| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/329/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/296/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ).

Rada Gminy Jasienica
u c h w a l a co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/296/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) „ § 1” otrzymuje brzmienie:

TABELA TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY JASIENICA.

§ 1.

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć


1


Dyrektor szkoły ( zespołu ) każdego typu liczącej:
do 100 uczniów
od 101 do 200 uczniów
od 201 do 300 uczniów
powyżej 301 uczniów11
9
7
5


2


Dyrektor przedszkola liczącego:
do 100 dzieci
od 101 do 150 dzieci
151 i więcej dzieci11
9
7


3


Wicedyrektor wszystkich typów placówek


12

2) Ustalony dla dyrektorów w ust. 1 wymiar godzin przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach zastępowania nieobecnego dyrektora.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, wójt dla dyrektora a dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym dla wicedyrektora, może obniżyć mu tygodniowy wymiar godzin określony w ust. 1 lub zwolnić go całkowicie z realizacji godzin dydaktycznych w danym roku szkolnym, w przypadku:

- złożonych zadań realizowanych przez szkołę,

- wykonywania zadania nałożonego przez organ prowadzący szkołę, którego czas realizacji byłby nie krótszy niż 5 miesięcy,

4) występowania w organizacji pracy szkoły warunków uniemożliwiających realizowanie tygodniowego wymiaru zajęć.

5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt.3 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.”

2. Dodaje się § 6 w brzmieniu:

Uzyskany wymiar godzin określony w § 5 ust. 2, zaokrągla się w ten sposób, że wartość poniżej 0,5 pomija się, a wartość, co najmniej 0,5 zaokrągla się do pełnej godziny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »