| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Węgierka Górka; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie partycypowania w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania pn: „ Rozbiórka uszkodzonego mostu "U Drożdżów" w ciągu drogi powiatowej Nr 1436 S Cisiec - dojazd do DK 69 w km 0+239 wraz z budową kładki pieszo - jezdnej w m. Cisiec (w ramach usuwania skutków powodzi w latach: 2001 - 2010)

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2007r. – Dz. U. Nr 19 , poz. 115 z późn. zm. ) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm .), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Powiat Żywieckioświadcza, że:
1) w terminie do dnia 15.12.2013r.Powiat Żywieckizakończy realizację zadania pn:„Rozbiórka uszkodzonego mostu "U Drożdżów" w ciągu drogi powiatowej Nr 1436 S Cisiec - dojazd do DK 69 w km 0+239 wraz z budową kładki pieszo - jezdnej w m. Cisiec”;
2) planowany koszt wykonania zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1 – w zakresie robót budowlanych - będzie wynosił nie więcej niż:2 829.000,00zł brutto; dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowi 80% kosztów zadania , natomiast udział własny jednostki samorządu terytorialnego – 20% kosztów zadania;
3) planowany koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1 ( przyjęty wskaźnik – 1,7% wartości kosztorysowej robót budowlanych ) - będzie wynosił nie więcej niż:48 093,00zł brutto;
3) udział finansowy Powiatu Żywieckiego w realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1, będzie w wysokości nie większej niż kwota:306 946,50zł brutto. Powyższa kwota obejmuje również koszt planowanego nadzoru inwestorskiego zadania - w kwocie nie większej niż:24 046,50zł brutto;

2. Powiat Żywieckiniezwłocznie rozpocznie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1.

3. Powiat Żywieckizobowiązuje się do udostępnienia Gminie Węgierska Górka na jej żądanie do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1.

4. Powiat Żywieckijest zobowiązany udzielićGminie Węgierska Górkawszystkich informacji, dotyczących realizacji zadania, objętego niniejszym porozumieniem.

5. Powiat Żywieckijest zobowiązany powiadomićGminę Węgierska Górkao planowanym terminie odbioru końcowego zadania – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – oraz umożliwić jej przedstawicielowi udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji.

§ 2.

1. W celu dofinansowania kosztów zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1,Gmina Węgierska Górkazobowiązuje się do przekazania na rzeczPowiatu Żywieckiegośrodków finansowych w kwocie nie większej niż:306 946,50zł brutto, co stanowi 50% kosztów udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego, ubiegającej się o dofinansowanie zadania.

2. Strony porozumienia ustalają, iż zakończenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust.1, nastąpi w terminie do dnia 15.12.2013r. W celu rozliczenia wykonanych robótPowiat ŻywieckidostarczyGminie Węgierska Górkauwierzytelnione kserokopie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru końcowego robót.

3. Do czasu rozliczenia całość kosztów zadania sfinansujePowiat Żywiecki.

4. Gmina Węgierska Górkazobowiązuje się do przekazania na rachunek bankowyPowiatu Żywieckiegośrodków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1 - w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego zadania.

5. W razie nie wywiązania się przezGminę Węgierska Górkaz obowiązku przekazania środków finansowych w terminie i kwocie, określonych w §2 ust.1,Powiatowi Żywieckiemuprzysługuje prawo dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 3.

Powiat Żywieckiz tytułu realizacji zadania, objętego porozumieniem, ponosi odpowiedzialność wobecGminy Węgierska Górkai osób trzecich.

§ 4.

Wszelkie zmiany zakresu lub sposobu wykonania zadania powodujące zwiększenie kosztów realizacji zadania wymagają zgody stron porozumienia.

§ 5.

Strony ustalają zgodnie, iż ostateczne rozliczenie zadania, o którym mowa w §1 ust.1 pkt.1, nastąpi w trybie i terminie zgodnym z zasadami, określonymi w Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzonych dnia 15 października 2012 r.”- na podstawie kopii faktur obejmujących całość kosztów realizacji zadania.

§ 6.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1. Powiat Żywieckioświadcza, że czynności związane z realizacją przedmiotowego zadaniabędzie wykonywał w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

2. Powiat Żywieckizapewni udział przedstawicieliGminy Węgierska Górkaw odbiorze robót, wchodzących w zakres zadania realizowanego na podstawie niniejszego porozumienia.

§ 7.

Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy pomiędzy stronami porozumienia są:
- ze stronyPowiatu Żywieckiegogłówny specjalista Anna Mieszczak
- ze stronyGminy Węgierska Górkainsp. ds. inwestycyjnych i budownictwa Adam Tracz

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 9.

Niniejsze Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Porozumienie zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZA POWIAT ŻYWIECKI

ZA GMINĘ WĘGIERSKA GÓRKA

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Piotr Tyrlik


Skarbnik Gminy


Urszula Walaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »