| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 90 ust.1, ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ),   na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny udzielane są dotacje dla niepublicznych przedszkoli, przysługujące na każdego ucznia, zwanego dalej wychowankiem, w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na jednego wychowanka.

2. Na wychowanka niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w wysokości kwoty przewidzianej                                       na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez gminę w danym roku budżetowym.

3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza wychowanek niebędący mieszkańcem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten wychowanek.

§ 2.

1. Łączne kwoty dotacji, określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

2. Stawki dotacji na każdego wychowanka przedszkola na dany rok budżetowy ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny                  na wychowanka przedszkola obliczana jest na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

2) liczby wychowanków w przedszkolach, o których mowa w pkt.1 na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 3.

1. Dotacja w danym roku budżetowym udzielana jest na podstawie wniosku na dany rok złożonego do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty zamierzające prowadzić lub prowadzące przedszkola niepubliczne.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej przedszkole,

2) pełną nazwę przedszkola,

3) liczbę wychowanków planowaną w poszczególnych miesiącach następnego roku  budżetowego,

4) planowaną na następny rok budżetowy liczbę wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mających uczęszczać do przedszkola.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu przedszkola,

2) imienny wykaz wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i nazwisko wychowanka, nr PESEL, adres zameldowania oraz zamieszkania wychowanka, dokładną datę przyjęcia              do przedszkola, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek lub kopię kart zgłoszenia albo umów, na podstawie których dokonano przyjęcia dzieci do przedszkola.

4. W przypadku przyjęcia do przedszkola po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany zamieszkania gminy któregoś z wychowanków, podmiot zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dni.

§ 4.

1. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu jest złożenie do organu dotującego informacji o faktycznej liczbie wychowanków, w tym niepełnosprawnych, zapisanych do przedszkola według stanu na 10 dzień każdego miesiąca.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora przedszkola nieprawidłowości
w informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.

3. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu.

§ 5.

1. Podmiot sporządza rozliczenie z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zbiorcze zestawienie obejmujące informację o kwocie wykorzystanej dotacji,

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,

3) dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, w szczególności: data wystawienia, numer dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota zobowiązania.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotującemu do dnia:

1) 10 lipca – za okres styczeń-czerwiec danego roku budżetowego,

2) 10 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji – za cały okres dotowania,              tj. za okres styczeń - grudzień.

4. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, informacji zawierającej datę i czytelny podpis o następującej treści:„Wydatek w kwocie …………… zł, sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ……… roku”.

5. W przypadku zaprzestania działalności przedszkola organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.

§ 6.

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy w 12 częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.

2. Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w przypadku:

1) niezłożenia w terminie miesięcznej informacji, o której mowa w § 4, lub nieusunięcia              stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w informacji,

2) niezłożenia w terminie rozliczenia, o którym mowa w § 5, lub nieusunięcia stwierdzonych              przez dotującego błędów lub braków w rozliczeniu,

3) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja lub jej część została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej              wysokości lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym,

4) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie
              z przeznaczeniem,

5) otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny informacji, że przedszkole działa              z naruszeniem przepisów prawa,

6) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji przedszkoli              niepublicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 2.

4. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 7.

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków przedszkola oraz umożliwiającej sprawdzenie przez dotującego prawidłowości naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby wychowanków wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą kontrolowane przedszkole z danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z § 4 i § 5 niniejszej uchwały,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej kontrolowany podmiot o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

6. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie osoby prowadzącej kontrolowany podmiot, jak i w prowadzonym przez nią przedszkolu bądź w siedzibie kontrolującego.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli                     na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje kontrolujący oraz po stronie kontrolowanego - kierownik kontrolowanego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu składając do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemne wyjaśnienia o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

11. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn
i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

12. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

13. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.

14. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »