| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/649/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

Na podstawie art. 7, pkt. 9 i art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust.1, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 0150/433/2000 z dnia 25 maja 2000 roku Rady Miasta w Tychach w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach” oraz Uchwała Nr 0150/661/2001 Rady Miasta w Tychach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie samorządowej instytucji kultury – „Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach”, (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 46, poz. 1150) oraz Uchwała Nr 0150/XXII/451/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie samorządowej instytucji kultury – „Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 67, poz. 2034)

§ 4

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/649/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2013 r.

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr 29/198 PMRN w Tychach z dnia 9 sierpnia 1956 roku i działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 642),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594),

4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595),

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330),

7. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Tychy.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom statutowym.

3. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 3

Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Tychy.

§ 4

1. Biblioteka posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 1.

3. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą „MBP Tychy”.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Tychy.

§ 6

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 7

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 8

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta, a w otoku nazwę Biblioteki.

R O Z D Z I A Ł I I

Cele i zadania Biblioteki

§ 9

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

§ 10

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu.

2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych.

3. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

5. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej.

6. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz rozpoznawanie potrzeb w tym zakresie.

7. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa.

9. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

10. Prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

11. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych technologii.

§ 11

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

R O Z D Z I A Ł I I I

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 12

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza całokształtem jej działalności i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tychy, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 13

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 14

1. W Bibliotece może być tworzone Kolegium, które jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora.

2. Skład i tryb działania Kolegium określi regulamin organizacyjny Biblioteki.

§ 15

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy nadane przez dyrektora Biblioteki.

§ 16

1. W skład Biblioteki wchodzi biblioteka centralna w Tychach przy ul. Wyszyńskiego 27 i filie biblioteczne, których wykaz wraz z zakresem działania stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

2. Biblioteka centralna realizuje cele i zadania, o których mowa w rozdziale II Statutu dla całego miasta.

3. Filie biblioteczne realizują cele i zadania określone w Załączniku nr 1 do Statutu, w rejonie bezpośredniej obsługi lub dla określonych grup użytkowników.

§ 17

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Tychy oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

§ 18

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 19

Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki - w tym filii bibliotecznych - może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Tychy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł I V

Zasady gospodarki finansowej i źródła finansowania

§ 20

1. Biblioteka - jako instytucja kultury - prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących przepisach.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

3. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.

4. Biblioteka może zbywać środki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

6. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.

§ 21

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

5) środki otrzymane z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 22

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 23

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 24

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

§ 25

1. Dyrektor dokonuje w imieniu Biblioteki czynności prawnych, w tym składa oświadczenia woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i finansowych.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.

R O Z D Z I A Ł V

Postanowienia końcowe

§ 26

Statut Biblioteki nadaje Rada Miasta Tychy.

§ 27

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Załącznik Nr 1 do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

WYKAZ FILII
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH
WRAZ Z ZAKRESEM ICH DZIALANIA

1. Filia Nr 1

Plac św. Anny 3B

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

2. Filia Nr 2 dla dzieci i młodzieży

Plac św. Anny 1A

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

3. Filia Nr 3

ul. Batorego 9

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

4. Filia Nr 4

ul. Czysta 27

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

5. Filia Nr 5

ul. Dąbrowskiego 5

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

6. Filia Nr 6

ul. Edukacji 64

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

7. Filia Nr 7 dla dzieci i młodzieży

Aleja Niepodległości 110

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

8. Filia Nr 9 szpitalna

ul. Edukacji 102

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych w szczególności pacjentom i personelowi szpitala, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

9. Filia Nr 10

ul. Przejazdowa 8

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

10. Filia Nr 11

ul. Kopernika 3

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

11. Filia Nr 12

ul. Zaręby 31A

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

12. Filia Nr 13

ul. Dmowskiego 33

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

13. Filia Nr 14

ul. Armii Krajowej 105

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

14. Filia Nr 15

ul. Narcyzów 24

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

15. Filia Nr 18

ul. Konfederatów Barskich 17-19

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »