| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/329/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/296/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ).

Rada Gminy Jasienica
u c h w a l a co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/296/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1” otrzymuje brzmienie:

TABELA TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY JASIENICA.

§ 1.

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć


1


Dyrektor szkoły ( zespołu ) każdego typu liczącej:
do 100 uczniów
od 101 do 200 uczniów
od 201 do 300 uczniów
powyżej 301 uczniów11
9
7
5


2


Dyrektor przedszkola liczącego:
do 100 dzieci
od 101 do 150 dzieci
151 i więcej dzieci11
9
7


3


Wicedyrektor wszystkich typów placówek


12

2) Ustalony dla dyrektorów w ust. 1 wymiar godzin przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach zastępowania nieobecnego dyrektora.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, wójt dla dyrektora a dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym dla wicedyrektora, może obniżyć mu tygodniowy wymiar godzin określony w ust. 1 lub zwolnić go całkowicie z realizacji godzin dydaktycznych w danym roku szkolnym, w przypadku:

- złożonych zadań realizowanych przez szkołę,

- wykonywania zadania nałożonego przez organ prowadzący szkołę, którego czas realizacji byłby nie krótszy niż 5 miesięcy,

4) występowania w organizacji pracy szkoły warunków uniemożliwiających realizowanie tygodniowego wymiaru zajęć.

5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt.3 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.”

2. Dodaje się § 6 w brzmieniu:

Uzyskany wymiar godzin określony w § 5 ust. 2, zaokrągla się w ten sposób, że wartość poniżej 0,5 pomija się, a wartość, co najmniej 0,5 zaokrągla się do pełnej godziny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »