| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Bestwina
uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka, w związku z uchwałą nr IX/75/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 r., zwaną dalej zmianą planu, po stwierdzeniu, że zmiana ta nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.

2. Zmiana planu obejmuje obszary sołectwa Bestwinka o zasięgach określonych granicami na rysunku zmiany planu, który stanowią załączniki Nr 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 do uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu w skali 1:2000 określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowiący załączniki Nr 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 do uchwały.

2. Następujące elementy na rysunku zmiany planu są jego ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszarów objętych zmianą planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) zasięg strefy ograniczonej zabudowy wzdłuż linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (istniejącej/projektowanej),

5) pas ochronny wzdłuż cieku,

6) obiekty zabytkowe, dla których ustanawia się ochronę,

7) granice strefy ochrony archeologicznej „OW”,

8) zasięg obszarów zagrożonych zalaniem wg opracowania „Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina”, 1999 r.

3. Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust. 2, pkt 2), w następujący sposób:

1) 2.1-2.12 MN1 –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

2) 2.1-2.2 MN2 –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) 2.1-2.8 MN3 –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) 2.1-2.3 MN4 –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5) 2.1 RM –Tereny zabudowy zagrodowej,

6) 2.1-2.13 R1 –Tereny rolnicze,

7) 2.1-2.2 ZE1 –Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych,

8) 2.1-2.3 WS –Tereny wód powierzchniowych,

9) 2.1KDL, 2.1-2.2 KDD –Tereny dróg publicznych,

10) 2.1-2.4 KDW1, 2.1 KDW2 –Tereny dróg wewnętrznych.

4. Rysunek zmiany planu zawiera ponadto następujące oznaczenia niestanowiące ustaleń zmiany planu:

1) granica gminy,

2) granica sołectwa,

3) udokumentowane stanowisko archeologiczne,

4) cieki,

5) istniejące linie elektroenergetyczne średniego napięcia,

6) projektowane linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

7) informacja GDDKiA o terenach położonych przy ul. Św. Floriana i ul. Braci Dudów, przedstawionych na załącznikach 1.2 i 1.3.

5. Oznaczenia cyfrowo-literowe terenów zawierają w podanym poniżej porządku:

1) oznaczenie cyfrowe określające indywidualny numer porządkowy terenu o danym przeznaczeniu, wyróżniający ten teren spośród innych terenów,

2) oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe określające rodzaj przeznaczenia terenu, stosownie do ustaleń ust. 3.

§ 3. Załącznikami do uchwały, niebędące ustaleniami zmiany planu, są:

1) Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,

2) Załącznik nr 3 do uchwały zawiera rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

§ 4. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu oraz sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenów, wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, składają się obowiązujące w zmianie planu:

1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 1,

2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu miejscowego zawarte w rozdziale 2,

3) ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów, zawarte w rozdziale 3,

4) przepisy końcowe, zawarte w rozdziale 4.

2. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów nie mogą naruszać ustaleń, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale oraz na rysunku zmiany planu jest mowa o:

1) zmianie planu –należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka,

2) tekście zmiany planu –należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,

3) rysunku zmiany planu –należy przez to rozumieć załączniki Nr 1.0 - Nr 1.9,

4) przeznaczeniu podstawowym –należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który jako ustalony zmianą planu jest jedyny lub przeważający na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego lub towarzyszącego, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym –należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

6) terenie –należy przez to rozumieć teren wyznaczony w zmianie planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym do tej zmiany planu,

7) działce budowlanej –należy to pojęcie rozumieć zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8) powierzchni zabudowy –należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutu pionowego wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na terenie działki budowlanej, liczoną po zewnętrznym ich obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni czy przejazdów – po obrysie ich wyższych kondygnacji,

9) wskaźnik powierzchni zabudowy –należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej,

10) wskaźniku intensywności zabudowy –należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej,

11) powierzchni całkowitej zabudowy –należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków na terenie działki budowlanej,

12) powierzchni całkowitej budynku –należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku,

13) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej –należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zm.) w powierzchni działki budowlanej,

14) wysokości zabudowy –należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), mierzoną od poziomu terenu istniejącego, a dla budynku: od poziomu terenu istniejącego w miejscu najniżej położonego wejścia, usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyżej położonego punktu zwieńczenia budynku (kalenicy dachu względnie do gzymsu lub górnej attyki), a dla pozostałych obiektów budowlanych do najwyżej położonej części stanowiącej element obiektu budowlanego,

15) nieprzekraczalnych liniach zabudowy –należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku zmiany planu linie, poza którymi nie można sytuować ściany budynku i innych obiektów kubaturowych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu objętego inwestycją, odnoszące się do nowych lub rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych; dopuszcza się wysunięcie do 1,0 m przed tę linię nadziemnych części budynków: tarasów, wykuszy, okapów, balkonów, schodów wejściowych, ganków, podestów,

16) froncie działki –należy przez to rozumieć część działki budowlanej lub terenu inwestycji przylegającą do drogi z której odbywa się główny wjazd lub wejście,

17) zieleni izolacyjnej –należy przez to rozumieć roślinność obejmującą zespoły zadrzewień, zakrzewień, stanowiące izolację akustyczną, komunikacyjną lub widokową, przy czym pas zieleni izolacyjnej winien mieć szerokość co najmniej 1m i wysokość roślin co najmniej 1,5 m,

18) zabudowie biologicznej cieku –należy przez to rozumieć roślinność zaroślową i trawiastą zgodną z warunkami siedliskowymi,

19) dojazdach (nie wydzielonych) –należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu istniejące i możliwe do realizacji dojazdy wewnętrzne i służebne przejazdy, zapewniające obsługę komunikacyjną obiektów w obrębie wyznaczonych zmianą planu terenów,

20) działalności nieuciążliwej –należy przez to rozumieć działalność nie prowadzącą do naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz emisji odorów,

21) zabudowie usług podstawowych –należy przez to rozumieć obiekty usługowe z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwe usługi dla ludności, w tym usługi rzemieślnicze, z wyłączeniem usług mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

22) nośnikach reklamowych –należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną służącą do prezentacji reklam,

23) nośnikach informacji wizualnej –należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące informacji publicznej takie jak: znaki, szyldy i tablice – wolnostojące oraz umieszczone na obiektach budowlanych, ogrodzeniach i itp. urządzeniach budowlanych,

24) aktualnie obowiązującym planie miejscowym –należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka, przyjęty uchwałą Nr XXVI/195/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 13 czerwca 2005 r. wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XIII/121/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XL/291/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010 r.,

25) obowiązujących przepisach w zakresie prawa wodnego –należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.145 ze zm.) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi,

26) obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska –należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi, a w szczególności: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz.826),

27) obowiązujących przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej –należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 1030),

28) obowiązujących przepisach w zakresie dróg publicznychnależy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.260) oraz wynikającymi z niej przepisami prawa i aktami wykonawczymi, a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.).

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

2) ustala się następujące zasady wydzielania nowych działek w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami2.1-2.12MN1:

- minimalna wielkość powierzchni wydzielanych nowych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 6 arów, a dla zabudowy usług podstawowych oraz obiektów budowlanych i urządzeń związanych z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub z zabudową usług podstawowych – 10 arów,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki powinna wynosić 18 m,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami2.1-2.2MN2:

- minimalna wielkość powierzchni wydzielanych nowych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 arów,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki powinna wynosić: 18 m,

c) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami2.1-2.8MN3:

- minimalna wielkość powierzchni wydzielanych nowych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usług podstawowych, obiektami budowlanymi i urządzeniami związanymi z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem – 8 arów, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową zagrodową – 12 arów,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki powinna wynosić: 18 m,

d) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami2.1-2.3MN4:

- minimalna wielkość powierzchni wydzielanych nowych działek: dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – 8 arów, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową zagrodową – 12 arów,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki powinna wynosić: 18 m,

e) kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami w stosunku do pasa drogowego powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni.

2. Ustala się następujące zasady i warunki podziałów nieruchomości:

1) nie ustala się minimalnej wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ciągi pieszo-jezdne i piesze, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej,

2) nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich, pod warunkiem, że nieruchomość z której działka jest wydzielana po jej wydzieleniu będzie miała powierzchnię nie mniejszą niż wymagana w ustaleniach dla terenów; warunku nie stosuje się w odniesieniu nieruchomości nie stanowiącej działki budowlanej,

3) nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.

Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu

I. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. Następujące wydzielone tereny określa się jako przestrzeń publiczną:2.1KDL, 2.1-2.2KDDTereny dróg publicznych,2.1-2.4KDW1, 2.1KDW2Tereny dróg wewnętrznych. Obowiązują zasady ich zagospodarowania zgodnie z określonymi dla niniejszych terenów.

II. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Dla zapewnienia ładu przestrzennego, jego ochrony i kształtowania ustala się następujące zasady:

1) dopuszcza się dla istniejącej zabudowy i urządzeń przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z zachowaniem ustaleń w zakresie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów dla poszczególnych wydzielonych kategorii terenów; w zakresie geometrii dachu dopuszcza się kontynuację istniejącej jego geometrii w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku,

2) nakaz uwzględniania urządzeń melioracyjnych przy lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zdrenowanych,

3) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej,

4) w granicach stref oznaczonych na rysunku zmiany planu, obowiązują ustalenia dla stref oraz ustalenia zawarte w rozdziale 3, stosownie do określonego przeznaczenia terenu,

5) nie ustala się w granicach obszaru objętego zmianą planu sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, innego niż określonego w pkt.6,

6) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszej zmianie planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

2. W celu uporządkowania zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy –określające dopuszczalne położenie nowych i rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych względem dróg,

2) obowiązuje zakaz lokalizowania nowych i rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt.3,

3) istniejące budynki położone w całości lub części w odległości mniejszej niż określa nieprzekraczalna linia zabudowy pozostawia się do utrzymania z możliwością prowadzenia robót budowlanych, dopuszcza się ich rozbudowę pod warunkiem, że nowo rozbudowywana część będzie uwzględniała przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy,

4) wymagania w zakresie ogrodzeń:

a) zakaz realizacji nowych ogrodzeń w terenach dróg publicznych i wewnętrznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oraz ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszych; dopuszcza się możliwość realizacji ogrodzeń bezpośrednio w liniach rozgraniczających terenów dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami o drogach publicznych,

b) przy wznoszeniu ogrodzeń od strony dróg publicznych i przestrzeni publicznych obowiązuje stosowanie ogrodzeń nie wyższych niż 2,0 m,

c) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych,

5) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych i nośników informacji wizualnej na dachach budynków powyżej poziomu ich okapu,

6) dopuszcza się oświetlenie nośników reklamowych wyłącznie światłem o stałym natężeniu; wyklucza się stosowanie jaskrawych barw, znaków świetlnych pulsujących lub ruchomych.

§ 9. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące zasady:

1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:

1) zapewnienie pokrycia zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,

2) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. W zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom, w szczególności ochrony przed zagrożeniem powodziami:

1) na terenach położonych w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wg opracowania „Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina”, 1999 r.,

a) wznoszenie obiektów budowlanych wymaga stosowania rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych uwzględniających możliwość okresowych wylewów wód i podtopień, z zastrzeżeniem lit. b),

b) wznoszenie budynków wymaga zabezpieczenia fundamentów oraz otworów drzwiowych i okiennych, które mogą być zalane, a także uwzględnienia w rozwiązaniach odprowadzenia ścieków – ograniczeń wynikających z położenia w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wg opracowania „Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina”, 1999 r.

3. W granicach zmiany planu nie występują: tereny osuwisk i tereny zagrożone ruchami masowymi.

§ 10. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się:

1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych, dojazdów do działek budowlanych i ciągów pieszo-jezdnych w obrębie terenów, o których mowa w rozdziale 3, zapewniających ich prawidłową obsługę komunikacyjną,

2) wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, według zasad o których mowa rozdziale 2, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami zmiany planu,

3) realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym.

.
Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 11. 1. W zakresie ochrony wartości przyrodniczych, obowiązują następujące zasady:

1) wyznacza się następujące kategorie terenów, w obrębie których dominującą funkcją jest ochrona systemu przyrodniczego:

a) tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych(2.1-2.2ZE1),

b) tereny wód powierzchniowych(2.1-2.3WS),

2) zachowanie istniejących cieków i rowów wraz z ich zabudową biologiczną, z możliwością prac regulacyjnych i konserwacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 3) - 6),

3) obowiązuje zapewnienie ciągłości istniejących cieków i rowów, szczególnie na odcinkach przeciętych infrastrukturą drogową,

4) zakaz zabudowy, grodzenia i innej działalności powodującej degradację szaty roślinnej porastającej skarpy koryta cieku; regulacje techniczne cieków powinny być ograniczone do niezbędnych, pod warunkiem zachowania naturalnego charakteru koryt oraz więzi hydrologicznej koryt z otoczeniem,

5) wyznacza się pasy ochronne wzdłuż cieku o szerokości min. 5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej z możliwością prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych, związanych z ochroną przeciwpowodziową przez administratora wód oraz w celu ochrony zabudowy biologicznej cieku,

6) w pasie ochronnym wzdłuż cieku obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej; grodzenie nieruchomości wzdłuż cieku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa wodnego,

7) obowiązuje zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,

8) zakaz postępowania z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza.

2. W zakresie ochrony jakości wód ustanawia się następujące zasady:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby,

2) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej zmianie planu.

3. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązują następujące zasady:

1) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, za wyjątkiem:

a) obiektów infrastruktury technicznej,

b) dróg publicznych,

c) innych obiektów służących celom publicznym, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej,

2) lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji o nieznacznym oddziaływaniu w terenach2.1-2.12 MN1, 2.1-2.2MN2, 2.1-2.8 MN3, 2.1-2.3MN4zgodnie z §20, pkt.2,

3) emisja zanieczyszczeń z lokalizowanych instalacji i urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

4) w zakresie ochrony przed hałasem tereny o symbolu:

a) 2.1-2.12MN1, 2.1-2.8MN3wyznaczone w zmianie planu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług wskazuje się w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie przed hałasem jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b) 2.1-2.2MN2, 2.1-2.3MN4wyznaczone w zmianie planu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej wskazuje się w rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) dla pozostałych terenów wyznaczonych w zmianie planu nie wskazuje się w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie przed hałasem kategorii w tym zakresie.

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury telekomunikacji określone w zmianie planu.

5. W granicach zmiany planu nie występują:

1) obszary i obiekty prawnie chronione,

2) obszary i tereny górnicze.

6. W granicach zmiany planu nie zostały określone obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej
i krajobrazu kulturowego

§ 12. 1. Ustanawia się ochronę obiektów zabytkowych, wpisanych do ewidencji zabytków:

1) dom, ul. Gandora 6, Bestwinka.

2. W zakresie ochrony konserwatorskiej, sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się:

1) dla obiektów zabytkowych, oznaczonych na rysunku zmiany planu, o których mowa w ust.1:

a) utrzymuje się obiekty wymienione w ust.1 i zakazuje się przekształceń powodujących obniżenie wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektów i ich bezpośredniego otoczenia, w tym zieleni komponowanej i ogródków przedfrontowych,

b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę funkcji obiektów pod warunkiem, że działania te nie spowodują utraty cech stylowych obiektów, gabarytu bryły, kształtu dachu, detalu architektonicznego i zachowanej stolarki,

c) przy przebudowie obiektów zabytkowych, zgodnie z zakresem działań inwestycyjnych, obowiązuje:

- nakaz stosowania do ścian materiałów tradycyjnych: cegła, kamień, drewno i tynk oraz na pokrycie dachu – dachówki ceramicznej lub elementów drobnowymiarowych imitujących dachówkę,

- nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych ścian plastykowych listew typu „siding”, blachy falistej i trapezowej,

- nakaz każdorazowo dostosowania znaków, tablic i szyldów umieszczanych na elewacji budynku do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku, z możliwością mocowania na wysięgnikach i płasko na ścianie lub witrynie lokalu do max.20% powierzchni elewacji,

- zakazuje się umieszczania nośników reklamowych i informacji wizualnej na elewacjach budynków powyżej 3,0 m od poziomu terenu.

§ 13. 1. W granicach obszarów objętych zmianą planu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 105-48/36.

2. Ustanawia sięstrefę ochrony archeologicznej „OW”,oznaczoną na rysunku zmiany planu (załącznik 1.4), obejmującą tereny o promieniu 40 m od centrum stanowiska archeologicznego (nr 105-48/36) w celu ochrony wartości naukowych i poznawczych stanowisk archeologicznych.

3. W granicachstrefy ochrony archeologicznej „OW”,o której mowa w ust. 2 wymagane prowadzenie wszelkich prac ziemnych związanych z robotami budowlanymi pod nadzorem archeologicznym.

§ 14. 1. W granicach obszarów objętych zmianą planu nie występują zabytki nieruchome inne niż wymienione, wymagające określenia zasad ich ochrony.

2. W granicach obszarów objętych zmianą planu nie występują obiekty dóbr kultury współczesnej wymagające określenia zasad ich ochrony.

.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej i komunalnej

§ 15. 1. Układ komunikacyjny, z uwzględnieniem podziału na drogi publiczne i wewnętrzne, stanowią w sąsiedztwie obszarów zmiany planu i na obszarach objętych zmianą planu:

1) drogi publiczne, powiatowe: klasy zbiorczej(KDZ):nr 4448 S ul. Dankowicka i nr 4403 S ul. Witosa, klasy lokalnej(KDL):nr 4467 S ul. Św. Floriana i nr 4469 S ul. Fr. Gandora,

2) drogi publiczne, gminne, klasy lokalnej(KDL):ul. Sportowa, ul. Braci Dudów,

3) drogi publiczne, gminne, klasy dojazdowej(KDD):ul. Pastwiskowa, ul. Podpolec, ul. Zagrodnia, ul. Jarzębinowa, ul. Starowiejska oraz ustalonym w zmianie planu przebiegu2.1-2.2KDD,

4) drogi wewnętrzne o ustalonym w zmianie planu przebiegu2.1-2.4KDW1i2.1KDW2jako dojazdy.

2. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu:

1) ul. Dankowicka (nieobjęta niniejszą zmianą planu) zapewni obsługę komunikacyjną dla terenu2.1MN3,

2) ul. Sportowa (nieobjęta niniejszą zmianą planu) oraz projektowana droga wewnętrzna2.1KDW1zapewnią obsługę komunikacyjną dla terenów2.1MN2,2.3MN3,

3) ul. Św. Floriana i istniejący dojazd (nieobjęte niniejszą zmianą planu) zapewnią obsługę komunikacyjną dla terenów2.2MN3, 2.7MN1, 2.12MN1,

4) ul. Braci Dudów (nieobjęta niniejszą zmianą planu) zapewni obsługę komunikacyjną dla terenów2.1MN1, 2.2MN1, 2.3MN1,

5) ul. Braci Dudów i ul. Pastwiskowa (nieobjęte niniejszą zmianą planu) oraz projektowane drogi publiczna i wewnętrzna2.1KDDi2.2KDWoraz dojazdy zapewnią obsługę komunikacyjną dla terenów2.4MN1, 2.4MN3, 2.5MN1, 2.1MN4, 2.2MN4, 2.3MN4, 2.6MN1,

6) ul. Podpolec, ul. Sportowa, ul. Zagrodnia, ul. Św. Floriana (nieobjęte niniejszą zmianą planu) oraz projektowana droga wewnętrzna2.1KDW2zapewnią obsługę komunikacyjną dla terenów2.8MN1, 2.9MN1, 2.5MN3, 2.6MN3,

7) ul. Witosa (nieobjęta niniejszą zmianą planu) zapewni obsługę komunikacyjną dla terenów2.2MN2, 2.10MN1,

8) ul. Jarzębinowa (nieobjęta niniejszą zmianą planu) zapewni obsługę komunikacyjną dla terenu2.11MN1,

9) ul.Fr. Gandora, projektowana droga publiczna2.2KDDi projektowana droga wewnętrzna2.4KDW1zapewnią obsługę komunikacyjną dla terenów2.8MN3, 2.7MN3,

10) ul. Starowiejska (nieobjęta niniejszą zmianą planu) i istniejący dojazd zapewnią obsługę komunikacyjną dla terenu2.1RM.

3. Budynki przy drogach powinny być usytuowane, zgodnie z rysunkiem zmiany planu w odległościach:

1) drogi powiatowe: (nie objęte niniejszą zmianą planu odcinki dróg powiatowych o szerokości w liniach rozgraniczających ustalonej w aktualnie obowiązującym planie miejscowym) oraz2.1KDL –w odległości, co najmniej 8 m od krawędzi jezdni,

2) drogi (ulice) klasy lokalnejKDL:ul. Sportowa, ul. Braci Dudów oraz klasy dojazdowejKDD:ul. Pastwiskowa, ul. Podpolec, ul. Zagrodnia, ul. Jarzębinowa, ul. Starowiejska (nie objęte niniejszą zmianą planu o szerokości w liniach rozgraniczających ustalonej w aktualnie obowiązującym planie miejscowym) oraz o ustalonym w zmianie planu przebiegu2.1-2.4 KDD –w odległości od linii rozgraniczającej ulicKDLiKDDco najmniej 4 m, z zastrzeżeniem pkt. 3),

3) w terenie2.3MN1względem ul. Pastwiskowej - w odległości, co najmniej 6 m od krawędzi jezdni.

4. Układ komunikacyjny na obszarach objętym zmianą planu może być rozbudowywany o dojazdy i ciągi pieszo-jezdne.

5. Określa się zasady obsługi parkingowej:

1) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej obowiązuje minimalny wskaźnik: 1 miejsce (parkingowe lub garażowe) na 1 lokal mieszkalny, a dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej należy liczyć ilość miejsc parkingowych z wykorzystaniem odpowiednio wskaźników dla zabudowy mieszkaniowej i dla zabudowy usługowej,

2) dla nowo realizowanej zabudowy usługowej obowiązuje minimalny wskaźnik: 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej (z wyłączeniem powierzchni pomocniczej-magazynowej, socjalnej, technicznej), nie mniej niż 2 miejsca parkingowe,

3) nie określa się wskaźników dotyczących miejsc parkingowych dla terenu2.1RMze względu na specyfikę funkcji terenu.

§ 16. Ustala się następującezasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę w granicach zmiany planu z istniejącego wodociągu komunalnego w Bestwinie zasilanego z ujęcia w Kaniowie,

2) zakłada się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego obecnie systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych przy uwzględnieniu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,

3) tereny zabudowy będą zasilane poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej przebiegającej poza obszarami objętymi zmianą planu oraz na tych obszarach,

4) lokalizacja obiektów liniowych, urządzeń sieci wodociągowej względem zabudowy, obiektów małej architektury i zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej,

5) dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych studni.

§ 17. Ustala się następującezasady odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych:

1) przyjmuje się odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji rozdzielczej z siecią kanałów sanitarnych i deszczowych,

2) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków będzie rozbudowywany system zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kaniowie,

3) do czasu realizacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków zapewniających oczyszczenie ścieków do wymaganych parametrów lub zastosowanie bezodpływowych zbiorników wybieralnych na ścieki, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wg opracowania „Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina”, 1999 r., oznaczonych na rysunku zmiany planu, przy lokalizowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników wybieralnych należy uwzględnić rozwiązania konstrukcyjne przeciwdziałające wyciekom nieczystości w trakcie zaistnienia wezbrania powodziowego,

5) nie dopuszcza się odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów,

6) przyjmuje się system odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących cieków powierzchniowych i rowów,

7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu, okolicznych cieków i rowów, z wyłączeniem rowów przydrożnych przy drogach powiatowych,

8) wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne i pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni muszą przy wprowadzaniu do odbiorników spełniać wymagane parametry, w przeciwnym razie wymagają podczyszczenia,

9) lokalizacja obiektów liniowych i urządzeń sieci kanalizacyjnej względem zabudowy, obiektów małej architektury i zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej,

10) obowiązuje kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych.

§ 18. Ustala się następującezasady zaopatrzenia w gaz:

1) źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca stacja gazowa I stopnia w Bestwinie oraz sieć gazociągów średniego ciśnienia wyprowadzonych z tej stacji,

2) doprowadzenie gazu do nowych odbiorców w oparciu o rozbudowę istniejącego systemu zasilania w gaz funkcjonującego poza obszarem zmiany planu, z zastosowaniem nowych technologii,

3) zapewnienie możliwości lokalizowania w obrębie linii rozgraniczających wyznaczonych terenów nowych odcinków gazociągów średniego ciśnienia, wzdłuż których należy zachować strefę kontrolowaną wynoszącą 0,5 m po obu stronach gazociągu,

4) wzdłuż gazociągów, obowiązują ograniczenia przy ustalaniu lokalizacji projektowanych budowli, urządzeń i dróg: dla gazociągów wybudowanych przed 2001 rokiem - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 139 poz. 686), wzdłuż gazociągów wybudowanych po 2001 roku obowiązują strefy kontrolowane - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055).

§ 19. Ustala się następującezasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV usytuowanych poza obszarami objętymi zmianą planu miejscowego,

2) zaopatrzenie odbiorców energii elektrycznej ze stacji transformatorowych SN/nn, poprzez budowę i rozbudowę linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wykonanych jako napowietrzne i kablowe oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nn,

3) wzdłuż istniejących i projektowanych linii i obiektów elektroenergetycznych należy pozostawić strefy ograniczonej zabudowy, które wynoszą:

a) dla linii napowietrznych 15kV – 16 m (po 8 m z każdej strony osi trasy linii),

b) dla linii napowietrznych niskiego napięcia – 6 m (po 3 m z każdej strony osi trasy linii),

c) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia – 2 m,

d) dla transformatorowych stacji SN/nN – 5 x 5 m,

4) warunki zagospodarowania stref, o których mowa w pkt 3) i lokalizacji obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami,

5) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV należy wykonywać jako stacje umieszczane wewnątrz obiektów budowlanych lub jako stacje wolnostojące.

§ 20. Ustala się następującezasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

2) dopuszcza się w terenach2.1-2.12MN1, 2.1-2.2MN2, 2.1-2.8MN3, 2.1-2.3MN4lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji o nieznacznym oddziaływaniu,

3) wskazuje się jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji w obiektach budowlanych lub jako wolnostojące obiekty infrastruktury teletechnicznej, lokalizowane zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych terenów, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń zmiany planu.

§ 21. Ustala się następującązasady zaopatrzenia w ciepło:

1) ogrzewanie nowych obiektów budowlanych przez indywidualne systemy grzewcze,

2) do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska poprzez stosowanie energii elektrycznej lub paliw ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych źródeł energii,

3) dopuszcza się zasilanie przez lokalne kotłownie.

§ 22. 1. Ustala sięzasady gospodarki odpadami komunalnymi,polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i zagospodarowywaniu ich zgodnie z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

2. Obowiązuje nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych.

3. Obowiązuje nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym w terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 3
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania
poszczególnych kategorii terenów

§ 23. 1. Wyznacza sięTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługamioznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.12MN1.

2. Ustala się przeznaczenie terenów2.1-2.12MN1:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) zabudowa usług podstawowych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty budowlane i urządzenia związane z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem,

b) budynki gospodarcze, garaże,

c) drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca parkingowe, ciągi piesze,

d) obiekty małej architektury,

e) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej.

3. W granicach terenów2.1-2.12MN1obowiązuje zakaz lokalizacji:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej,

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy.

4. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.12MN1:

1) usługi, o których mowa w ust.2 pkt.1, lit. b) mogą być lokalizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne lub jako wolnostojące obiekty,

2) usługi, o których mowa w ust.2 pkt.1, lit. b) nie mogą stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej bądź budynku mieszkalnego,

3) łączna powierzchnia zabudowy terenów wykorzystywanych w ramach przeznaczenia o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b) i pkt. 2 lit. a), w przypadku odrębnych obiektów, nie może przekroczyć 40% powierzchni działki budowlanej możliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym wskaźnikiem powierzchni zabudowy,

4) obiekty budowlane przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2, pkt. 2, lit. a) nie mogą powodować w obrębie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardów jakości środowiska,

5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,

6) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,15,

b) maksymalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,90,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 50%,

8) wymagana minimalna ilość miejsc parkingowych dla nowo realizowanych obiektów, o których mowa w §15 ust. 5, powinna być zapewniona w granicach działki budowlanej jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu,

9) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 6 arów, a dla zabudowy usług podstawowych oraz obiektów budowlanych i urządzeń związanych z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub z zabudową usług podstawowych – 10 arów,

10) forma architektoniczna zabudowy musi spełniać następujące wymagania:

a) maksymalna wysokość z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowa z usługami – 11 m,

- zabudowa usług oraz obiekty budowlane i urządzenia związane z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem – 9 m,

- budynki gospodarcze i garaże – 6 m,

b) w zakresie gabarytu: szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę jego wysokości, z wyłączeniem istniejącej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

c) dachy nowych budynków: dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45º, z możliwością doświetlenia,

d) dopuszcza się dla zabudowy usług, obiektów budowlanych i urządzeń związanych z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem oraz budynków gospodarczych i garaży stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°-12°,

e) kolorystyka pokrycia dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrązowym, grafitowym,

f) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk w jasnych odcieniach, kamień, cegła, klinkier, drewno; obowiązuje zakaz stosowania materiałów odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujących oraz nisko standardowych materiałów wykończeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding),

11) obowiązuje urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki w wypadku lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń związanych z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem oraz zabudowy usług podstawowych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

§ 24. 1. Wyznacza sięTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.2MN2.

2. Ustala się przeznaczenie terenów2.1-2.2MN2:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze, garaże,

b) drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca parkingowe, ciągi piesze,

c) obiekty małej architektury,

d) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej.

3. W granicach terenów2.1-2.2MN2obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej.

4. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.2MN2:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 25%,

2) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,10,

b) maksymalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,60,

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 60%,

4) wymagana minimalna ilość miejsc parkingowych dla nowo realizowanych obiektów, o których mowa w §15 ust. 5, powinna być zapewniona w granicach działki budowlanej jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu,

5) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 arów,

6) forma architektoniczna zabudowy musi spełniać następujące wymagania:

a) maksymalna wysokość z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:

- zabudowa mieszkaniowa – 9 m,

- budynki gospodarcze i garaże – 6 m,

b) w zakresie gabarytu: szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę jego wysokości, z wyłączeniem istniejącej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

c) dachy nowych budynków: dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45º, z możliwością doświetlenia,

d) dopuszcza się dla budynków gospodarczych i garaży stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°-12°,

e) kolorystyka pokrycia dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrązowym, grafitowym,

f) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk w jasnych odcieniach, kamień, cegła, klinkier, drewno; obowiązuje zakaz stosowania materiałów odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujących oraz nisko standardowych materiałów wykończeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

§ 25. 1. Wyznacza sięTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.8MN3.

2. Ustala się przeznaczenie terenów2.1-2.8MN3:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa,

b) zabudowa usług podstawowych,

c) obiekty budowlane i urządzenia związane z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem,

d) budynki gospodarcze, garaże,

e) drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca parkingowe, ciągi piesze,

f) obiekty małej architektury,

g) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej.

3. W granicach terenów2.1- 2.8MN3obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej.

4. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.8MN3:

1) usługi, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, lit. b) mogą być lokalizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne lub jako wolnostojące obiekty,

2) usługi, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, lit. b) nie mogą stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej bądź budynku mieszkalnego,

3) łączna powierzchnia zabudowy terenów wykorzystywanych w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b)-c), w przypadku odrębnych obiektów, nie może przekroczyć 30% powierzchni działki budowlanej możliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym wskaźnikiem powierzchni zabudowy,

4) obiekty budowlane przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2, pkt. 2, lit. a) i c) nie mogą powodować w obrębie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardów jakości środowiska,

5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 25%,

6) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,15,

b) maksymalny wskaźnik całkowitej zabudowy − 0,70,

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 60%,

8) wymagana minimalna ilość miejsc parkingowych dla nowo realizowanych obiektów, o których mowa w §15 ust. 5, powinna być zapewniona w granicach działki budowlanej jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu,

9) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usług podstawowych, obiektami budowlanymi i urządzeniami związanymi z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem - 8 arów, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową zagrodową – 12 arów,

10) forma architektoniczna zabudowy musi spełniać następujące wymagania:

a) maksymalna wysokość, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:

- zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowa z usługami, mieszkaniowa w zabudowie zagrodowej – 11 m,

- zabudowa usług, obiekty budowlane i urządzenia związane z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem, pozostałej zabudowy zagrodowej – 9 m,

- budynki gospodarcze i garaże – 6 m,

b) w zakresie gabarytu: szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę jego wysokości, z wyłączeniem istniejącej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

c) dachy nowych budynków: dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45º, z możliwością doświetlenia,

d) dopuszcza się dla zabudowy usług oraz budynków gospodarczych i garaży stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°-12°,

e) kolorystyka pokrycia dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrązowym, grafitowym,

f) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk w jasnych odcieniach, kamień, cegła, klinkier, drewno; obowiązuje zakaz stosowania materiałów odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujących oraz nisko standardowych materiałów wykończeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

11) obowiązuje urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki w wypadku lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń związanych z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem oraz zabudowy usług podstawowych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

§ 26. 1. Wyznacza sięTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.3MN4.

2. Ustala się przeznaczenie terenów2.1-2.3MN4:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa,

b) budynki gospodarcze, garaże,

c) drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca parkingowe, ciągi piesze,

d) obiekty małej architektury,

e) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej.

3. W granicach terenów2.1-2.3MN4obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej.

4. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.3MN4:

1) obiekty budowlane przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2, pkt. 2, lit. a) nie mogą powodować w obrębie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardów jakości środowiska,

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 25%,

3) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,10,

b) maksymalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,60,

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 60%,

5) wymagana minimalna ilość miejsc parkingowych dla nowo realizowanych obiektów, o których mowa w §15 ust. 5, powinna być zapewniona w granicach działki budowlanej jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu,

6) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 8 arów, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową zagrodową – 12 arów,

7) forma architektoniczna zabudowy musi spełniać następujące wymagania:

a) maksymalna wysokość, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:

- zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa – 9 m,

- budynki gospodarcze i garaże – 6 m,

b) w zakresie gabarytu: szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę jego wysokości, z wyłączeniem istniejącej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

c) dachy nowych budynków: dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45º, z możliwością doświetlenia,

d) dopuszcza się dla budynków gospodarczych i garaży stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°-12°,

e) kolorystyka pokrycia dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrązowym, grafitowym,

f) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk w jasnych odcieniach, kamień, cegła, klinkier, drewno; obowiązuje zakaz stosowania materiałów odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujących oraz nisko standardowych materiałów wykończeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

§ 27. 1. Wyznacza sięTereny zabudowy zagrodowejoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1RM.

2. Ustala się przeznaczenie terenu2.1RM:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną, hodowlą, przetwórstwem,

b) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty gospodarcze i garaże dla przeznaczenia podstawowego,

b) drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe i postojowe,

c) zieleń izolacyjna,

d) obiekty, urządzenia, sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu2.1RM:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%,

2) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,10,

b) maksymalny wskaźnik całkowitej zabudowy – 0,50,

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 60%,

4) nie ustala się wymaganej minimalnej ilości miejsc parkingowych dla nowo realizowanych obiektów, zgodnie z §15 ust. 5,

5) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej – 20 arów,

6) obowiązuje urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki w wypadku lokalizacji obiektów i urządzeń produkcji rolnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,

7) obowiązuje uszczelnianie powierzchni magazynowania i przechowywania środków ochrony roślin oraz zakaz przechowywania tych środków na terenach otwartych,

8) sposób zagospodarowania terenu musi uwzględniać zapewnienie możliwości gromadzenia odpadów przed ich wywozem w obrębie terenu lokalizacji obiektu z zabezpieczeniem przed zagrożeniami zanieczyszczeniem wód i gruntu,

9) forma architektoniczna zabudowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 lit. a) powinna spełniać następujące wymagania:

a) maksymalna wysokość, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej:

- zabudowa, której mowa w ust. 1 pkt. 1 – 9 m,

- obiekty gospodarcze i garaże – 6 m,

b) w zakresie gabarytu: szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę jego wysokości, z wyłączeniem obiektów gospodarczych i garaży,

c) dachy nowych budynków: dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 25º-45º,

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i płaskich nachyleniu 2°-12°, z wyłączeniem budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,

e) kolorystyka pokrycia dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrązowym, grafitowym,

10) obowiązuje zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych ścian materiałów odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujących oraz nisko standardowych materiałów wykończeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

§ 28. 1. Wyznacza sięTereny rolniczeoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.13R1.

2. Ustala się przeznaczenie terenów2.1-2.13R1:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) uprawy rolne,

b) zadrzewienia i zakrzewienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) nie kubaturowe urządzenia służące gospodarce rolnej, w tym urządzenia melioracji,

b) drogi wewnętrzne i dojazdy,

c) urządzenia służące regulacji i utrzymaniu wód,

d) podziemne urządzenia, sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.13R1:

1) zakaz lokalizacji nowych budynków,

2) istniejącą zabudowę i urządzenia utrzymuje się z dopuszczeniem do przebudowy, z zachowaniem ustaleń, o których mowa w §27 ust. 3 pkt 9-10; w zakresie geometrii dachu dopuszcza się kontynuację istniejącej jego formy,

3) obowiązuje zachowanie istniejących cieków naturalnych wraz z zabudową biologiczną, z możliwością prac regulacyjnych i związaną z tym wycinką drzew.

§ 29. 1. Wyznacza sięTereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznychoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.2ZE1.

2. Ustala się przeznaczenie terenów2.1-2.2ZE1:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) trwałe użytki zielone,

b) zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne,

c) cieki, rowy,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne użytki rolne,

b) drogi wewnętrzne i dojazdy,

c) podziemne urządzenia, sieci infrastruktury technicznej,

d) urządzenia regulacji i utrzymania wód oraz ochrony przeciw powodziowej.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.2ZE1:

1) zachowanie cieków oraz istniejącej zieleni stanowiącej ich zabudowę biologiczną, z możliwością prac regulacyjnych i związaną z tym wycinką drzew,

2) zakaz prowadzenia prac naruszających stabilność linii brzegowej,

3) zakaz lokalizacji nowych budynków,

4) nie dopuszcza się do lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 30. 1. Wyznacza sięTereny wód powierzchniowychoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.3WS.

2. Ustala się przeznaczenie terenu2.1-2.3WS:

1) przeznaczenie podstawowe: cieki i rowy melioracyjne wraz z zabudową biologiczną,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia wodne,

b) urządzenia, sieci infrastruktury technicznej,

c) urządzenia rekreacyjne,

d) drogi wewnętrzne, dojazdy,

e) przeprawy mostowe,

f) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej.

3. Ustala się następujące sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów2.1-2.3WS:

1) zakaz odprowadzania do wód nie oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych,

2) zakaz prowadzenia prac naruszających stabilność linii brzegowej naturalnych cieków,

3) utrzymanie zabudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej,

4) warunkiem lokalizacji przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego w ust.2 jest zachowanie swobodnego przepływu wód oraz zakaz działań mogących zaburzyć ciągłość przepływu i spowodować wzrost zagrożenia powodziowego.

§ 31. 1. Wyznacza sięTereny dróg publicznychoznaczone na rysunku zmiany planu symbolami2.1KDL, 2.1-2.2KDDz podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi publiczne klasy lokalnej(2.1KDL)i dojazdowej(2.1-2.2KDD).

2. Jako przeznaczenie podstawowe w obrębie linii rozgraniczających dróg (ulic) ustala się ponadto:

1) elementy dróg i urządzenia obsługi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe w poziomie jezdni,

2) urządzenia techniczne dróg wraz z infrastrukturą techniczną.

3. Ustala się szerokości dróg publicznych w liniach rozgraniczających:

1) dla drogi klasy lokalnej: 2.1 KDL – ul. Fr. Gandora o szerokości 12 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

2) dla dróg klasy dojazdowej 2.1-2.2 KDD – 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

4. Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostępność.

5. Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg publicznych dopuszcza się:

1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z drogami,

2) zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury.

§ 32. 1. Wyznacza sięTereny dróg wewnętrznychoznaczone na rysunku zmiany planu symbolem2.1-2.4KDW1, 2.1KDW2z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi wewnętrzne jako dojazdy.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:

1) dla drogi2.1-2.4KDW1– 6 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

2) dla drogi2.1KDW2– 8 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

3. Drogi powinny mieć zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostępność.

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg wewnętrznych dopuszcza się:

1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z drogami,

2) istniejące cieki i rowy na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość ich przepływu,

3) zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 33. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu:

1) dla terenów2.1-2.12MN1, 2.1-2.2MN2, 2.1-2.8MN3, 2.1-2.3MN4– w wysokości 30%,słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »