| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/404/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
§ 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.).
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bobrowniki.
2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Zwolnienie może być przyznane najwyżej jeden raz.
4. Zwolnienie przysługuje przez okres dwóch lat.
§ 3. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się:
1) jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Bobrowniki;
2) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a do h rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.);
3) w stosunku do nieruchomości zajętych na: stacje paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlową detaliczną oraz działalność handlową hurtową, działalność gastronomiczną, działalność hotelarską;
4) do nieruchomości lub ich części korzystających z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w tej sprawie.
§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §2 przysługuje jeżeli:
a) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy - w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego nie więcej niż 5 pracowników,
b) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy - w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego nie więcej niż 50 pracowników,
c) utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy - w przypadku pozostałych przedsiębiorców.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3, przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest wyższa od kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości.
3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć roczne koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.
§ 5. 1. Podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku, o którym mowa w §2, po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy,
2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności przedsiębiorcy,
3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez okres 2 lat,
4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę u danego przedsiębiorcy.
3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, podzielony będzie przez ilość dni w miesiącu.
§ 6. 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:
1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy:
a) wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,
c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; zakres informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
d) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub za okres prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku, gdy przedsiębiorca działa krócej niż 3 lata - sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e) informacji dotyczących planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa w niniejszej uchwale,
2) po utworzeniu nowych miejsc pracy (w ciągu miesiąca od ich utworzenia):
a) oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
§ 7. 1. Podatnik korzystający ze zwolnienia określonego na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do:
1) przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku w okresie zwolnienia:
a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 5ust. 1pkt 4;
b) informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA;
c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt 3;
d) wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia;
e) przedkładania na żądanie udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych do oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy,
3) pisemnego powiadamiania o utracie warunków do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę,
4) pisemnego powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem,
5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia nowych pracowników, o których mowa w §4 ust. 3.
2. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwą informację o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 8. Utrata nabytego prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, tj. w przypadku:
1) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w §7 ust. 1 pkt. 1 a- 1 c;
2) nieutrzymania stanu zatrudnienia, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 2 i 3;
3) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis.
§ 9. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części - poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXX/404/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »