| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/649/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

Na podstawie art. 7, pkt. 9 i art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust.1, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 0150/433/2000 z dnia 25 maja 2000 roku Rady Miasta w Tychach w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach” oraz Uchwała Nr 0150/661/2001 Rady Miasta w Tychach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie samorządowej instytucji kultury – „Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach”, (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 46, poz. 1150) oraz Uchwała Nr 0150/XXII/451/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie samorządowej instytucji kultury – „Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 67, poz. 2034)

§ 4

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/649/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2013 r.

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr 29/198 PMRN w Tychach z dnia 9 sierpnia 1956 roku i działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 642),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594),

4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595),

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330),

7. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Tychy.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom statutowym.

3. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 3

Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Tychy.

§ 4

1. Biblioteka posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 1.

3. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą „MBP Tychy”.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Tychy.

§ 6

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 7

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 8

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta, a w otoku nazwę Biblioteki.

R O Z D Z I A Ł I I

Cele i zadania Biblioteki

§ 9

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

§ 10

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu.

2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych.

3. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

5. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej.

6. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz rozpoznawanie potrzeb w tym zakresie.

7. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa.

9. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

10. Prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

11. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych technologii.

§ 11

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

R O Z D Z I A Ł I I I

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 12

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza całokształtem jej działalności i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tychy, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 13

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 14

1. W Bibliotece może być tworzone Kolegium, które jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora.

2. Skład i tryb działania Kolegium określi regulamin organizacyjny Biblioteki.

§ 15

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy nadane przez dyrektora Biblioteki.

§ 16

1. W skład Biblioteki wchodzi biblioteka centralna w Tychach przy ul. Wyszyńskiego 27 i filie biblioteczne, których wykaz wraz z zakresem działania stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

2. Biblioteka centralna realizuje cele i zadania, o których mowa w rozdziale II Statutu dla całego miasta.

3. Filie biblioteczne realizują cele i zadania określone w Załączniku nr 1 do Statutu, w rejonie bezpośredniej obsługi lub dla określonych grup użytkowników.

§ 17

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Tychy oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

§ 18

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 19

Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki - w tym filii bibliotecznych - może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Tychy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł I V

Zasady gospodarki finansowej i źródła finansowania

§ 20

1. Biblioteka - jako instytucja kultury - prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących przepisach.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

3. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.

4. Biblioteka może zbywać środki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

6. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.

§ 21

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

5) środki otrzymane z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 22

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 23

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 24

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

§ 25

1. Dyrektor dokonuje w imieniu Biblioteki czynności prawnych, w tym składa oświadczenia woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i finansowych.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.

R O Z D Z I A Ł V

Postanowienia końcowe

§ 26

Statut Biblioteki nadaje Rada Miasta Tychy.

§ 27

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Załącznik Nr 1 do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

WYKAZ FILII
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH
WRAZ Z ZAKRESEM ICH DZIALANIA

1. Filia Nr 1

Plac św. Anny 3B

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

2. Filia Nr 2 dla dzieci i młodzieży

Plac św. Anny 1A

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

3. Filia Nr 3

ul. Batorego 9

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

4. Filia Nr 4

ul. Czysta 27

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

5. Filia Nr 5

ul. Dąbrowskiego 5

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

6. Filia Nr 6

ul. Edukacji 64

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

7. Filia Nr 7 dla dzieci i młodzieży

Aleja Niepodległości 110

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych w szczególności dla dzieci i młodzieży, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

8. Filia Nr 9 szpitalna

ul. Edukacji 102

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych w szczególności pacjentom i personelowi szpitala, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

9. Filia Nr 10

ul. Przejazdowa 8

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

10. Filia Nr 11

ul. Kopernika 3

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

11. Filia Nr 12

ul. Zaręby 31A

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

12. Filia Nr 13

ul. Dmowskiego 33

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

13. Filia Nr 14

ul. Armii Krajowej 105

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

14. Filia Nr 15

ul. Narcyzów 24

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

15. Filia Nr 18

ul. Konfederatów Barskich 17-19

wypożyczanie i udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »