| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV.301.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę118 246,14 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

165 925,01

47 678,87

Dz.

Treść

600

Transport i łączność

13 678,87

Dochody majątkowe

13 678,87

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13 678,87

700

Gospodarka mieszkaniowa

32 900,00

Dochody majątkowe

32 900,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

32 900,00

758

Różne rozliczenia

4 192,00

Dochody bieżące

4 192,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 192,00

801

Oświata i wychowanie

31 892,26

34 000,00

Dochody majątkowe

31 892,26

34 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

34 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

31 892,26

852

Pomoc społeczna

23 802,75

Dochody bieżące

23 802,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 802,75

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00

926

Kultura fizyczna

73 138,00

Dochody majątkowe

73 138,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

73 138,00

§ 2. Zmniejszyć  wydatki budżetu gminy Strumień na 2013 r. o kwotę137 247,66 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

118 246,14

255 493,80

Dz.

Rozdział

Treść

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 192,00

75414

Obrona cywilna

4 192,00

Wydatki bieżące

4 192,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 192,00

852

Pomoc społeczna

23 802,75

85206

Wspieranie rodziny

19 802,75

Wydatki bieżące

19 802,75

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 802,75

85216

Zasiłki stałe

4 000,00

Wydatki bieżące

4 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 113,39

255 493,80

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

17 113,39

255 493,80

Wydatki majątkowe

17 113,39

255 493,80

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

17 113,39

255 493,80

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

17 113,39

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie

255 493,80

926

Kultura fizyczna

73 138,00

92601

Obiekty sportowe

73 138,00

Wydatki majątkowe

73 138,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

73 138,00

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

73 138,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

831 486,84

831 486,84

600

Transport i łączność

421 214,84

466 214,84

60016

Drogi publiczne gminne

421 214,84

466 214,84

Wydatki majątkowe

421 214,84

466 214,84

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

421 214,84

466 214,84

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne

416 214,84

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - unijne

257 779,04

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - współfinansowanie

113 435,80

Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kościelnej w Zbytkowie

50 000,00

Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie

50 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 400,00

224 400,00

70095

Pozostała działalność

9 400,00

224 400,00

Wydatki majątkowe

9 400,00

224 400,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 400,00

224 400,00

Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie - własne

34 400,00

Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie - unijne

190 000,00

Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie – współfinansowanie

9 400,00

750

Administracja publiczna

7 872,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 872,00

Wydatki bieżące

7 872,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 872,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-unijne

5 904,00

Pozostałe wydatki - unijne

1 968,00

Projekt „Echo Strumienia”

7 872,00

801

Oświata i wychowanie

145 000,00

80101

Szkoły podstawowe

115 000,00

Wydatki majątkowe

115 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

115 000,00

Modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu

95 000,00

Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego

20 000,00

80110

Gimnazja

30 000,00

Wydatki bieżące

30 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30 000,00

Pozostałe wydatki - unijne

30 000,00

Projekt „Ekoodpowiedzialni”

30 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

175 000,00

140 872,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

145 000,00

30 000,00

Wydatki majątkowe

145 000,00

30 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

145 000,00

30 000,00

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

145 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie

30 000,00

90002

Gospodarka odpadami

110 872,00

Wydatki bieżące

110 872,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

110 872,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

Wydatki majątkowe

30 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

Oświetlenie ulicy Zebrzydowickiej w Pruchnej

30 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 000,00

92195

Pozostała działalność

45 000,00

Wydatki bieżące

45 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

45 000,00

Pozostałe wydatki - unijne

45 000,00

Projekt „Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko – słowackim”

45 000,00

926

Kultura fizyczna

28 000,00

92695

Pozostała działalność

28 000,00

Wydatki bieżące

28 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

28 000,00

Pozostałe wydatki - unijne

28 000,00

Projekt „Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolný Hričov i gminie Krasňany”

28 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 39 829 360,60 zł,

wydatki              43 477 572,60 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 648 212,00 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 136 810,20 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 111 401,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.301.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.301.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV.301.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »