| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 252/XVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie:uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościw częścidotyczącej:

- § 1 pkt 1 od słów „ i nr 2 do niniejszej uchwały”,

- § 1 pkt 2,

- części C.I pkt 1 załącznika nr 1 oraz uzasadnienia różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych

- części D załącznika nr 1 od słów „Punkt, z którego wywożone są odpady…”

z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:

- określeniu odrębnego wzoru deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej

- zamieszczeniu elementów niezwiązanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 czerwca 2012 roku. W dniu 20 czerwca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 234/XV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności w części ww. uchwały Rady Miasta Racibórz.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

W badanej uchwale Rada Miasta postanowiła m. in. o określeniu dwóch wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W załączniku nr 1 Rada Miasta określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast w załączniku nr 2 Rada Miasta ustaliła odrębny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej.

W części C I wzoru deklaracji określonej w załączniku nr 1 w punkcie 1 Rada postanowiła o zamieszczeniu informacji o ilości zameldowanych osób według ewidencji dostępnej w zasobach organu (wypełnianej przez Urząd Miasta), natomiast w punkcie 2 mieszkańcy deklarowaliby ilość zamieszkałych osób na terenie danej nieruchomości. Ponadto w punkcie tym Rada Miasta postawiła wymóg uzasadnienia różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczba osób faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomości.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach powyższe postanowienia uchwały Rady Miasta Racibórz w sposób istotny naruszają przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

W ocenie Kolegium wymóg wyjaśnienia różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a ilością osób faktycznie zamieszkałych nie znajduje oparcia w podstawie prawnej podjętej uchwały. Żaden ze wskazanych w niej przepisów - w szczególności cyt. art. 6n ww. ustawy - nie daje możliwości nakładania przez organ stanowiący gminy na podmiot składający deklarację obowiązku potwierdzania różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Rozwiązanie zaproponowane przez Radę Miasta Racibórz dotyczące wypełniania deklaracji w części dotyczącej ilości osób zameldowanych przez Urząd Miasta narusza przepis art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zdaniem kolegium brak jest podstaw prawnych do ustalenia odrębnego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy wielorodzinnej. Deklaracja powinna mieć charakter uniwersalny, przepisy bowiem nie przewidują różnicowania deklaracji ze względu na formę zabudowy. Zawartość informacyjna deklaracji służąca do wyliczenia opłaty winna być taka sama dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach powyższe postanowienia wykraczają poza delegację zawartą w art. 6n ust. 1 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolegium stoi bowiem na stanowisku, że każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie i nie może być interpretowane rozszerzająco.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Miasta Racibórz o określeniu odrębnego wzoru deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej oraz zamieszczeniu elementów niezwiązanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do deklaracji o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykracza poza upoważnienie ustawowe i stanowi istotne naruszenie wskazanego w sentencji uchwały art. 6 n ust.1 pkt 1 ustawy stanowiącej o treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło o nieważności w części badanej uchwały Rady Miasta Racibórz.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Racibórz przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »