| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 247/XVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013r.

dotycząca uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

dotycząca: uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląskaw częścidotyczącej § 4 tiret pierwsze dotyczącej powierzenia funkcji inkasentów opłaty targowej dzierżawcom targowisk – z powodu niespełnienia wymogu jednoznacznego określenia inkasentów opłaty targowej - czym naruszono art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 maja 2013 roku.

W dniu 20 czerwca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 232/XV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Ruda Śląska. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności w części badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta ustaliła dzienne stawki opłaty targowej, zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określiła inkasentów opłaty targowej. Zgodnie z § 4 tiret pierwsze badanej uchwały określono inkasentów opłaty targowej w następujący sposób: „na targowiskach zorganizowanych stałych: dzierżawców targowisk”.

Stosownie do postanowień art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Uwzględniając powyższe, określenie inkasentów winno nastąpić, w ocenie Kolegium Izby, poprzez imienne wskazanie osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych.

Niemożliwe jest bowiem określenie w inny sposób inkasenta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak poprzez wskazanie imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej i jednostki organizacyjnej. Tylko imiennie wskazany przez Radę Miasta, a więc możliwy do zidentyfikowania podmiot, nabywa bowiem status inkasenta i tym samym wchodzi, w określone ustawą Ordynacja podatkowa, obowiązki i uprawnienia. Inkasent nie może być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmiotem, ani dla organu podatkowego, ani dla osoby dokonującej sprzedaży na targowisku, od której inkasent pobiera opłatę targową. Określony w § 4 tiret pierwsze badanej uchwały inkasent, musiałby okazywać się przed organem podatkowym, a przede wszystkim przed osobami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty targowej, umową dzierżawy terenu, na którym zorganizowane jest targowisko, gdyż tylko z tego tytułu wywodziłoby się jego prawo do pełnienia funkcji inkasenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska w części dotyczącej § 4 tiret pierwsze.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Ruda Śląska przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »