| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/650/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.), po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do wymogu art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póżn. zm. ), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Z budżetu Miasta Tychy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Tychy i nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, z uwagi na ich znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta Tychy.

3. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

§ 2

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 115,

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

2. Dotacja z budżetu Miasta Tychy może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Tychy oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę zadania.

4. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (Dz.U. UE 379 z 28.12.2006 r.).

5. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 3

1. W celu zapewnienia jawności gospodarowania środkami publicznymi, Prezydent Miasta Tychy informował będzie w formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta Tychy o fakcie przyjmowania wniosków i terminów ich składania, jak również o przyznanych kwotach dotacji.

2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski w terminie do 30 września każdego roku na prace lub roboty przy zabytku planowane do realizacji w roku następnym po roku złożenia wniosku.

3. Wnioski o przyznanie dotacji celowej składane są do Prezydenta Miasta Tychy, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

4. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację powinien zawierać:

1) nazwę zadania,

2) dane o zabytku, którego dotyczy wniosek (adres, nazwa zabytku, numer rejestru zabytku), a w przypadku zabytków ruchomych miejsce przechowywania zabytku,

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

5) określenie zakresu prac lub robót oraz celowości ich wykonania,

6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, określenie udziału środków własnych na realizację prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację,

7) określenie terminu realizacji prac lub robót,

8) informację o wnioskach o udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych organów udzielających dotacji,

9) informacje o uzyskanych pozwoleniach na planowane prace lub roboty,

10) wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat z określeniem wysokości poniesionych kosztów i określenia źródeł ich finansowania,

11) oświadczenie o VAT, jako koszcie kwalifikowanym.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji winny być dołączone następujące dokumenty:

1) kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

2) aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na prowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy to nie oni są wnioskodawcami,

4) kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,

5) kserokopia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, będących przedmiotem wniosku o dotację,

6) w przypadku zabytków nieruchomych projekt i kserokopia pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotacje,

7) w przypadku zabytków ruchomych program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotacje,

8) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,

9) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,

10) w przypadku przedsiębiorców podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć:

a) wszelkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

c) w zakresie pozostałych informacji - dane wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis."

6. Wnioski złożone po terminie określonym w § 3 ust. 2 lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

7. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji celowej Prezydent Miasta Tychy powołuje Komisję, której skład określa w drodze zarządzenia.

8. Na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 5 Komisja dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym, wstępnej kwalifikacji wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę na prace mogące być przedmiotem dotacji, a także sporządza opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji przedstawioną później Komisji.

9. Komisja dokonuje oceny zweryfikowanych wniosków uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku i jego znaczenie dla miasta,

2) dostępność i znaczenie zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

3) promowanie kultury oraz historii miasta,

4) zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań miasta w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

5) stan zachowania obiektu,

6) fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie,

7) wysokość zaangażowanych środków własnych,

8) możliwości finansowe miasta.

10. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Tychy protokół z jej posiedzenia wraz z wykazem zawierającym propozycje dofinansowania.

11. Po rozpatrzeniu wniosków Komisji, Prezydent Miasta Tychy składa stosowny projekt uchwały Rady Miasta Tychy.

§ 4

1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta Tychy na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszej uchwale.

2. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji wieloletniej, w przypadku etapowania zadania, która może być udzielona na czas nie dłuższy niż okres realizacji zadania z uwzględnieniem jej w Wieloletniej Prognozie Finansowej z określeniem wysokości dotacji na każdy rok budżetowy.

3. Po uchwaleniu budżetu Miasta Tychy przyznanie dotacji następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Tychy, w której określa się nazwę podmiotu, zakres prac lub robót oraz kwotę przyznanej dotacji.

4. Zasady przekazania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania reguluje pisemna umowa zawarta pomiędzy Miastem Tychy, a podmiotem dotowanym.

5. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać:

1) zakres planowanych prac lub robót oraz termin realizacji zadania,

2) wysokość przyznanej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności,

3) sposób i termin weryfikacji realizacji zadania,

4) warunki, sposób i termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

5) tryb nadzoru nad wykonywanym zadaniem,

6) zobowiązanie podmiotu do wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji celowej z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości,

7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na zabytku informacji o udzieleniu przez Miasto Tychy dotacji na prace lub roboty przy zabytku w trakcie ich prowadzenia,

8) w przypadku przyznania dotacji na remont elewacji, zobowiązanie podmiotu dotowanego do uporządkowania umieszczonych na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów stosownie do obowiązujących przepisów,

9) obowiązanie podmiotu dotowanego do nie zbywania zabytku odnowionego w ramach przyznanej dotacji celowej, w ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji.

6. Przekazanie dotacji celowej na wykonanie prac lub robót następuje:

1. w całości – po zakończeniu całego zadania, na które została przyznana dotacja i weryfikacji prawidłowości realizacji zadania,

2. w przypadku przyznania dotacji do wysokości 100% na pisemny wniosek dotowanego – w dwóch częściach , pierwszej, po podjęciu prac lub robót określonych w 3, w wysokości nie większej niż 50% udzielonej , - drugiej, po zakończeniu prac lub robót na które została przyznana dotacja i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

7. Dotowany składa w sposób i w terminach określonych w umowie sprawozdanie z wykonania prac lub robót Prezydentowi Miasta Tychy, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

8. Podstawą wypłacenia dotacji będzie protokół sporządzony z odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim.

9. Dotowany w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później jak do 15 grudnia danego roku, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania wraz z niezbędnymi dokumentami.

10. Do sprawozdania, o którym mowa §4 ust.7, Dotowany dołącza następujące dokumenty:

1) Kserokopie rachunków lub faktur świadczących o poniesionych przez Dotowanego nakładów na wykonanie zadania wraz z przedstawieniem do wglądu ich oryginałów, na których powinien znaleźć się zapis: „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Tychy zgodnie z umową nr …….”

2) Kosztorys powykonawczy oraz obmiar wykonanych prac lub robót,

3) Dokumentację fotograficzną po zrealizowaniu prac lub robót,

4) Kserokopię protokołu sporządzonego z odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim.

11. Dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w realizację zadania, na które została udzielona dotacja, w każdej fazie prac oraz po ich zakończeniu.

§ 5

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy o której mowa w § 4 ust.4, wzór sprawozdania, którym mowa w § 4 ust.6 określone zostaną w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Tychy Nr XII/236/11 z dnia 27 października 2011 r.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »