych przez jednostki podległe miasta, z tym, że uprawnionym w sprawach tych jest wówczas dyrektor jednostki. Dyrektor jednostki nie może jednak podjąć decyzjiw sprawie należności, której wysokość przekracza kwotę 20.000,00 zł. Odwołanie od decyzji dyrektora rozpatruje Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

§ 18. Kierownicy jednostek podległych przedkładają Prezydentowi Miasta informacje o udzielonych ulgach w terminie 3 dni od dnia udzielenia ulgi.

§ 19. W odniesieniu do ulg przewidzianych niniejszą uchwałą, ich stosowanie zgodnie z jej postanowieniami w stosunku do przedsiębiorców jest dopuszczalne gdy:

- nie będą one stanowić pomocy publicznej,

- stanowić będą pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych przepisami prawa a dotyczących pomocy de minimis.

§ 20. Na zasadach pomocy de minimis określonych przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatudo pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006r.) przedsiębiorcom mogą być udzielone:

- ulgi przewidziane w § 2 pkt 5, § 3 pkt 2 i 4 oraz § 9

- ulga przewidziana w § 4 w razie wystąpienia ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

§ 21. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy, o której mowa w § 20 zobowiązani są do przedstawienia Prezydentowi Miasta:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis a określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Traci moc Uchwała Nr 136/XII/11 Rady Miasta Żory z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »