| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2013 poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/303/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój

Rada Gminy Rudnik stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik”, uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój o powierzchni 47,05 ha, zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Podstawowym celem planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju wsi Gamów.

2. Załącznikami do planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) kapliczki znajdujące się w ewidencji zabytków;

5) granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;

6) zabytki archeologiczne wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

7) zabytki archeologiczne o nieznanej lub niepewnej lokalizacji;

8) ślad osadniczy;

9) pas izolujący teren cmentarza;

10) przeznaczenie terenów i odpowiadający im symbol.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu stanowią informację i uwzględniają przepisy odrębne:

1) zabytek wpisany do rejestru zabytków;

2) stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405.);

2) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynku w tym poddasze użytkowe;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynku (w stanie wykończonym), mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej (parteru) lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

6) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

7) usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć usługi dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, kościołów, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;

8) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

9) terenowych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia sportowe nie należące do zorganizowanego kompleksu sportowego, ale znajdujące się w wolnej przestrzeni lub stanowiące wyposażenie wytyczonego szlaku dla celów prozdrowotnych np. ścieżki zdrowia;

10) pasie izolującym teren cmentarza – należy przez to rozumieć wyznaczony na rysunku planu pas o szerokości 50 m i 150 m, określający strefę izolującą teren cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oraz odpowiadające im symbole użyte w uchwale i na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej C1MN – C19MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej C1MW;

3) teren zabudowy usługowej C1U;

4) tereny zabudowy usługowej - usługi użyteczności publicznej C1UP – C2UP;

5) tereny usług sportu i rekreacji C1US – C2US;

6) tereny rolnicze C1R – C9R;

7) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych C1RU;

8) tereny zabudowy zagrodowej C1RM – C17RM;

9) teren zieleni parkowej C1ZP;

10) teren cmentarza C1ZC;

11) tereny wód powierzchniowych C1WS – C2WS;

12) teren drogi publicznej klasy lokalnej C1KDL;

13) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej C1KDD – C14KDD;

14) teren urządzeń specjalnych i obiektów specjalnych – Ochotniczej Straży Pożarnej C1IS.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) obowiązek lokalizacji nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej możliwość ich lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza określonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej poza określonymi liniami zabudowy możliwość remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków pod warunkiem, że nie spowoduje to przybliżenia żadnego z elementów budynku do linii rozgraniczających dróg;

4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 1;

5) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m od strony dróg i terenów publicznych;

6) dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących towarzyszących:

a) zabudowie zagrodowej:

- maksymalną wysokość 10 m,

- dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

b) zabudowie mieszkaniowej:

- maksymalną wysokość 4 m,

- dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

7) zakaz stosowania elewacji typu „siding” z tworzyw sztucznych i blach, dla zabudowy mieszkaniowej;

8) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg;

9) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu niższym niż 15kV z dopuszczeniem możliwości budowy napowietrznych linii niskiego napięcia z jednoczesnym przeznaczeniem dla potrzeb oświetlenia ulicznego;

10) możliwość skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

11) określone w ustaleniach szczegółowych ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury z zakresu łączności.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami:

a) C1MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b) C1MN – C19MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) C1RM – C17RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

d) C1UP, C2UP – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

3) pas izolujący teren cmentarza.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, rozpoczęcie ratowniczych badań wykopaliskowych i postępowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków:

1) kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny, wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A/Op-621/ 59 - znajdujący się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C2UP;

2) stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu datowane na epokę neolitu, wpisane do rejestru zabytków pod numerem C/1753/90/98 z 31.12.1998- znajdujące się w północno-zachodniej części wsi, około 100 metrów na południowy-wschód od wylotu ze wsi drogi polnej Gamów-Sławienko.

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych znajdujących się w ewidencji zabytków:

1) kapliczka słupowa z rzeźbą św. Jana Nepomucena przy ul. Długiej 24;

2) kapliczka szafkowa przy ul. Długiej 63;

3)

4) kapliczka cmentarna przy ul. Długiej;

5) kapliczka domkowa przy ul. Długiej 36;

6) kapliczka przy ul. Długiej 40;

7) kapliczka domkowa przy ul. Długiej 33.

4. Dla zabytków nieruchomych wyznaczonych w ust. 2 i 3 ustala się:

1) restaurację i przebudowę techniczną obiektów;

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych;

3) podczas remontu i przebudowy obiektów zabytkowych stosowanie materiałów naturalnych, takich jak: kamień, cegła, drewno;

4) zakaz lokalizacji reklam na obiektach zabytkowych.

5. Ustala się strefę "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na rysunku planu.

6. Dla strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się:

1) możliwość realizacji nowych obiektów z zastrzeżeniem dostosowania gabarytów i wysokości do skali obiektów zabytkowych;

2) wszelkie prace związane z budową, rozbudową i nadbudową należy prowadzić w sposób mający na celu zachowanie głównych parametrów budynku, takich jak: bryła, wysokość, nachylenie dachu, czy jego układ;

3) nakaz stosowania stolarki okiennej o pierwotnym podziale;

4) zakaz ocieplania budynków w sposób mogący powodować zasłonięcie lub zniszczenie detali architektonicznych;

5) nakaz utrzymania istniejących podziałów elewacji w przypadku prowadzenia budowy lub innych robót budowlanych;

6) przy budowie, rozbudowie i nadbudowie należy dążyć do stosowania materiałów zgodnych z historycznymi;

7) w przypadku prac remontowych przy obiektach zabytkowych należy dążyć do przywrócenia ich pierwotnego wyglądu.

7. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu:

1) Nr 4, Nr obszaru AZP: 101-39 (ślad osadniczy; neolit, kultura łużycka, średniowiecze, pradzieje),

2) Nr 6, Nr obszaru AZP: 101-39 (ślad osadniczy; neolit, kultura łużycka, średniowiecze, pradzieje),

3) Nr 10, Nr obszaru AZP: 101-39 (ślad osadniczy; neolit, średniowiecze, pradzieje),

4) Nr 13, Nr obszaru AZP: 101-39 (ślad osadniczy; pradzieje),

5) Nr 18, Nr obszaru AZP: 101-39 (ślad osadniczy; pradzieje) wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

8. Dla zabytków archeologicznych wyznaczonych w ust. 7, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na prowadzeniu prac ziemnych z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

§ 8. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się realizację oświetlania i obiektów małej architektury w oparciu o spójne gabaryty i kolorystykę.

2. W przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego ustala się obowiązek uwzględnienia rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

§ 9. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) wielkość działki nie mniejszą niż 1000 m²,

2) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 18 m;

2. Przy podziale nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, ustala się zasadę podziału prostopadle oraz równolegle do ulicy, od której znajduje się front działki, z możliwością odstępstwa:

1) nie więcej niż 10o ;

2) w przypadku gdy warunki terenowe lub istniejący podział uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.

3. W planie nie określa się obszarów objętych procedurą scalania i podziału nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się zakaz zabudowy i grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 5 m od cieków wodnych.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwiają takie prowadzenie;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z istniejącej i projektowanej sieci poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych,

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych z zapewnionym dostępem do drogi publicznej;

c) nakaz skablowania remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia nie przeznaczonych równocześnie dla potrzeb oświetlenia ulicznego;

3) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną:

a) z istniejącej i projektowanej sieci przy dopuszczeniu rozbudowy istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową,

b) jako inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) zaopatrzenie w gaz:

a) z sieci gazowej,

b) ze zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych;

5) zaopatrzenie w ciepło:

a) z sieci cieplnej,

b) z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%;

6) zaopatrzenie w wodę:

a) poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,

b) poprzez indywidualne ujęcia wody wyłącznie do czasu rozbudowy gminnej sieci wodociągowej,

c) poprzez istniejące studnie kopane i płytkie studnie wiercone jako źródła wody dla celów porządkowych i gospodarczych;

7) odprowadzanie ścieków:

a) poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) dla budynków nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji, chyba, że z ustaleń planu wynika inaczej,

c) do przydomowych oczyszczalni ścieków, chyba, że z ustaleń planu wynika inaczej;

8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) do sieci kanalizacji deszczowej i rowów,

b) niezanieczyszczonych do gruntu,

c) powierzchniowo z dachów budynków oraz zagospodarowanie ich na działce poprzez infiltrację do warstw wodonośnych gruntu, a w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni terenu biologicznie czynnego działki dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych na terenie działki;

9) w zakresie gospodarowania odpadami zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy.

2. W zakresie systemu komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przyległych dróg publicznych i niepublicznych;

2) możliwość realizacji ciągów pieszo-jezdnych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6 m wraz z placami do zawracania na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w liczbie:

a) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m² powierzchni użytkowej usług za wyjątkiem usług sportu i rekreacji, oświaty i użyteczności publicznej,

b) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej,

c) nie mniejszej niż 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

d) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 150 m² powierzchni użytkowej usług sportu i rekreacji oraz usług użyteczności publicznej i oświaty,

§ 12. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów, na zasadach określonych w planie, dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane decyzje i pozwolenia.

§ 13. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1MN – C19MN ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych;

2) możliwość realizacji usług nieuciążliwych, zlokalizowanych w parterach budynków lub w samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w ramach jednej działki.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% działki budowlanej;

6) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, z zastrzeżeniem § 5.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 16 m, z zastrzeżeniem § 5.

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,08;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy płaskie lub o nachyleniu połaci od 30º do 45º, z zastrzeżeniem § 5.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się obiekty handlu detalicznego.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1UP – C2UP ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej – usługi użyteczności publicznej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12 metrów;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej.

3. Dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w ust. 2 wysokości i kształtu dachu dla istniejącej dominanty widokowej w postaci budynku kościoła.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1US - C2US ustala się przeznaczenie: tereny usług sportu i rekreacji.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą terenów sportowych.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 m;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1R – C9R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy niezwiązanej z produkcją rolniczą.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1RU ustala się przeznaczenie: teren obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 15 m;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,8;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki budowlanej;

6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1RM – C17RM ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

2) możliwość realizacji usług nieuciążliwych, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych lub samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynków zagrodowych w ramach działki.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większą niż 12m, z zastrzeżeniem § 5;

2) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1;

3) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,04;

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki;

5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki;

6) dachy płaskie i jednospadowe oraz dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, z zastrzeżeniem § 5.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1ZP ustala się przeznaczenie: teren zieleni parkowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji placów wraz z obiektami małej architektury;

2) możliwość lokalizacji terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70 % powierzchni terenu.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1ZC, ustala się przeznaczenie: teren cmentarza.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, ciągów pieszych, urządzeń infrastruktury technicznej;

2) możliwość lokalizacji usług związanych z cmentarzem;

3) możliwość lokalizacji parkingów;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 6 metrów;

5) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,4;

6) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1;

7) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10 % powierzchni terenu.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1WS – C2WS ustala się przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację mostów i przepraw.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 11 m do 13 m jak na rysunku planu.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1KDD – C14KDD ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 13 m jak na rysunku planu.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1IS ustala się przeznaczenie: teren urządzeń specjalnych i obiektów specjalnych – Ochotnicza Straż Pożarna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) możliwość lokalizacji usług publicznych i gastronomii;

2) możliwość lokalizacji parkingów;

3) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego ustępu;

4) maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 0,7;

5) minimalną intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,2;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 5 % powierzchni terenu;

7) dopuszczenie stosowania dominant o wysokości maksymalnej 20 m.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek Planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.

W związku z brakiem nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz zprognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/240/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) Rada Gminy Rudnik rozstrzyga co następuje:

1) Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

a) modernizacja, przebudowa i budowa dróg publicznych;

b) budowa, modernizacja i przebudowa w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia.

2) Realizacja inwestycji, o których mowa w ust. 1 wynika z wieloletniego planu inwestycji. Powyższe inwestycje mogą być finansowane z środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik


Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »