| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 247/XVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013r.

dotycząca uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

dotycząca: uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląskaw częścidotyczącej § 4 tiret pierwsze dotyczącej powierzenia funkcji inkasentów opłaty targowej dzierżawcom targowisk – z powodu niespełnienia wymogu jednoznacznego określenia inkasentów opłaty targowej - czym naruszono art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 maja 2013 roku.

W dniu 20 czerwca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 232/XV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Ruda Śląska. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności w części badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta ustaliła dzienne stawki opłaty targowej, zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określiła inkasentów opłaty targowej. Zgodnie z § 4 tiret pierwsze badanej uchwały określono inkasentów opłaty targowej w następujący sposób: „na targowiskach zorganizowanych stałych: dzierżawców targowisk”.

Stosownie do postanowień art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Uwzględniając powyższe, określenie inkasentów winno nastąpić, w ocenie Kolegium Izby, poprzez imienne wskazanie osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych.

Niemożliwe jest bowiem określenie w inny sposób inkasenta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak poprzez wskazanie imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej i jednostki organizacyjnej. Tylko imiennie wskazany przez Radę Miasta, a więc możliwy do zidentyfikowania podmiot, nabywa bowiem status inkasenta i tym samym wchodzi, w określone ustawą Ordynacja podatkowa, obowiązki i uprawnienia. Inkasent nie może być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmiotem, ani dla organu podatkowego, ani dla osoby dokonującej sprzedaży na targowisku, od której inkasent pobiera opłatę targową. Określony w § 4 tiret pierwsze badanej uchwały inkasent, musiałby okazywać się przed organem podatkowym, a przede wszystkim przed osobami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty targowej, umową dzierżawy terenu, na którym zorganizowane jest targowisko, gdyż tylko z tego tytułu wywodziłoby się jego prawo do pełnienia funkcji inkasenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska w części dotyczącej § 4 tiret pierwsze.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Ruda Śląska przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »