| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/334/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2012 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/334/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1.

921

92109

2480

dotacja dla GOK

1 274 000,00

2.

921

92116

2480

dotacja dla Bibliotek

416 000,00

Razem

1 690 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

900

90001

2650

dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy

286 856,64

Razem

286 856,64

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.

Dział

Rozdz.

Zadanie

Kwota w złotych

1

010

01030

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

20 000,00

2

600

60004

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK

200 000,00

3

600

60014

Dotacja celowa na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"

340 000,00

4

754

75404

Wpłaty gmin na państwowy fundusz celowy Policji

15 000,00

5

754

75410

Dotacja na wydatki bieżace dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej

5 000,00

6

754

75412

Dotacja dla OSP Mazańcowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

440 000,00

4

801

80104

Dotacje celowe- niepubliczne przedszkola

487 471,00

5

852

85212

Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

15 000,00

6

852

85216

Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 200,00

7

900

90001

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów inwestycji - budowa kanalizacji Gminy Jasienica

10 822 666,54

900

90001

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pn."podłączenie budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica"

4 239 120,00

8

921

92195

dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica

50 000,00

Razem

16 637 457,54

II.1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

754

75412

2820

Zapewnienie gotowości bojowej w gminie

202 922,00

2

754

75495

2360

zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności , w tym; realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową- młodzieżowe drużyny pożarowe

50 000,00

3

851

85154

2360

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

15 000,00

4

900

90095

2360

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

20 000,00

5

921

92195

2360

upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocja języka regionalnego

20 000,00

6

921

92120

2720

Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków

15 000,00

7

926

92605

2360

upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży

300 000,00

Razem

622 922,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »