| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/799/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. DZ. U. z 2013 roku poz. 594), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. poz. 647 z 2012 r.), w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 roku)

Rada Miejska
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren o powierzchni 145,0 ha, położony w Bielsku-Białej, w obrębie Kamienica, pomiędzy ulicami Kaskadową, Antyczną, Jeżynową, potokiem Kamieniczanka, jego dopływem bez nazwy, ulicą Skarpową do ulicy Łowieckiej, granicą lasu, rzeką Wapienicą, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w§4-10;

2) ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w§11-22,

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1) zabudowa – należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków,

2) usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi takie jak: warsztaty (np. samochodowe i rzemieślnicze), myjnie samochodowe, komisy samochodowe, samodzielne funkcje magazynowe i składy, handel hurtowy, usługi rzemieślnicze związane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce drewna, kamienia lub metalu, z wyjątkiem drobnych punktów usługowych (dorabianie kluczy itp.),

3) usługach podstawowych w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców takie jak: handel detaliczny, przychodnie i gabinety lekarskie, salony fryzjerskie oraz kosmetyczne, żłobki oraz kluby dziecięce, punkty usług i napraw (np. szewc, zegarmistrz, krawiectwo), punkty usług bankowych, pocztowych, placówki kulturalno-oświatowe (kluby osiedlowe, punkty biblioteczne, czytelnie), drobne usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze).

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. W zakresie ogólnych warunków przeznaczenia i zagospodarowania terenu ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a) od linii rozgraniczających ulic zbiorczych – 8m,

b) od linii rozgraniczających ulic lokalnych – 6m,

c) od linii rozgraniczających ulic dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszo-rowerowych – 4m;

2) dopuszczenie małej architektury i infrastruktury technicznej,

3) dopuszczenie miejsc do parkowania, z wyjątkiem terenów Z, Z/WS,

4) dopuszczenie zieleni w każdym z terenów,

5) w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących dopuszcza się wyłącznie usługi podstawowe służące zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców,

6) w ramach usług nie dopuszcza się usług uciążliwych.

§ 5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1) ochronę oznaczonych na rysunku planu obiektów o wartościach zabytkowych (ul. Antyczna 34c, ul. Kaskadowa 9, 23c, 37, 51a, 67, 96, ul. Łowiecka 77, 106c, 114c, 162, ul. Łuczników 101, ul. Rysia 18, 31, ul. Skarpowa 56, 64, 88) - poprzez:

a) zakaz przekształceń powodujących obniżenie wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektów i ich bezpośredniego otoczenia,

b) dopuszczenie zmiany funkcji obiektów pod warunkiem nie powodowania utraty cech stylowych obiektu i zmian gabarytów, bryły, kształtu dachu i detalu architektonicznego zgodnie
z obowiązującymi przepisami - dotyczy terenów oznaczonych symbolem UT,US,

c) w przypadkach utraty wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektu, możliwość jego rozbiórki po przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych.

2) ochronę obiektów linii obronnej z okresu II wojny światowej zaznaczonych na rysunku planu poprzez zakaz przekształceń powodujących obniżenie wartości historycznych i krajobrazowych, estetycznych lub architektonicznych obiektów i ich najbliższego otoczenia;

3) ochronę krzyża przydrożnego przy ulicy Jeżynowej oznaczonego na rysunku planu, poprzez zakaz              niszczenia, uszkadzania i dewastowania.

§ 6. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) powierzchnie działek:

a) budowlanych – odrębnie dla poszczególnych terenów, zgodnie z treścią §11 i §12,

b) pozostałych – min. 1m²,

2) szerokość frontu działki – min. 0,1 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - od 0º do 180º,

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, drewno), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) dopuszczenie stosowania do celów grzewczych węgla i jego pochodnych pod warunkiem zainstalowania wysokiej klasy urządzeń spełniających kryteria energetyczno – emisyjne,;

c) zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania nawierzchni drogowych i parkingów;

2) przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami - nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta regulacjami, dotyczącymi czystości i porządku;

3) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) nakaz ochrony wód podziemnych wynikający z położenia terenu w obrębie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego, o bardzo wysokim stopniu zagrożenia,

b) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków lub do ziemi, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z ochrony Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego,

c) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) oraz połaci dachowych w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.).

4) przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:

a) nakaz ochrony obszaru objętego otuliną Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, położonego na południe od wskazanej na rysunku granicy, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,

b) nakaz utrzymania, ochrony i pielęgnacji istniejącego drzewostanu, szczególnie starodrzewu, poza uzasadnionymi przypadkami, o których mowa w lit. c,

c) dopuszcza się usunięcie drzew w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa,

d) nakaz podejmowania działań, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą,

e) zakaz degradacji szaty roślinnej porastającej wzdłuż koryt rzek i innych cieków wodnych,

f) nakaz tworzenia podziemnych przejść dla zwierząt w miejscach przecięcia obiektów liniowych jak drogi i mosty z obszarami cennymi przyrodniczo, korytarzami ekologicznymi cieków wodnych oraz terenami zieleni,

g) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 10 m od górnych krawędzi skarp koryt stałych cieków wodnych,

h) zakaz lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 15 m od górnych krawędzi skarp koryt stałych cieków wodnych oraz działalności powodującej degradację szaty roślinnej stanowiącej naturalną ich obudowę;

5) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem - zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) dla terenów oznaczonych MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

b) dla terenów oznaczonych UT/US/MN - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

6) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu i estetyki obiektów:

a) nakaz stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno itp.),

b) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych pozwalających na przemieszczanie się drobnej fauny, z wyjątkiem ogrodzeń od strony dróg publicznych w terenach mieszkalnych,

c) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i drutów kolczastych,

d) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych w terenach oznaczonych symbolami Z i Z/WS,

e) zasady lokalizacji urządzeń reklamowo-informacyjnych:

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych wielkoformatowych wolnostojących typu billboard oraz banerów,

- dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych, związanych bezpośrednio z działalnością prowadzoną w obrębie działki inwestora,

- zakaz montażu banerów reklamowych, transparentów, plakatów na ogrodzeniach nieruchomości i na elewacjach budynków,

- dopuszcza się maksymalną powierzchnię reklam: 1,5 m2,

- zakaz komasacji urządzeń reklamowych (należy zachować odległości min. 10 m między urządzeniami),

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych,

- zakaz montażu urządzeń reklamowych emitujących zmienne obrazy świetlne np. typu LED, wolnostojących jak i na elewacjach i dachach budynków,

- dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych na elewacjach budynków w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków,

- dopuszcza się reklamy, które swoją formą plastyczną nawiązują do charakteru i wystroju elewacji budynków,

- dopuszcza się umieszczanie w obrębie bram wejściowych do budynków zbiorczych nośników informacyjno – reklamowych przy zachowaniu jednakowych wymiarów poszczególnych tabliczek.

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu ustala się:

1) ograniczenia związane z lotniskiem w Aleksandrowicach:

a) na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska, obowiązującej w czasie wydawania pozwolenia na budowę,

b) obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym: napowietrzne linie, maszty, wolno stojące anteny, nie mogą naruszać wysokości powierzchni ograniczających, określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska, pomniejszonych o co najmniej 10m,

c) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków i hodowania ptaków latających, mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego,

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejścia do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze (ograniczenie wysokości jak dla zabudowy),

2) zasady zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

a) zakaz realizacji zabudowy na terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych oznaczonych na rysunku planu,

b) na terenach o nachyleniu powyżej 120ustala się: możliwość przekształcania terenu w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz nie generujący powstawania osuwisk w wyniku np. tworzenia sztucznych skarp i nasypów, nie umocnionych wykopów itp., zagospodarowanie poszczególnych działek w sposób przeciwdziałający niekorzystnym zjawiskom związanym z ulewnymi deszczami oraz topnieniem śniegu, zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w sposób zorganizowany (z wykluczeniem studni chłonnych).

§ 9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) dojazd poprzez publiczne ulice: zbiorcze, lokalne, dojazdowe,

b) dla terenów dostępnych z dróg publicznych o różnych klasach, nakaz obsługi komunikacyjnej w pierwszej kolejności z ulic o symbolach KDD, KDL,

c) w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, konieczność zapewnienia dostępu poprzez wydzielone ciągi pieszo – jezdne o szerokości min. 5,0 m lub służebność drogową,

d) obowiązek lokalizacji miejsc do parkowania w ilości zapewniającej obsługę projektowanego zagospodarowania terenu i nie mniejszej niż: dla funkcji mieszkalnictwa – min. 2 utwardzone miejsca do parkowania lub stanowiska garażowe dla samochodów na 1 mieszkanie, dla usług – 1 utwardzone miejsce do parkowania dla samochodów na 25 m² powierzchni użytkowej usług oraz ogródków gastronomicznych i 0,5 stanowiska na 1 pracownika, dla terenów o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej - 1 miejsce postojowe dla rowerów na 1 ławkę,

e) nakaz zastosowania ozdobnej zieleni niskiej i wysokiej na terenie naziemnych parkingów;

2) w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie – odpowiednio do przeznaczenia terenów,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę.

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_MN-01 do 61_MN-17 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także jednorodzinnej bliźniaczej,              szeregowej lub innych form zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

b) zakaz lokalizacji zespołów garaży,

c) zakaz lokalizacji usług wolno stojących.

d) dopuszcza się możliwość budowy, przebudowy oraz remontu gazociągu wysokoprężnego oraz infrastruktury technicznej w terenach 61_MN-01, 61_MN-04, 61_MN-05, 61_MN-07, 61_MN-16,

e) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- 15 arów,

- dopuszcza się zabudowę działek o powierzchni mniejszej niż 15 arów powstałych w wyniku podziału dokonanego i przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed wejściem w życie planu oraz tych, których powierzchnia zmniejszyła się na skutek wydzielenia ich części na ciągi komunikacyjne ustalone w planie,

f) budowa jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczego lub garażowo-gospodarczego - na działce budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy:              20% powierzchni działki budowlanej, lecz nie więcej niż 300m2,

h) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej:              70% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalna wysokość zabudowy:

- 7,5 m dla budynków mieszkalnych w terenach oznaczonych symbolami 61_MN-01, 61_MN-02,

- 8,5 m dla budynków mieszkalnych w terenach pozostałych, z wyjątkiem budynków istniejących, dla których ustala się 9,5 m,

- 5,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

- jednocześnie obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości obiektów wynikające z sąsiedztwa lotniska zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 pkt 1,

j) geometria dachu:

- dla budynków mieszkalnych - wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º,

- dla budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych – jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 5º do 45º,

k) nakaz zastosowania, w ramach inwestycji prowadzonych w obszarze oznaczonym jako znajdujący się w zasięgu potencjalnych uciążliwości akustycznych związanych z hałasem lotniczym, materiałów budowlanych o zwiększonych parametrach izolacji akustycznej w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w mieszkaniach;

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_UT/US/MN-01 do 61_UT/US/MN-08 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) usługi turystyki, sportu,

b) usługi gastronomii,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się w terenach 61_UT/US/MN 01, 61_UT/US/MN-08, w pasie o szerokości do 60 m od ul. Łowieckiej, możliwość lokalizacji obiektów usług handlu artykułami podstawowymi o powierzchni zabudowy max. 400 m²,

b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej lub innych form zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

c) zakaz lokalizacji zespołów garaży,

d) zakaz lokalizacji usług innych niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 lit. a,

e) dopuszcza się możliwość budowy, przebudowy oraz remontu gazociągu wysokoprężnego oraz infrastruktury technicznej w terenach: 61_UT/US/MN-01, 61_UT,US,MN-08,

f) f) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

- 20 arów,

- dopuszcza się zabudowę działek o powierzchni mniejszej niż 20 arów powstałych w wyniku podziału dokonanego i przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed wejściem w życie planu oraz tych, których powierzchnia zmniejszyła się na skutek wydzielenia ich części na ciągi komunikacyjne ustalone w planie,

g) budowa jednego budynku usługowego albo jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczego lub garażowo-gospodarczego - na działce budowlanej,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy:              20% powierzchni działki budowlanej, lecz nie więcej niż 400m2,

i) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej:             

- 70% powierzchni działki budowlanej przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej,

- 50% powierzchni działki budowlanej przeznaczonej dla zabudowy usługowej lub mieszkalno-usługowej,

j) maksymalna wysokość zabudowy:

- 10,0 m dla budynków usługowych,

- 8,5 m dla budynków mieszkalnych,

- 5,0 m dla budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

- jednocześnie obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości obiektów wynikające z sąsiedztwa lotniska zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 pkt 1,

k) geometria dachu:

- dla budynków mieszkalnych - wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º,

- dla budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych – jednospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 5º do 45º,

l) nakaz zastosowania, w ramach inwestycji prowadzonych w obszarze oznaczonym jako znajdujący się w zasięgu potencjalnych uciążliwości akustycznych związanych z hałasem lotniczym, materiałów budowlanych o zwiększonych parametrach izolacji akustycznej w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w mieszkaniach;

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_Z-01, 61_Z-04 do 61_Z-07, 61_Z-09 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) lasy,

b) zieleń wysoka,

c) zieleń łąkowa;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) zakaz zabudowy kubaturowej,

b) zakaz utwardzania nawierzchni, z wyjątkiem ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych,

c) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych uwzględniających wymogi ochrony środowiska,

d) nakaz ochrony i pielęgnacji różnych form zieleni, szczególnie starodrzewu;

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_Z/WS-02, 61_Z/WS-03, 61_Z/WS-08, 61_Z/WS-10 do 61_Z/WS-12 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) lasy,

b) wody powierzchniowe,

c) zieleń stanowiąca obudowę wód powierzchniowych oraz skarpy;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) nakaz ochrony istniejącego drzewostanu oraz cieku wodnego wraz z roślinnością rozwiniętą w strefach przybrzeżnych,

b) zakaz zabudowy kubaturowej,

c) zakaz utwardzania nawierzchni, z wyjątkiem ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych,

d) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych uwzględniających wymogi ochrony środowiska;

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61_KDZ-01 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - wg rysunku planu - min. 20,0 m,

b) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego, skrzyżowania - zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,

c) utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,

d) ścieżka rowerowa na całym odcinku ulicy.

e) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,

f) zapewnienie prawidłowej obsługi linii autobusowych komunikacji zbiorowej, w tym uwzględnienie w ramach projektu technicznego – przystanków autobusowych;

2) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_KDL-01 do 61_KDL-03 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ulice lokalne oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu - min. 12 m,

b) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego, skrzyżowania - zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,

c) w granicach terenu dopuszcza się możliwość wykorzystania części terenu na pasy postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, przystanki autobusowe, zieleń i infrastrukturę techniczną na warunkach określonych przez dysponentów sieci i administratora ulicy,

d) utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,

e) dopuszcza się możliwość budowy, modernizacji oraz remontu gazociągu wysokoprężnego oraz infrastruktury technicznej;

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_KDD-01 do 61_KDD-13 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ulice dojazdowe oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu: 15,5 m dla terenów 61_KDD-01, 61_KDD-02, 10 m do 12 m dla terenu 61_KDD-05, 10 m dla pozostałych terenów.

b) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego, skrzyżowania - zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,

c) nakaz realizacji ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w granicach terenów 61_KDD-01, 61_KDD-02,

d) obligatoryjne elementy przekroju poprzecznego terenów 61_KDD-01 i 61_KDD-02, licząc od strony wschodniej linii rozgraniczających, z wyłączeniem tiret piąte: jezdnia dwukierunkowa – min. szerokość 5,0 m, ciąg rowerowy – min. szerokość 3,0 m, zieleń urządzona – min. szerokość 3,0 m, ciąg pieszy – min. szerokość 3,0 m, rezerwa obustronna terenu o szerokości min. 0,75 m na ukształtowanie wysokościowe w stosunku do przyległej zabudowy,

e) dopuszcza się lokalizację chodników lub poboczy w zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w granicach terenów: 61_KDD-03 oraz od 61_KDD-04 do 61_KDD-13,

f) zakończenie jezdni placem do zawracania,

g) utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,

h) dopuszcza się możliwość budowy, modernizacji oraz remontu gazociągu wysokoprężnego oraz infrastruktury technicznej,

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 61_KDPJ-01, 61_KDPJ-10 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczne ciągi pieszo-jezdne obsługujące ruch kołowy i pieszy związany z przyległymi posesjami oraz urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą techniczną;

2) zasady zagospodarowania terenów: szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu - min. 5,0 m,

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61_KDJ-01 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczny ciąg jezdny obsługujący ruch kołowy związany z przyległymi posesjami oraz urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą techniczną;

2) zasady zagospodarowania terenów: szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu - min. 4,5 m,

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61_KDRP-01 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren ciągu pieszo – rowerowego;

2) zasady zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu – min. 8 m,

b) dopuszcza się możliwość dojazdu do przyległych nieruchomości, wyłącznie w przypadku braku dostępu do wyznaczonych w planie dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych,

c) dopuszcza się oddzielenie ścieżki pieszej od rowerowej pasem zieleni urządzonej,

d) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych,

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61_KDP-01 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren ciągu pieszego;

2) zasady zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających –- zgodnie z rysunkiem planu - min. 3 m,

b) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych;

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61_KP-01 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: parking;

2) zasady zagospodarowania terenów:

a) parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,

b) nakaz realizacji nawierzchni ażurowej,

c) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej:              15%,

3) pozostałe warunki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i korzystania z terenu zgodnie z § 4 do § 10.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 24. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/799/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/799/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/799/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług i rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko Biała, z zastrzeżeniem punktów 2, 3, 4

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 112 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/799/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług i rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług i rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej,

Rada Miejska
postanowiła:

1.Nie uwzględnić w zakresie nie uwzględnionym przez Prezydenta Miasta uwagi, które złożyli:

1) Barbara Malicka, pismo złożone dnia 14.01.2013r.,

2) Jerzy Małecki, pismo złożone dnia 14.01.2013r.,

3) Elżbieta i Andrzej Ponikiewscy, Kazimiera Stopczyńska-Ponikiewska, pismo złożone dnia 16.01.2013r.,

4) Małgorzata Rostkowska, Józef Łopatka, pismo złożone dnia 21.01.2013r.,

5) Tomasz Kutny, pismo złożone dnia 21.01.2013r.,

6) Mirosław Kutny, pismo złożone dnia 21.01.2013r.,

7) Teresa i Jerzy Pyrgiem, pismo złożone dnia 29.01.2013r.,

8) Rada Osiedla „Kamienica” (pismo złożone dnia 30.01.2013r.,

9) Halina Ziomek, Agnieszka Wycisk, pismo złożone dnia 30.01.2013r.,

10) Adam Małecki, pismo złożone dnia 31.01.2013r.,

11) Anna Grzybowska, Romana Zienkiewicz, pismo złożone dnia 31.01.2013r.,

12) Agata i Roman Wołonciej, pismo złożone dnia 01.02.2013r.,

13) Zdzisław Bednarczuk, Tadeusz Śliż, Edward Jarosiński, Halina Stanica, Jan Szalbot, Tomasz Małysa, Bogusława Łoboz-Wróbel, Janusz Kubica, Krzysztof Janik, Teresa Bardziej, Roksana Brylska, Katarzyna Nikiel, W. Mendroch, Jakub Kowalski, Marek Handzlik, Stefan Marek (pismo złożone dnia 01.02.2013r.,

14) Iwona Juszczyk, pismo złożone dnia 01.02.2013r.,

2.Nie uwzględnić uwag, które złożyli:

1) Janusz Gorzkowski, pismo złożone dnia 09.01.2013r.,

2) Maciej Ponikiewski, pismo złożone dnia 31.01.2013r.,

3) Andrzej Ponikiewski i Kazimiera Snopczyńska-Ponikiewska, pismo złożone dnia 23.05.2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »