| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/798/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29.05.2012 roku), wobec niewniesienia uwag do projektu planu

Rada Miejska
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004
z dnia 28 września 2004 roku.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje tereny położone w Wapienicy w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Dzwonkowej i Zagajnik, zgodnie z rysunkiem planu, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Użyte na rysunku planu symbole literowe oznaczają:

1) UZ– teren zabudowy usługowej – usługi z zakresu opieki zdrowotnej;

2) Z– teren zieleni;

3) KDP– teren parkingu;

4) KPJ– teren ciągu pieszo-jezdnego.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa ozabudowienależy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków.

§ 5. Zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w § 6 – § 10;

2) ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w § 11 – § 14;

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6. Ogólne warunki zagospodarowania terenów:

1) dopuszcza się małą architekturę i infrastrukturę techniczną;

2) dopuszcza się miejsca do parkowania, z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem Z;

3) dopuszcza się zieleń w każdym z terenów;

4) na terenach znajdujących się w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska Aleksandrowice obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego – nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;

2) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) zakaz odprowadzania ścieków, w tym zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód,

b) nakaz utwardzenia ulic, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń;

3) przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:

a) nakaz ochrony i pielęgnacji istniejących zadrzewień (np. śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych), poza uzasadnionymi przypadkami, o których mowa w lit. b,

b) w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa (np. konieczne wycinki zieleni trwałej) – nakaz podejmowania działań, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą,

c) nakaz wykonania ogrodzeń w sposób umożliwiający przemieszczanie się drobnych dziko żyjących zwierząt, np. płazów;

4) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem – nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych – takich, jak np: ekrany akustyczne, szpalery zieleni, itp. – w przypadku użytkowania terenu w sposób powodujący ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na sąsiednie tereny chronione przed hałasem;

5) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych oraz zakaz realizacji ogrodzeń z wykorzystaniem prefabrykowanych przęseł betonowych,

b) nakaz realizacji elementów informacyjnych takich jak: tablice adresowe naścienne i wolnostojące, moduły informacyjne, pylony z mapami oraz obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej (mebli miejskich) zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej,

c) zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na obszarach oddziaływania skrzyżowań za wyjątkiem urządzeń informacyjnych będących elementami Systemu Informacji Miejskiej,

d) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych,

e) zakaz montażu urządzeń reklamowych emitujących zmienne obrazy świetlne, tj. wyświetlaczy, wolnostojących, na elewacjach i na dachach budynków,

f) zakaz montażu banerów reklamowych, transparentów, plakatów na ogrodzeniach nieruchomości oraz na elewacjach i na dachach budynków,

g) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych przy zachowaniu następujących wytycznych:

- powierzchnia reklamowa tablicy nie może przekraczać 1,5 m,

- nakaz zachowania odległości min. 50 m między urządzeniami z wyjątkiem sytuowania tablic reklamowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obrębie danej nieruchomości,

h) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych wielkoformatowych wolnostojących typu billboard poza pasem drogowym na terenach przyległych do ulic przy zachowaniu następujących wytycznych – zakaz komasacji urządzeń na małej przestrzeni, nakaz zachowania odległości min. 80 m między urządzeniami,

i) dopuszcza się montaż urządzeń reklamowych na elewacjach budynków przy zachowaniu następujących wytycznych:

- dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków,

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej gzymsu 1-go pietra,

- zakaz umieszczania w obrębie bram wejściowych tablic informacyjno-reklamowych wykonanych z różnych materiałów, o zróżnicowanych wielkościach i kolorystyce,

- w obrębie bram wejściowych dopuszcza się montaż zbiorczych nośników przy zachowaniu jednakowych wymiarów poszczególnych tabliczek.

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki – min. 1m2,

2) szerokość frontu działki – min. 0,1 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 0º do 180º.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenu oznaczonego symbolem 147_KDP-01 z ulicy Dzwonkowej,

b) obsługa terenu oznaczonego symbolem 147_UZ-01 z ulicy Dzwonkowej lub z drogi serwisowej zrealizowanej przy przebudowie ulicy Cieszyńskiej do parametrów technicznych drogi klasy G, z zastrzeżeniem lit. c,

c) do czasu przebudowy ulicy Dzwonkowej lub realizacji drogi serwisowej wymienionej w lit. b dopuszcza się możliwość obsługi terenu oznaczonego symbolem 147_UZ-01 z ulicy Cieszyńskiej,

d) nakaz lokalizacji miejsc parkingowych samochodów w obrębie działki budowlanej, zgodnie z § 11 pkt 2 lit. f;

2) dla infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w media i infrastrukturę techniczną – odpowiednio do przeznaczenia terenów,

b) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę oraz budowę.

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od147_UZ-01ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa – usługi z zakresu opieki zdrowotnej,

b) dopuszcza się usługi towarzyszące funkcji określonej w lit. a, w szczególności takie jak: drobny handel detaliczny, usługi gastronomiczne, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 20 % powierzchni użytkowej budynku,

c) zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej oraz innych funkcji nie wymienionych w lit. a, b;

2) szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy:

- od strony ul. Cieszyńskiej – w odległości 16 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem planu,

- od strony ul. Dzwonkowej – w odległości 6 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy:

- minimalna – 0,3,

- maksymalna – 1,4,

e) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m,

f) geometria dachu – dachy jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45º,

g) minimalna liczba utwardzonych miejsc do parkowania – 15 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej,

h) nakaz nasadzenia gęstej zieleni zimozielonej o charakterze izolacyjnym, odpornej na zanieczyszczenia komunikacyjne, w pasie o szerokości min. 1,5 m wzdłuż północnej, południowej i wschodniej granicy terenu.

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem147_Z-01ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń o funkcjach izolacyjnych;

2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy oraz utwardzonych placów i składowisk,

b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem147_KDP-01ustala się:

1) przeznaczenie terenu: parking;

2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy,

b) nakaz nasadzenia gęstej zieleni zimozielonej o charakterze izolacyjnym, odpornej na zanieczyszczenia komunikacyjne, w pasie o szerokości min. 1,5 m wzdłuż południowej granicy terenu.

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem147_KPJ-01ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszo-jezdny;

2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 5 m,

b) nakaz nasadzenia gęstej zieleni zimozielonej o charakterze izolacyjnym, odpornej na zanieczyszczenia komunikacyjne, w pasie o szerokości min. 1,5 m wzdłuż południowej granicy terenu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 16. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/798/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/798/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/798/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »